Aktuellt

Ändring som gäller upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen (nötkreatur, får och getter)

24.8.2018 

Får och getter

Evira ändrar anvisningarna för upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen över får och getter så att den stämmer överens med anvisningarna för nötkreatur. Händelserna i den elektroniska djurförteckningen över får och getter ska anmälas till djurregistret senast den sjunde dagen efter händelsen. Tidigare var tolkningen senast den tredje dagen efter händelsen. Tiden för anmälan av lamningar och killningar är fortfarande sex månader.

Nötkreatur

Kravet på uppdatering av den elektroniska nötkreatursförteckningen har ändrats genom ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning. Det är inte längre nödvändigt att upprätthålla en skild nötkreatursförteckning om händelserna registreras elektroniskt direkt i nötkreatursregistret inom 7 dagar. Hittills har det varit nödvändigt att registrera djurens händelser i nötkreatursförteckningen senast på den tredje dagen efter händelsen.

Ändringarna gäller gårdar som använder det elektroniska registret och tillämpas retroaktivt från och med 1.1.2018. Ändringarna beaktas vid kontrollerna under innevarande år. 

Ändringen gäller inte de djurhållare som inte har tagit det elektroniska anmälningssättet i bruk.

Evira uppdaterar anvisningarna för märkning och registrering av nötkreatur, får och getter. Anvisningarna kommer att finnas djurslagsvis på Eviras internetsidor.

För ytterligare upplysningar kontakta: kirsi.henttu@evira.fi märkning och registrering, marjaana.spets@evira.fi övervakning.

Inga driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till djurregisterprogrammet

28.12.2017

Den redan informerade möjlig driftsavbrott i inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet kommer inte att uppstå. De nödvändiga ändringarna har gjorts och inloggningen med bankkoder kan nås normalt.


Sidan som visas före och efter bank autentiseringen har ändrats något till en annan vy. Övergången till den nya autentiseringstjänsten tog med nya banker. I framtiden kommer kunder i Aktia, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, POP Banken, S-Banken, Sparbanken och Ålandsbanken att kunna logga in med bankkoder.

Byte till en tjänst efter loggning tar mer tid än normalt.

Inloggningen är långsam

28.12.2017

Får- och getregistret har skiftat att använda Suomi.fi-autentisering. Inloggningen kan ta mer tid än normalt. Om inloggning funkar inte, låt oss veta: lammasvuohi@evira.fi.

Driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till får- och getregistret

18.12.2017

Inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet (får- och getregistret, svinregistret) sker i dagens läge via Vetuma-autentiseringen. Tjänsten upphör i sin helhet att fungera 31.12.2017. Alla tjänster som anlitar Vetuma-tjänsten måste övergå till att anlita en ny autentiseringstjänst.

I fortsättningen kommer autentiseringen till Djurdatasystemet att ske via Suomi.fi-autentisering när användaren loggar in med bankkoder. Tjänsten tas i bruk så snart som möjligt, men från och med 1.1.2018 kan det förekomma avbrott när man loggar in med bankkoder. Avbrottet torde pågå i cirka en vecka.

Avvikelsen gäller enbart inloggning med bankkoder. Under den här tiden går det ändå att logga in i registret med det användarnamn och lösenord som du fått från kommunen. Dessutom behövs en nyckeltalslista för inloggningen. Om du inte har kvar de koder som behövs ska du avhämta koderna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Kundtjänsten och weblammas fungerar normalt efter årsskiftet.

REGISTERANMÄLNINGAR TILL FÅR- OCH GETREGISTRET

 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen till får- och getregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Weblammas- tillämpningen fungerar som normalt
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: lammasvuohi@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • blanketten med telefax: 09 271 0035
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 002, öppen vardagar 8.15 – 16.00
 • Alla blanketter finns på Eviras webbplats, här.

 

DRIFTAVBROTT I FÅR- OCH GETREGISTRET

August 2017

Det blir driftavbrott i alla system inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på grund av uppdatering av IT-miljön. Därför blir det också avbrott i Eviras datasystem och register. Det första avbrottet infaller under perioden 25.8 – 4.9.2017. Dessutom blir det ett driftavbrott senare på hösten som vi kommer att informera om senare. På www.evira.fi/sv/driftavbrott finns information om avbrottens

längd, tidpunkter och annan information om avbrotten.

Programmet Får- och getregistret fungerar inte medan avbrotten pågår. Därför ska alla som använder det och som för en elektronisk djurförteckning följa denna anvisning under avbrotten så att avbrotten inte leder till påföljder vid eventuella kontroller.

Programmet Weblammas fungerar normalt under avbrottet och anteckningarna som gjorts i det överförs efter avbrottet till myndighetsregistret. Som registreringsdag betraktas den dag då anmälan lämnats i Weblammas. Efter att avbrottet upphört är det ändå bäst att synkronisera informationen och säkerställa att all antecknad information uppdaterats i myndighetsregistret.

Läs mer från senaste följebrev.

Leverans paus vid Suomen Korvamerkkimyynti fortsätter

28.6.2017

Man kan inte beställa märkmodeller Destron och Duflex, eftersom märkleverant har fortvarande serviceavbrott i beställningssystem.

Suomen Korvamerkkimyynti har leverans paus

17.5.2017

Under veckorna 21-24 kan man inte beställa märkmodeller Destron och Duflex, eftersom märkleverant har serviceavbrott i beställningssystem.

Postning av djurförteckningar under vecka 14

18.4.2017

Till alla får- och gethållare postas under vecka 14 uppdaterade djurförteckningar med följebrev (kan skrivas ut i menyn på nedan).

Återbetalning av registreringsavgifter efter att djurhållningen har avslutats

31.10.2016

Evira kommer i fortsättningen att betala ut ersättning för de registreringsavgifter som får- och gethållare som avslutar djurhållningen har betalat baserat på antalet beställda oanvända öronmärken (JSM:s förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 488/2016).

De EU-signum som hör samman med öronmärkena kommer att ogiltigförklaras i Får- och getregistret av Evira.

Ersättning kan sökas av en person som ursprungligen beställde öronmärken och som vid djurhållningens slut har över 10 oanvända EU-signum och som har meddelat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att djurhållningen kommer att avslutas.

Det finns en blankett för ansökan om ersättning på Eviras webbplats under Blanketter.

Ytterligare upplysningar per e-post: lammasvuohi@evira.fi

Bandning av samtaler i kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Ett frågeformulär som gäller respons om öronmärken har lagts ut på Eviras webbplats

5.2.2016

Evira har publicerat ett frågeformulär på webbsidorna om öronmärken för får och getter. Vi hoppas få information om får- och gethållarnas erfarenheter av märkenas kvalitet och användbarhet. Med hjälp av responsen kan Evira vid behov agera ifall en märkesmodell inte längre uppfyller förutsättningarna för godkända öronmärken. Responsen från producenterna är synnerligen viktig, eftersom även om ett märke motsvarade kraven då det godkändes så är det endast praktisk erfarenhet av märket som visar hur användbart det är.

Det lönar sig för producenterna att senast nu kontrollera de djuranmälningar som utgör villkor för bidragen

25.1.2016

Betalningen av bidrag för slaktlamm och killingar samt slaktbidrag för nötkreatur kommer att köras inom de närmaste dagarna utgående från djurregistren. Det lönar sig för dem som har sökt bidrag att kontrollera att behövliga anmälningar har gjorts om de djur man vill ha bidrag för. För att få bidrag krävs att den sökande har gjort utmönstringsanmälan och att slakteriet har gjort slaktanmälan för djur som det ska betalas bidrag för.

Evira rekommenderar att får- och gethållare ska kontrollera utmönstrings- och slaktanmälningarna i det elektroniska får- och getregisterprogrammet. På fliken Slakthändelser i programmet kan man kontrollera de slaktanmälningar som slakteriet har gjort. Rätt att använda programmet fås av den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

På samma flik syns framhävt med rött de djur för vilka det har gjorts slaktanmälan men ingen utmönstringsanmälan. Speciellt för dem som använder WebLammas och WebVuohi lönar det sig att kontrollera att utmönstringsanmälan har gjorts, eftersom de här programmen har den egenskapen att de avlägsnar djur från listan över levande djur i samband med slaktanmälan från slakteriet. Då är det lätt hänt att får- och getproducenterna inte gör någon utmönstringsanmälan.

För nötkreatur har uppgifter om nötkreaturen och utmönstringsanmälningar som gjorts eller brister i dem sänts till gårdarna som en lista genom postning av händelseutdrag. Under år 2015 gjordes fem sådana postningar.

Postning av djurförteckningar under vecka 44

20.11.2013

Till alla får- och gethållare postas under vecka 44 uppdaterade djurförteckningar med följebrev (kan skrivas ut i menyn på nedan).

Registreringsavgiften höjdes 1.1.2015

Registreringsavgiften för får och getter har höjts till 1,2 euro/djur i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1161/2014 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer som trädde i kraft 1.1.2015. Registreringsavgiften för slakterier som upptas per slaktanmälan stiger till 0,4 euro.

Registreringsavgiften täcker en del av kostnaderna för den externa kundtjänsten.

Telefon- och faxnummer till får-och getregistrets kundtjänst förändras

De nya numren till kundstjänst från och med 3.11.2014:

 • kundtjänst tf. 09 85 666 002
 • faxnummer 09 27 100 35