Aktuellt om foder 2017

8.12.2017: MINNS ATT ANMÄLA OM GENERATIONSVÄXLINGEN ELLER FÖRÄNDRINGEN AV PRODUKTIONEN TILL REGISTRET AV PRIMÄRPRODUCENTER AV FODER

Hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, ska registrera sig som foderföretagare enligt foderhygienförordning (EG) Nr. 183/2005. Registreringen är ett krav för jordbrukare som producerar (till exempel spannmål, ensilage, insekter), blandar till och/eller använder foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur.  Meningen av registreringen är att garantera spårbarheten av foder i hela foderkedjan. Foder får skaffas enbart från registrerade företagare och saken övervakas vid de kontroller av tvärvillkor som utförs på cirka en procent av de gårdar som har ansökt om stöd.

Gör anmälan för registrering och ändringar till registret av primärproducenter av foder med blankett F. Registreringen utförs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Evira publicerar förteckningar över registrerade producenter av foder på sin webbplats. Från förteckningarna kan du försäkra dig att du bara skaffar foderna från registrerade foderföretagare.  Registreringen görs bara en gång. Registrering som primärproducenter av foder och ändringar i registret är avgiftsfria.

Mer information och blankett F för registrering som primärproducent av foder och för anmälan om ändringar i verksamheter inom fodersektorn finns på Eviras webbsidor.

Då du odlar växter för livsmedel, bör din egen kommuns livsmedelstillsynsmyndighet ha information om primärproduktionsstället. Om du har sökt efter finansieringsstöd för primärproduktion av livsmedel eller gjort en anmälan om djurhållsplats, behöver du inte göra en skild anmälan om primärproduktionsstället. Mer information angående anmälan om primärproduktionsställen finns på Eviras webbplats .

Mer information om tillstånd, anmälan och registrering av annan företagsverksamhet på Suomi.fi -sidor (https://www.suomi.fi/foretag).

Teman: