Salmonellaundersökningar av importfoder

Handel på den inre marknaden

En foderföretagare som från den inre marknaden importerar särskilt riskbenägna vegetabiliska foder ska undersöka de importerade foderpartierna med tanke på salmonella enligt sin riskbaserade kvalitetssäkringsplan. Från det undersökta foderpartiet ska tas ett prov per varje påbörjad 50 000 kilogram eller om fodret sänds direkt till en gårdsbruksenhet, ett prov per varje påbörjad 25 000 kilogram. Provet ska vara representativt och provtagaren måste ha en tillräcklig kompetens för uppgiften (Anvisning REHU 12817).

Från den inre marknaden importerade foderpartier undersöks också som officiell kontroll genom stickprov.

Import

Evira undersöker de vegetabiliska proteinfoderpartier som Evira har klassificerat särskilt riskbenägna och genom stickprov också andra foderpartier med tanke på salmonella innan de släpps ut på marknaden.  Proverna analyseras antingen i Eviras laboratorium för fodermikrobiologi eller i laboratorium som är godkänt att undersöka myndigshetsprover (9 laboratorier).

Noggrannare anvisningar om förfaranden gällande myndighetsprover finns i anvisningen REHU 12807 och om provtagningen enligt importparti i anvisning för  myndighetsprovtagning REHU 12817.

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS