Urvalsbaserade inspektioner 2007

År 2007 inspekterades sammanlagt 726 produktionsgårdar. På 19 % av dem konstaterades att bestämmelserna om djurens välmående hade försummats. Det upptäcktes betydligt mindre försummelser än år 2006, då knappt 30 % av gårdarna inte uppfyllda kraven beträffande djurens välmående. Inspektionsresultaten förbättrades på kalv-, svin- och hönsgårdarna, men vid pälsfarmerna ökade försummelserna något från år 2006.

Kalvar

På kalvgårdar gjordes 421 inspektioner. Vid cirka 17 % av dem upptäcktes förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna. Resultaten förbättrades betydligt från år 2006, då försummelser noterades på 28 % av kalvgårdarna.

Svin

92 svingårdar inspekterades. Också på svingårdarna förbättrades inspektionsresultatet. Förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna minskade från 35 procent året innan till 23 procent.

Värphöns

Sammanlagt 89 hönshus med över 350 värphöns inspekterades. Av dem visade sig cirka 17 % ha förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna. Jämfört med år 2006 minskade antalet försummelser med fem procentenheter.

Pälsdjur

Av de 124 pälsfarmer som inspekterades konstaterades 29 % ha förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna, vilket är något mera än året innan.

EU-medlemsländerna övervakar genom årliga inspektioner av ett representativt antal produktionsgårdar att minimikraven för skydd av produktionsdjur följs. Årligen inspekteras cirka 1,5 % av kalvgårdarna, 2 % av svingårdarna, 15 % av värphönserierna samt 10 % av pälsfarmerna. Vid dessa inspektioner kontrolleras ingående om gällande djurskyddslagstiftning följs på gården. Ifall försummelser upptäcks vid inspektionerna, åläggs producenten att åtgärda försummelserna och vid behov vidta brådskande åtgärder för att trygga djurens välmående. Inspektionerna görs av kommunalveterinärerna på uppdrag av länsstyrelserna.

Kalv- och svingårdar har inspekterats sedan 1998, hönsgårdar och pälsfarmer sedan år 2000, men EU-djurskyddsinspektioner kommer i framtiden att göras också för andra slag av produktionsdjur.