Djuravelsverksamhet och artificiell reproduktion

I Finland styrs djuraveln av lagen om djuravelsverksamhet. Lagen som trädde i kraft 1.5 2014 tillämpas på de djurslag som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning om djuravel, dvs. nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur. Genom lagen om djuravelsverksamhet föreskrivs för de ovan nämnda djurslagens del om stamböcker för avelsdjur och om stambokförande sammanslutningar samt om handlingar som gäller djur som används för avel och deras könsceller och embryon, såsom härstamningsbevis och identitetshandling. Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon ingår också i lagen. Genom lagen om djuravelsverksamhet upphävdes lagen om husdjursavel (794/1993) samt hästhushållningslagen (796/1993) till de delar den gällde hästavelsverksamhet och import av hästar.

Bestämmelser om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur, renrasiga och korsade svin, renrasiga får och getter samt registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon ingår dessutom i separata förordningar av jord- och skogsbruksministeriet, liksom också bestämmelser om härstamningsbevis och vissa andra handlingar som rör införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon.

På ansökan kan Evira godkänna en offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning som stambokförande sammanslutning för en ras, förutsatt att den har tillräcklig sakkännedom samt administrativa och ekonomiska förutsättningar för att effektivt sköta uppgiften som stambokförare. Den måste också fylla de andra villkor föreskriven i djuravelsverksamhetslaget. Till ansökan om godkännande ska det fogas utredning om de omständigheterna och ett förslag till reglemente för rasen eller linjen. Ansökningar behandlas på Eviras enheten för djurens välfärd och identifiering, kontaktadress ehyt  at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi  

Ny EU-förordningen om djuravel från och med 1.11.2018

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel, den så kallad förordningen om djuravel, trädde i kraft i juni 2016 och den ska tillämpas från och med den 1 november 2018. Förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Djuravelförordningen suppleras av komissionens genomförandeförordning om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av djuravelförordningen vad gäller förlagor till härstamningsbevis för avelsdjur och avelsmaterial från dem. Också genomförandeförordningen ska tillämpas från och med den 1 november 2018.

Djuravel och djurskydd

I lagstiftningen om djurskydd bestäms om allmänna ramvillkor för djuravel. Dessa bestämmelser gäller alla djur som används för avel, såväl produktionsdjur som hobby- och sällskapsdjur.

Enligt djurskyddslagen ska djurskyddsaspekterna samt djurens hälsa beaktas vid djuravel. Det är förbjudet att använda sig av sådan djuravel eller sådana avelsmetoder som kan orsaka djuret lidande eller avsevärda men för djurets hälsa eller välbefinnande. Avsikten med bestämmelsen är att förhindra sådan djuravel där följden blir individer vars utseende eller arvsanlag orsakar djuret lidande eller avsevärda men. Avsikten är också att förhindra att antalet svåra födslar orsakade av olämplig djuravel ökar och att det uppkommer bestående missbildningar hos avkomman. I djurskyddsförordningen bestäms dessutom att man inte får använda sig av sådan naturlig eller artificiell fortplantning eller sådan avelsmetod som orsakar eller kan orsaka att djuret lider eller skadas.

I djurskyddslagen ingår dessutom bestämmelser om behörighetskraven för personer som bedriver artificiell reproduktion av djur.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser