Aktuellt

Postning av djurförteckningar under vecka 46

17.11.2016

Till alla får- och gethållare postas under vecka 44 uppdaterade djurförteckningar med följebrev (kan skrivas ut i menyn på nedan).

Återbetalning av registreringsavgifter efter att djurhållningen har avslutats

31.10.2016

Evira kommer i fortsättningen att betala ut ersättning för de registreringsavgifter som får- och gethållare som avslutar djurhållningen har betalat baserat på antalet beställda oanvända öronmärken (JSM:s förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 488/2016).

De EU-signum som hör samman med öronmärkena kommer att ogiltigförklaras i Får- och getregistret av Evira.

Ersättning kan sökas av en person som ursprungligen beställde öronmärken och som vid djurhållningens slut har över 10 oanvända EU-signum och som har meddelat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att djurhållningen kommer att avslutas.

Det finns en blankett för ansökan om ersättning på Eviras webbplats under Blanketter.

Ytterligare upplysningar per e-post: lammasvuohi@evira.fi

Bandning av samtaler i kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Ett frågeformulär som gäller respons om öronmärken har lagts ut på Eviras webbplats

5.2.2016

Evira har publicerat ett frågeformulär på webbsidorna om öronmärken för får och getter. Vi hoppas få information om får- och gethållarnas erfarenheter av märkenas kvalitet och användbarhet. Med hjälp av responsen kan Evira vid behov agera ifall en märkesmodell inte längre uppfyller förutsättningarna för godkända öronmärken. Responsen från producenterna är synnerligen viktig, eftersom även om ett märke motsvarade kraven då det godkändes så är det endast praktisk erfarenhet av märket som visar hur användbart det är.

Det lönar sig för producenterna att senast nu kontrollera de djuranmälningar som utgör villkor för bidragen

25.1.2016

Betalningen av bidrag för slaktlamm och killingar samt slaktbidrag för nötkreatur kommer att köras inom de närmaste dagarna utgående från djurregistren. Det lönar sig för dem som har sökt bidrag att kontrollera att behövliga anmälningar har gjorts om de djur man vill ha bidrag för. För att få bidrag krävs att den sökande har gjort utmönstringsanmälan och att slakteriet har gjort slaktanmälan för djur som det ska betalas bidrag för.

Evira rekommenderar att får- och gethållare ska kontrollera utmönstrings- och slaktanmälningarna i det elektroniska får- och getregisterprogrammet. På fliken Slakthändelser i programmet kan man kontrollera de slaktanmälningar som slakteriet har gjort. Rätt att använda programmet fås av den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

På samma flik syns framhävt med rött de djur för vilka det har gjorts slaktanmälan men ingen utmönstringsanmälan. Speciellt för dem som använder WebLammas och WebVuohi lönar det sig att kontrollera att utmönstringsanmälan har gjorts, eftersom de här programmen har den egenskapen att de avlägsnar djur från listan över levande djur i samband med slaktanmälan från slakteriet. Då är det lätt hänt att får- och getproducenterna inte gör någon utmönstringsanmälan.

För nötkreatur har uppgifter om nötkreaturen och utmönstringsanmälningar som gjorts eller brister i dem sänts till gårdarna som en lista genom postning av händelseutdrag. Under år 2015 gjordes fem sådana postningar.

Postning av djurförteckningar under vecka 44

20.11.2013

Till alla får- och gethållare postas under vecka 44 uppdaterade djurförteckningar med följebrev (kan skrivas ut i menyn på nedan).

Registreringsavgiften höjdes 1.1.2015

Registreringsavgiften för får och getter har höjts till 1,2 euro/djur i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1161/2014 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer som trädde i kraft 1.1.2015. Registreringsavgiften för slakterier som upptas per slaktanmälan stiger till 0,4 euro.

Registreringsavgiften täcker en del av kostnaderna för den externa kundtjänsten.

Telefon- och faxnummer till får-och getregistrets kundtjänst förändras

De nya numren till kundstjänst från och med 3.11.2014:

  • kundtjänst tf. 09 85 666 002
  • faxnummer 09 27 100 35