Aktuellt

Anmälan om antalet svin ska göras senast 30.9.2016

23.9.2016

Evira och Mavi påminner om att anmälan om antalet svin för årets andra anmälningsperiod 1.5–31.8.2016 ska göras. Anmälningarna ska sändas in senast 30.9.2016.  

För närvarande har betydligt färre anmälningar av djurantal än under de senaste åren lämnats in.  

Uppgifterna i svinregistret påverkar utbetalningen av alla djurbaserade stöd. Om gården blir föremål för kontroll eller dubbelkontroll och uppgifterna inte har sänts in till svinregistret inom utsatt tid, används noll som djurantal för de saknade månaderna.  

Anmälningarna kan göras med svinregisterapplikationen eller på pappersblankett. I frågor som gäller anmälningarna kan svinregistrets kundtjänst ge råd, tfn 09 85 666 003.

Bandning av samtaler i kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Uppgifterna i svinregistrets första registreringsfakturor bristfälliga

3.3.2016

Faktureringsuppgifterna i de fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars är tyvärr bristfälliga.

Den aktuella fakturan är svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes ut för första gången och den gäller år 2015. Avgifternas storlek är baserad på antalet anmälningar om händelser och djurantal till svinregistret.

Registreringsavgiften bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer (1259/2015).

Priset för producenternas registreringsavgift 1.1–14.10.2015 var 0,15 €/händelse och för resten av året (en förhöjning i JSM:s avgiftsförordning trädde i kraft i oktober) 0,20 €/händelse. Därför kan fakturan innehålla två rader med flyttningsanmälningar baserade på olika priser.

Om djurhållaren har befullmäktigat slakteriet att göra utmönstrings- och köpanmälningar för sin räkning, faktureras producenten trots detta. Slakteriets registreringsavgift för slaktanmälan faktureras separat från slakteriaktören.

Evira beklagar situationen.

Registreringsavgiften höjde 15.10.2015

23.10.2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning  1259/2015 om Livsmedelssäkerhetsverketsavgiftsbelagda prestationer. Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelssäkerhetsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Avgift för registrereing av svin från och med 1.1.2015

En ny registreringsavgift för svin har fastställts i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1161/2014  om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer som trädde i kraft 1.1.2015. Avgiften tas ut per händelserapport hos djurhållarna, och per slaktanmälan hos slakterierna.

Registreringsavgiften är 0,15 €/flyttningsanmälan och 0,10 €/slakt- och förmedlinganmälan. 

Telefon- och faxnummer till kundtjänst förändras

De nya numren till kundstjänst från och med 3.11.2014:

  • kundtjänst tf. 09 85 666 003
  • faxnummer 09 27 100 35

 

Mer information på vår webbplats