Förfarande för godkännande och anvisningar för ansökan

Ansökan om godkännande av fodertillsats

Nya ansökningar om godkännande av fodertillsatser skickas i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003:

 

[En ansökan som gäller notifierade fodertillsatser ska skickas till kommissionen och EFSA antingen ett år innan det tidsbundna godkännandet löper ut eller senast 7.11.2010.]

Anvisningar om utformningen av ansökan om godkännande

Kommissionen har publicerat detaljerade bestämmelser om utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser i förordning (EG) nr 429/2008.

Anvisningar finns att få på kommissionens och EFSAs webbplatser.Anvisningarna är avsedda att bistå sökanden med att utföra nödvändiga undersökningar och utforma en ansökan som innehåller tillräcklig information.

Kommissionen: http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/authorisation-types-withdrawal/index_en.htm

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance

Bedömning av och beslut om ansökan

EFSA gör en bedömning av hur effektiv och säker tillsatsen är för djur, människor samt miljön och avger ett yttrande om bedömningen.

Kommissionens ständiga kommitté fattar utifrån kommissionens förslag till förordning beslut om godkännande av tillsatsen med beaktande av EFSA:s yttrande.

Kommissionens genomförandeförordning om godkännande av fodertillsatsen publiceras i EU:s officiella tidning. I förordningen ges information om godkännandet bl.a. vad gäller identifikation av tillsatsen, villkoren för användning av tillsatsen och giltighetstiden för godkännandet.  Godkännandet av en tillsats är i kraft inom hela unionen i tio år varefter godkännandet kan förnyas på basis av en ny ansökan. Godkännanden kan såväl beviljas, ändras som återkallas.

Information om godkännandet av tillsatser

Kommissionen för ett register över fodertillsatser på sin webbplats:

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

 

 

Teman: