Aktuellt om foder och fodertillsyn

2018

1.11.2018

Märkningsguide för foder har uppdaterats och publicerats på Eviras internetsidor. De viktigaste ändringarna i sakinnehållet har sammanfattas i bilaga 8. Gå till märkningsguide här.

29.10.2018

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte sommaren 2018 importerat hundgodis av kycklingfilé från Kina. Undersökningen visade att det inte fanns något att anmärka på vad gäller hundgodisets kvalitet. Diskussioner kring huruvida det är tryggt att ge hunden kinesiskt hundgodis av kyckling förs då och då, senast våren 2018. Hundgodis av kyckling har redan i flera år importerats från Kina för försäljning.  Läs mer om undersökningen.

27.9.2018

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1254 om att inte godkänna riboflavin (80 %) framställt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som fodertillsats i den funktionella gruppen för vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt har offentliggjorts 20.9.2018. Gå till förordningen här.

14.9.2018

Till följd av den gångna sommarens torka blir foderskördarna av såväl spannmål som grovfoder små på många orter i Finland. För att råda bot på foderbristen får husdjursgårdarna på vissa villkor köpa foder för eget bruk från utlandet. Läs mer om dessa villkor.

21.8.2018

Evira uppmanar alla att undvika import av foder och torrströ som inte hettats upp från sådana länder där afrikansk svinpest (ASF) förekommer. ASF-viruset som lätt sprider sig och som dödar svin kan sprida sig från ett land till ett annat också med foder som inte hettats upp. Om afrikansk svinpest skulle sprida sig till Finland skulle sjukdomen orsaka stora förluster för svinhushållningen och svingårdarna till följd av en stagnerad internationell handel, bortskaffade djur och sanerade utrymmen. Läs mera.

30.5.2018

Evira påminner primärproducenter om noggrann lagring av foder och märkning av foderlager med identifikationer. Läs mera.

23.4.2018

Rapporten om analysresultaten av kontrollproverna av foder 2017 har publicerats (på finska). Länk till analysresultaten

16.4.2018

Europeiska kommissionen har utgivit riktlinjer för användning av livsmedel som inte längre är avsedda som livsmedel som foder. Länk till kommisionens tillkännagivande.

14.2.2018

Användningen av formaldehyd som fodertillsats vid behandling av salmonellakontaminerat foder upphör. Kommissionen har utfärdat genomförandeförordning, i vilken man avslår godkännandet av formaldehyd som fodertillsats, både som hygienkvalitetsförbättrande medel och som konserveringsmedel. Förordningen träder i kraft 28.2.2018. Länk till Eviras meddelande.

13.2.2018

Eviras fodersektion har uppdaterat anvisning till foderföretagare, godkända laboratorier och av Evira bemyndigade inspektörer om analys av myndighetsprover. Förfarandet som beskrivs i den här anvisningen kommer att följas från början av mars 2018. Gå till anvisningen här.

Europeiska kommissionen har gått ut med information gällande Brexit (på engelska). Länk till kommisionens webbsida.

1.2.2018

Evira har gjort en anvisning för sällskapsdjursägare som använder rå mat eller färskfoder för utfodring av deras hundar och katter. I anvisningen beskrivs färskfodrets speciella särdrag och där finns råd för hantering av fodret hemma i köken så att mikrobiologiska risker minimeras. Anvisningen finns här, under Anvisningar (Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter)

2017

8.12.2017

Evira påminner primärproducenter av foder om registrering och att anmäla om generationsväxlingen eller förändringen av produktionen till registret. Läs mera.

21.7.2017

Rapporten om kontrollen av foder år 2016 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till rapporten (på finska, pdf 175 kbyte)

3.7.2017

Lagstiftningen om användning av insekter som foder är alltjämt under beredning, men redan nu får insekter användas som foder på vissa villkor. Vid utfodring av sällskapsdjur och pälsdjur får insekter användas nästan utan begränsningar, men när det gäller livsmedelsproducerande djur finns det restriktioner för användningen av i synnerhet insektsprotein. Läs mera.

26.5.2017

Rapporten om analysresultat av produktkontroll av foder 2016 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till rapporten (på finska).

2016

29.12.2016

Användningen av vissa mjölkbaserade foder eller foder baserade på animaliskt protein kräver anmälan till Evira. Läs mera.

5.12.2016

Evira påminner primärproducenter av foder om att anmäla om förändringen eller nedläggningen av produktionen till registret. Läs mera.

27.10.2016

Bara vegetabilier till växtätare

Användningen av foder innehållande köttbenmjöl och andra animaliska beståndsdelar vid utfodringen av idisslare orsakade på 1990-talet den så kallade galna kosjukan som också smittade till människor. Galna kosjukan klassas som transmissibel spongiform encefalopati, dvs. en TSE-sjukdom. För att förhindra att djursjukdomar uppkommer och sprider sig har man inom EU föreskrivit om förbud och begränsningar för användningen av animaliskt material vid utfodring av livsmedelsproducerande djur. Det är fortfarande inte tryggt eller tillåtet att utfodra kor, får, getter, hästar, svin, höns eller fiskar med produkter som uppkommer vid slakt, matavfall eller katt- och hundmat. Läs mera.

1.9.2016

Foderseminarium 2016: ETT ry anordnar i samband med Eviras foderkontroll foderseminarium 28.9.2016. Läs mera (på finska)

12.5.2016

Beredskap inför situationer med strålningsfara

Fastän sannolikheten för att en situation med strålningsfara ska uppstå i Finland är liten bör man ändå vara förberedd på det. På sin webbplats har Evira tillsammans med STUK utarbetat anvisningar som kortfattat beskriver hur man kan förbereda sig på situationer med strålningsfara i samband med olika verksamheter inom primärproduktion av livsmedel samt i livsmedelslokaler. Skydd för foder och utfodring av djur med rent foder är ett viktigt led i primärproduktionens beredskap. När det gäller andra foderföretagares beredskap kan man tillämpa anvisningarna för livsmedelslokaler. Läs mera: https://www.evira.fi/sv/gemensamma/frammande-amnen/beredskap-infor-stralrisksituationer/

8.4.2016

Foderbokföring är ett grundläggande krav för spårbarheten för foder och kravet gäller såväl odlare av grödor till foder som husdjursproducenter. Kravet på bokföring gäller foder som skaffats till gården, foder som överlåtits från gården och foder som producerats på gården för att ges till gårdens egna djur.  Läs mera.

16.2.2016

Evira uppmanar aktörerna att aktivt följa med nya godkännanden av fodertillsatser och andra förändringar som sker i registret över fodertillsatser. Ett flertal nya godkännanden av fodertillsatser offentliggörs varje månad. Läs mera.

25.1.2016

Kraven för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgisien, Moldavien, Tadzjikistan, Uzbekistan, Vitryssland och Ryssland skärptes med stöd av kommission-ens nya anvisningar. I samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2016 och av partierna tas prover för kontroll av resthalter av pesticider. Läs mera.

12.1.2016

Evira påminner primärproducenter av foder om registrering och att anmäla om generationsväxlingen eller förändringen av produktionen till registret. Läs mera. (Uppdaterad 5.12.2016)

 

Övergå till arkivet "Aktuellt om foder"

Teman: