Arkiv

Aktuellt om foder och fodertillsyn

2013

 

4.12.2013

I kategorin tekniska tillsatser lades år 2009 till en ny funktionell grupp för ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder. I oktober 2013 godkändes de två första fodertillsatserna i den nya gruppen. Övergå till meddelandet här.

7.11.2013

Evira upphör med att upprätthålla förteckningen över tillsatser som är lämpliga att användas vid framställning av ensilage i ekologisk produktion och förteckningarna över ekologiska foder och foder som lämpar sig för ekologisk produktion. Över gå till meddelandet här.

17.7.2013

Evira har publicerat resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över foder under året 2012. Övergå till analysrapporten.

12.6.2013

Utfodring av vattenbruksdjur, såsom odlade fiskar, med bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare och med foder som innehåller ovannämnd animaliskt protein är tillåten. Europeiska kommissionens förordning, som tillåter utfodringen, har tillämpats från och med 1.6.2013. Övergå till meddelandet  här.

20.5.2013

Den högsta halten av selenberikad jäst, dvs. selenometionin, som används some fodertillsats har ändrats. Enligt kommissionens förordning får ett kilogram foder (12 % vattenhalt) innehålla högst 0,20 mg selen från selenberikad jäst. Övergå till meddelandet här.

8.5.2013

Det är tillåtet att leverera råmjölk från gården för utfodring av idisslare. Läs mera.

17.4.2013

Fodersektionens nyaste meddelanden:

Tillfälligt upphävande av godkännandet av en fodertillsats

Vissa aromämnen dras tillbaka från marknaden

16.4.2013

I Finland tillverkades sammanlagt 1 397 miljoner kilogram foderblandningar för produktionsdjur år 2012. Mängden var 3,5 procent större än år 2011. Läs mera.

1.3.2013

Märkningsguide för foder har uppdaterats. De viktigaste ändringarna till den förra versionen har beskrivits på bilagan 9. Övergå till guiden här.

1.2.2013

Märkningsguide för foder har uppdaterats. Övergå till guiden här.

2012                

 

28.12.2012

Evira har publicerat resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över foder under året 2011. Övergå till rapporten (på finska)

24.10.2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 548/2012 om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen har trätt i kraft 24.10.2012. Förordningen ersätter den tidigare förordningen 712/2008. Läs foderkontrollens meddelande.

24.10.2012

Framöver måste gårdarna föra in foderlagrens identifikationsuppgifter i foderbokföringen. Utöver den bokföringsskyldighet som grundar sig på lagstiftningen har näringen utarbetat en anvisning om god praxis vid märkning av foderlager. Det är frivilligt att följa anvisningen som kan läsas på Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT:s hemsida www.ett.fi.                
Läs mer: Bokförings- och andra krav i samband med primärproduktion av foder                

8.6.2012

Europeiska kommissionen har utfärdat förordningen (EU) nr 451/2012 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen "ensileringstillsatser". För de i förordningen uppräknade fodertillsatserna har fastlagits övergångstider för tillbakadragandet från marknaden. Läs mer.

29.5.2012

EU-kommissionens förordning (EU) nr 225/2012 om dioxinövervakning kräver att vissa aktörer måste godkännas samt ställer särskilda krav på produktion, lagring och transport av olkor, fetter och produkter framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa. Förordningen tillämpas från och med 16.9.2012. Läs mer

17.4.2012

Statistikerna över tillverkningen av foderblandningar för produktionsdjur,sällskapsdjurmat och färskt pälsdjursmat har publicerats. Övergå till statistiker

2011                

 

30.12.2011

Foderföretagarnas kundnummer ändras. Ändringen beror på införandet av ett nytt datasystem. Ändringen av kundnumren kräver inga åtgärder av foderföretagarna. Läs mer

29.11.2011

JSM:s förordning 4/11 om foder för särskilda näringsbehov träder i kraft 1.12.2011. Förordningen upphäver JSM:s förordning 15/08. Övergå till förordningen

12.7.2011

Europakommissionen har utfärdat förordningen (EU) nr 619/2011 (24.6.2011) om provtagnings- och analysmetoder för sådant genetiskt modifierat foder där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla. Läs meddelandet

30.6.2011

Europeiska kommissionen har uppdaterat en förteckning över foderråvaror. Den nya förteckningen har publicerats med kommissionens förordning (EU) nr 575/2011. Den träder i kraft 7.7.2011. Samtidigt ska förordningen (EU) nr 242/2010 upphöra att gälla. Läs mer

29.6.2011

Partierna med hundmaten Nutritional Balance, som man misstänkte att den orsakar beteendestörningar hos hundar, har återkallats från marknaden. I undersökningarna har påträffats inget avvikande i det risprotein, som man antog att kvalitetsproblemet hänförde sig till. Läs mer

20.6.2011

Evira har publicerat resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över foder under slutåret 2010. Över gå till rapporten.

