Aktuellt om foder och fodertillsyn

2017

21.7.2017

Rapporten om kontrollen av foder år 2016 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till rapporten (på finska, pdf 175 kbyte)

3.7.2017

Lagstiftningen om användning av insekter som foder är alltjämt under beredning, men redan nu får insekter användas som foder på vissa villkor. Vid utfodring av sällskapsdjur och pälsdjur får insekter användas nästan utan begränsningar, men när det gäller livsmedelsproducerande djur finns det restriktioner för användningen av i synnerhet insektsprotein. Läs mera.

26.5.2017

Rapporten om analysresultat av produktkontroll av foder 2016 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till rapporten (på finska).

2016

29.12.2016

Användningen av vissa mjölkbaserade foder eller foder baserade på animaliskt protein kräver anmälan till Evira. Läs mera.

5.12.2016

Evira påminner primärproducenter av foder om att anmäla om förändringen eller nedläggningen av produktionen till registret. Läs mera.

27.10.2016

Bara vegetabilier till växtätare

Användningen av foder innehållande köttbenmjöl och andra animaliska beståndsdelar vid utfodringen av idisslare orsakade på 1990-talet den så kallade galna kosjukan som också smittade till människor. Galna kosjukan klassas som transmissibel spongiform encefalopati, dvs. en TSE-sjukdom. För att förhindra att djursjukdomar uppkommer och sprider sig har man inom EU föreskrivit om förbud och begränsningar för användningen av animaliskt material vid utfodring av livsmedelsproducerande djur. Det är fortfarande inte tryggt eller tillåtet att utfodra kor, får, getter, hästar, svin, höns eller fiskar med produkter som uppkommer vid slakt, matavfall eller katt- och hundmat. Läs mera.

1.9.2016

Foderseminarium 2016: ETT ry anordnar i samband med Eviras foderkontroll foderseminarium 28.9.2016. Läs mera (på finska)

8.4.2016

Foderbokföring är ett grundläggande krav för spårbarheten för foder och kravet gäller såväl odlare av grödor till foder som husdjursproducenter. Kravet på bokföring gäller foder som skaffats till gården, foder som överlåtits från gården och foder som producerats på gården för att ges till gårdens egna djur.  Läs mera.

16.2.2016

Evira uppmanar aktörerna att aktivt följa med nya godkännanden av fodertillsatser och andra förändringar som sker i registret över fodertillsatser. Ett flertal nya godkännanden av fodertillsatser offentliggörs varje månad. Läs mera.

25.1.2016

Kraven för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgisien, Moldavien, Tadzjikistan, Uzbekistan, Vitryssland och Ryssland skärptes med stöd av kommission-ens nya anvisningar. I samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2016 och av partierna tas prover för kontroll av resthalter av pesticider. Läs mera.

12.1.2016

Evira påminner primärproducenter av foder om registrering och att anmäla om generationsväxlingen eller förändringen av produktionen till registret. Läs mera. (Uppdaterad 5.12.2016)

2015

16.12.2015

Säkerhets- ovh kemikalieverkets och Eviras anvisning om bekämpning av gnagare och användning av rodenticider inom foder- och lismedelsproduktion. Gå till anvisningen.

15.9.2015

Afrikansk svinpest (ASF) kan också spridas med foder. Sjukdomen är ytterst farlig för svin och inget botemedel finns. Inte bara de insjuknade djuren utan gårdens alla djur måste avlivas. För att förhindra spridning av sjukdomen ska foder som inte hettats upp inte föras in från sjukdomsdrabbade områden till Finland för att användas som foder för produktionsdjur eller vilda djur. Läs mera.

17.2.2015

Märkningsquide för foder har uppdaterats. De största uppdateringarna har gjorts till förteckningen över lagstiftningen och till förteckningen över användningsområden för dietfoder.  Klicka här för att gå till sidan Märkningar av foder.

2014

12.12.2014

Förordning (960/2014) om ändring av förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen träder i kraft 15.12.2014. Läs mera

Den nationella förordningen om fodertillsatser (43/05) upphävs 15.12.2014. Läs mera

25.11.2014

Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut kan foder för ekohusdjur kompletteras med organisk selen (selenometionin).  Läs mera

9.10.2014

Foderseminarium 3.11.2014.  Läs mera (på finska)

6.8.2014

Vissa mikroorganismer som använts som fodertillsatser dras bort från marknaden senast 30.9.2014. Läs mera

10.7.2014

Rapporterna om kontrollen av foder år 2013 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till  meddelandet och länkar till rapporterna:

Foderkontrollens rapport 2013 (på finska, pdf 207 kbyte), Analysresultat av produktkontroll av foder 2013  (på finska, pdf 2055 kbyte)

8.7.2014

Evira har uppdaterat sin guide av tvärvillkor “Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande” i fråga om ändringar i foderkontroll år 2014. Läs mera.

28.2.2014

Fram till år 2014 har kontroller av tvärvillkoren för foder huvudsakligen utförts på husdjursgårdar, men nu utökas kontrollen till att även omfatta växtodlingsgårdar. Utöver cirka 210 husdjursgårdar kommer även 400 växtodlingsgårdar att inspekteras, och kontrollerna ska täcka 1 % av de gårdar som har ansökt om stöd. Läs mera.

12.2.2014

Europeiska kommissionen utfärdade 6.2.2014 förordningen om tillbakadragande från marknaden av vissa spårelement innehållande kobolt som används som fodertillsatser. För de i förordningen förtecknade fodertillsatserna har fastställts övergångstider i fråga om tillbakadragandet från marknaden. Övergå till meddelandet här.

13.1.2014

Vid övervakningen av tvärvillkoren då det gäller foder kontrolleras från och med 2014 att gården för bok över biocider som tryggar fodersäkerheten, såsom desinfektionsmedel och skadedjursgifter.  Läs mera.

 

Övergå till arkivet "Aktuellt om foder"

Teman: