Aktuellt

OBS! DRIFTAVBROTT I FÅR- OCH GETREGISTRET

Det blir driftavbrott i alla system inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på grund av uppdatering av IT-miljön. Därför blir det också avbrott i Eviras datasystem och register. Det första avbrottet infaller under perioden 25.8 – 4.9.2017. Dessutom blir det ett driftavbrott senare på hösten som vi kommer att informera om senare. På www.evira.fi/sv/driftavbrott finns information om avbrottens

längd, tidpunkter och annan information om avbrotten.

Programmet Får- och getregistret fungerar inte medan avbrotten pågår. Därför ska alla som använder det och som för en elektronisk djurförteckning följa denna anvisning under avbrotten så att avbrotten inte leder till påföljder vid eventuella kontroller.

Programmet Weblammas fungerar normalt under avbrottet och anteckningarna som gjorts i det överförs efter avbrottet till myndighetsregistret. Som registreringsdag betraktas den dag då anmälan lämnats i Weblammas. Efter att avbrottet upphört är det ändå bäst att synkronisera informationen och säkerställa att all antecknad information uppdaterats i myndighetsregistret.

Programmet Nettifarmi fungerar inte under avbrottet.

Kundservicen tar under avbrottet emot anmälningar på normalt vis, men kan inte mata in dem i registret innan avbrottet upphör. Av den orsaken kan det efter att avbrottet upphört ta en vecka innan alla anmälningar matats in i registret och informationen visas i registret. Som anmälningsdag registreras den dag då kundservicen tagit emot anmälan antingen via e-post, telefon, fax eller brevpost.

Det går inte att beställa öronmärken elektroniskt via får- och getregistret under avbrottet så öronmärken bör beställas direkt från kundservicen antingen på en öronmärkesblankett eller via telefon. Fria öronmärken lönar det sig beställa före avbrottet. Som datum då beställningen av öronmärken gjorts sparas den dag då kundservicen tar emot beställningen. Märkesbeställningarna levereras till märkesleverantören först efter avbrottet så bered dig på en längre leveranstid. I kontrollerna beaktas avbrottets inverkningar på leveranserna av öronmärken.

Läs mer från senaste följebrev.

Leverans paus vid Suomen Korvamerkkimyynti fortsätter

28.6.2017

Man kan inte beställa märkmodeller Destron och Duflex, eftersom märkleverant har fortvarande serviceavbrott i beställningssystem.

Suomen Korvamerkkimyynti har leverans paus

17.5.2017

Under veckorna 21-24 kan man inte beställa märkmodeller Destron och Duflex, eftersom märkleverant har serviceavbrott i beställningssystem.

Postning av djurförteckningar under vecka 14

18.4.2017

Till alla får- och gethållare postas under vecka 14 uppdaterade djurförteckningar med följebrev (kan skrivas ut i menyn på nedan).

Återbetalning av registreringsavgifter efter att djurhållningen har avslutats

31.10.2016

Evira kommer i fortsättningen att betala ut ersättning för de registreringsavgifter som får- och gethållare som avslutar djurhållningen har betalat baserat på antalet beställda oanvända öronmärken (JSM:s förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 488/2016).

De EU-signum som hör samman med öronmärkena kommer att ogiltigförklaras i Får- och getregistret av Evira.

Ersättning kan sökas av en person som ursprungligen beställde öronmärken och som vid djurhållningens slut har över 10 oanvända EU-signum och som har meddelat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att djurhållningen kommer att avslutas.

Det finns en blankett för ansökan om ersättning på Eviras webbplats under Blanketter.

Ytterligare upplysningar per e-post: lammasvuohi@evira.fi

Bandning av samtaler i kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Ett frågeformulär som gäller respons om öronmärken har lagts ut på Eviras webbplats

5.2.2016

Evira har publicerat ett frågeformulär på webbsidorna om öronmärken för får och getter. Vi hoppas få information om får- och gethållarnas erfarenheter av märkenas kvalitet och användbarhet. Med hjälp av responsen kan Evira vid behov agera ifall en märkesmodell inte längre uppfyller förutsättningarna för godkända öronmärken. Responsen från producenterna är synnerligen viktig, eftersom även om ett märke motsvarade kraven då det godkändes så är det endast praktisk erfarenhet av märket som visar hur användbart det är.

Det lönar sig för producenterna att senast nu kontrollera de djuranmälningar som utgör villkor för bidragen

25.1.2016

Betalningen av bidrag för slaktlamm och killingar samt slaktbidrag för nötkreatur kommer att köras inom de närmaste dagarna utgående från djurregistren. Det lönar sig för dem som har sökt bidrag att kontrollera att behövliga anmälningar har gjorts om de djur man vill ha bidrag för. För att få bidrag krävs att den sökande har gjort utmönstringsanmälan och att slakteriet har gjort slaktanmälan för djur som det ska betalas bidrag för.

Evira rekommenderar att får- och gethållare ska kontrollera utmönstrings- och slaktanmälningarna i det elektroniska får- och getregisterprogrammet. På fliken Slakthändelser i programmet kan man kontrollera de slaktanmälningar som slakteriet har gjort. Rätt att använda programmet fås av den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

På samma flik syns framhävt med rött de djur för vilka det har gjorts slaktanmälan men ingen utmönstringsanmälan. Speciellt för dem som använder WebLammas och WebVuohi lönar det sig att kontrollera att utmönstringsanmälan har gjorts, eftersom de här programmen har den egenskapen att de avlägsnar djur från listan över levande djur i samband med slaktanmälan från slakteriet. Då är det lätt hänt att får- och getproducenterna inte gör någon utmönstringsanmälan.

För nötkreatur har uppgifter om nötkreaturen och utmönstringsanmälningar som gjorts eller brister i dem sänts till gårdarna som en lista genom postning av händelseutdrag. Under år 2015 gjordes fem sådana postningar.

Postning av djurförteckningar under vecka 44

20.11.2013

Till alla får- och gethållare postas under vecka 44 uppdaterade djurförteckningar med följebrev (kan skrivas ut i menyn på nedan).

Registreringsavgiften höjdes 1.1.2015

Registreringsavgiften för får och getter har höjts till 1,2 euro/djur i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1161/2014 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer som trädde i kraft 1.1.2015. Registreringsavgiften för slakterier som upptas per slaktanmälan stiger till 0,4 euro.

Registreringsavgiften täcker en del av kostnaderna för den externa kundtjänsten.

Telefon- och faxnummer till får-och getregistrets kundtjänst förändras

De nya numren till kundstjänst från och med 3.11.2014:

  • kundtjänst tf. 09 85 666 002
  • faxnummer 09 27 100 35