Grunden till ett vuxet nötkreaturs välbefinnande skapas redan som liten kalv

(Publicerad som tematext 9.2.2011)

 Den första målgruppen i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande var kalvar.

 Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande

Evira genomför åtgärdsprogrammet för djurens välbefinnande i fråga om olika djurarter inom de närmaste åren. Detta mångåriga åtgärdsprogram inleddes 2010, och som första målgrupp valdes kalvar. Åtgärdsprogrammet kommer även i fortsättningen utarbetas för flera andra djurarter, 2011 står svinen i tur.

En viss del av produktionsdjursgårdarna inspekteras årligen i s.k. EU-djurskyddsinspektioner. I åtgärdsprogrammet undersöks de vanligaste försummelser som framgår av dessa årliga inspektioner och problem i djurhållningen och djurskötseln samt utvecklas praktiska åtgärder för att förbättra djurens välbefinnande i samarbete med intressentgrupperna.

Åtgärdsprogrammet för djurens välbefinnande har ansetts vara viktigt, eftersom flera djurartsspecifika problem som konstaterats i inspektionerna har upprepats under flera år.

Resultat av EU-djurskyddsinspektioner 2009

På 19 procent av de kalvgårdar som inspekterades 2009 konstaterades förfaranden som bryter mot djurskyddsbestämmelserna.  På samma sätt som under de tidigare åren gällde över hälften av de konstaterade försummelserna kraven på renhet, säkerhet och utrymmen i förvaringsutrymmet för kalvar.  Andelen brister i bokföringen var under 4 procent, så största delen av de konstaterade försummelserna gällde omständigheter som direkt påverkar kalvarnas välbefinnande.

För åtgärdsprogrammet för kalvarnas välbefinnande undersöktes resultaten av EU-djurskyddsinspektionerna 2009 mer ingående. Som undersökningsobjekt valdes särskilt kalvarnas bädd och kravet på utrymme i gruppboxar. Båda var vanliga försummelser och påverkar väsentligt kalvarnas välbefinnande. Resultaten jämfördes också per gårdsstorleksklass och produktionsinriktning.

Vid undersökning av totalmängden försummelser konstaterades inga stora skillnader mellan olika produktionsinriktningars resultat (mjölkkor, dikor, gårdar med uppfödning av kalvar).

På små gårdar uppfylldes kraven på utrymme i gruppboxar bättre än på stora gårdar. Å andra sidan minskade totalmängden försummelser som begåtts mot kalvar då det totala antalet nötkreatur ökade. De lagstadgade kraven på bädd såg ut att uppfyllas bättre för kalvar som är under två veckor gamla än för äldre kalvar. I bestämmelserna förutsätts att särskilt kalvar som är under två veckor gamla ska ha en välströad bädd. Enligt inspektionerna fanns det för lite personal på några mjölkboskapsgårdar. På dessa gårdar fanns även flera andra försummelser.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet för kalvarnas välbefinnande

I åtgärdsprogrammet planerades tillsammans med mejerierna, slakterierna, producent- och rådgivningsorganisationerna, ETT, Centralen för djurens välfärd samt Finlands veterinärförbund åtgärder för en förbättring av djurens välbefinnande.

Utgående från möten med intressentgrupper beslutades om åtgärder som gäller informationen och utbildningen i fråga om djurens välbefinnande. I informationen framhävs den information som direkt ges till producenterna, bland annat om kraven i lagstiftningen och resultaten av gårdsinspektionerna. Informationen förmedlas via tidningar och webbsidor samt de brev som aktörerna skickar till producenterna. Dessa saker tas fram även i olika utbildningar som riktas till producenterna. I år ordnas dessa utbildningar särskilt i samband med kampanjen Kalven i fokus. Kalven i fokus är ett temaår för kalvarnas hälsa och välfärd som Djurhälsovården ETU har utsett.

Tillsammans med intressentgrupperna har man funderat på rekommendationerna för utrymmeskrav, som är högre än kraven i lagstiftningen. Målet är att de olika organisationernas rekommendationer för utrymmeskrav kunde förenhetligas. Övervakning kommer särskilt att riktas till gårdar med många kalvar.

 

Mer information på vår webbplats

  • Förvaringsutrymmen för kalvar -rekommendationer 2011