Införsel av avelsmaterial

När avelsdjur eller deras könsceller eller embryon säljs, köps eller förmedlas eller överlåts utan vederlag inom en medlemsstat eller från en medlemsstat till en annan eller förs in till Finland från någon annan stat än en medlemsstat ska de åtföljas av ett härstamningsbevis (nötkreatur, svin, får, get) eller en identitetshandling (hästdjur) i överensstämmelse med Europeiska unionens lagstiftning. Handlingarna ska åtfölja avelsdjuret också vid förflyttning i hemlandet. Härstamningsbeviset och identitetshandlingen utfärdas av en stambokförande sammanslutning (i fråga om könsceller och embryon också vissa andra godkända aktörer på basis av uppgifter från den stambokförande sammanslutningen). Genom förordningar av jord- och skogsbruksministeriet meddelas närmare bestämmelser om härstamningsbevisets innehåll.

Närmare bestämmelser om import av avelsdjur samt deras könsceller och embryon från länder utanför EU ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon.

Nötkreatur, svin, får eller getter som förs in från länder utanför EU för att användas för avel (i fråga om könsceller eller embryon donatordjuret) ska vara antecknade i tredjelandets godkända stambok och de ska antecknas i en stambok som förs av den avelsorganisation som godkänts som stambokförare för den aktuella rasen. Bevis på detta ska visas upp för tullen vid införseln.

För hästdjurens del ska ett utlåtande om att kraven för att anteckna djuret (i fråga om könsceller eller embryon det överlåtande djuret) i stamboken uppfylls.

Vid införsel av nötkreatur, svin, får, getter som ska användas till avel eller deras könsceller eller embryon från länder utanför EU ska ett av avsändarlandets avelsorganisation utfärdat härstamningsbevis i enlighet med kommissionens beslut 96/510/EG visas upp för tullen. Beviset ska vara vederbörligt ifyllt till alla delar och undertecknat av den behöriga myndigheten. I fråga om registrerade hästdjur som används för avel ska ett dokument som visar djurets härstamning och registrering i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 (identitetshandling) visas upp för tullen.

Om det djur som importeras för att användas till avel är dräktigt ska dessutom ett intyg över djurets dräktighet visas upp för tullen.

När det gäller könsceller och embryon ska man därtill lägga fram nödvändiga utredningar om bedömningen av det donatordjurets avelsvärde.

Vid import av levande djur samt könsceller och embryon ska dessutom de allmänna kraven på import av djur följas. Ta reda på de aktuella importvillkoren på Eviras webbsida Införsel och utförsel av djur.

 

Mer information på andra webbplatser