4.4.2011

I enlighet med biproduktförordningen 1069/2009/EG ska ett handelsdokument med uppgifter om sändningen alltid åtfölja animaliska biprodukter och därav framställda produkter under transport. Handelsdokumentet uppgörs i minst tre exemplar. Läs mer.

7.2.2011

Eviras märkningsguide för foder har uppdaterats 3.2.2011. I märkningsguide för foder presenteras kraven i lagstiftningen och exempel på märkningar och påståenden. Guiden finns på sidan "Märkning av foder".

31.1.2011

Lag om ändring av foderlagen (34/2011) träder i kraft den 1 februari 2011. Läs JSM:s pressmeddelande

2010                

 

31.12.2010

Vid Eviras fodersektion räknade man hösten 2009 på basis av informationen i varudeklarationerna ut halterna energi och  AAT i somliga foderblandningar för nötkreatur. Den mest betydande orsaken till avvikelserna mellan värdena i varudeklarationer och värdena som foderkontrollen räknat ut var antagligen att man för foderämnena i foderblandningen hade använt värden som avvek från tabellvärdena och som byggde på den kemiska sammansättningen. Läs mer

15.11.2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (60/2005) om produkter som används i djurfoder har upphävts genom JSM:s förordning 24/2010. Till följd av detta tillämpas allmänna författningar gällande foder och foderämnen också på så kallade bioproteiner. Förordningen 24/2010 träder i kraft den 15 november 2010.

28.10.2010

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning (EU) nr 892/2010, i vilken förtecknas de fodertillsatser som klassificeras som foderråvaror och som har överförts från registret över fodertillsatser till förteckningen över foderråvaror. I förordningen ingår också en förteckning över sådana produkter som aldrig har godkänts som fodertillsatser, men som i olika medlemsstater inom unionen har klassificerats på annat sätt som foderråvaror eller icke godkända fodertillsatser. Läs mer

28.10.2010

Evira har valt ut efter konkurrensutsättningen fyra godkända laboratorier att utföra undersökningar av salmonella i officiella prover av importerade foder fr.o.m. 1.11.2010. Alla av Evira godkända laboratorier kan också i fortsättningen utföra salmonella undersökningar av foderföretagarnas egna kvalitetssäkringsprover. Läs mer

14.9.2010

Enbart analys av färdiga foder är inte en tillräckligt effektiv metod för att upptäcka salmonella. Därför kommer Eviras auktoriserade inspektör i fortsättningen att ta miljöprover av foderfabrikerna och anläggningar som framställer foderämnen och låta undersöka proverna för salmonella. Provtagningen inleds vid de större anläggningar under hösten 2010. Läs mer

11.8.2010

JSM:s förordning nr 665/2010, som reglerar användningen av mjölk och mjölkbaserade produkter vid utfordningen av djur som används i livsmedelsproduktionen, har trätt i kraft den 15 juli 2010. Genom denna förordning har upphävts tidigare förordningen nr 19/2006. Evira har uppdaterat anvisningen som anknyter till förordningen (Anvisning REHU 12814).

2.6.2010

Evira har publicerat resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över foder och gödselmedel under slutåret 2009. Över gå till rapporten 

18.5.2010

Eviras jordbrukskemiska enhet har publicerat anvisningen "Kontroller av foderföretagare och förberedelser inför kontrollbesöken". Anvisningen är avsedd för alla foderföretagare frånsett kontroller av primärproduktionen, kontroller av utrustning för fodertransporter och kontroller i anslutning till övervakningen av ekologisk produktion.

7.5.2010

Jord- och skogsbruksministeriets informationsmöte för foderföretagare den 7 juni 2010 i Eviras auditorium. Tillställningens ärende: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder.

23.3.2010

Enligt förordningen (EG) nr 1831/2003 får fodertillsatser avsiktligt tillsättas foder eller vatten förutsatt att denna doseringsmetod har angetts i ansökan om en enskild tillsats och i godkännandeförordningen. Hittills har inte ett enda godkännande utfärdats för tillsättandet av en fodertillsats i dricksvatten för djur. Länk till meddelandet.

3.2.2010

I registret över fodertillsatser förtecknas de fodertillsatser som är godkända inom EU. Endast sådana tillsatser får tillsättas i foder i enlighet med det godkända bruksändamålet. Då ska hänsyn tas också till den djurart eller djurkategori för vilken godkännandet har beviljats på basis av de säkerhets- och effektivitetsprov som anges i ansökan. Länk till fodersektionens meddelande om mjölksyrebakterier och andra mikroorganismer i foder för hästar och sällskapsdjur

11.1.2010

Senaste juli utfärdade kommissionen förordning (EG) nr 669/2009 om strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung (import från länder utanför EU). Förordningen tillämpas från och med 25.1.2010. Länk till meddelandet.