Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Evira. På basis av förhandsanmälan meddelar Evira anvisningar om provtagningen för salmonella analyser (JSM:s förordning 548/2012) eller gällande fiskmjöl för mikroskopisk undersökning(EY N:o 999/2001 och ändring EY 1292/2005).

En anmälan om import av ovannämda foder (lista 1) görs med blankett 1 för förhandsanmälan. Också skeppningslistor som importörer av proteinfoderämnen har skickat till Eviras foderkontroll motsvarar den ovan avsedda förhandsanmälan.

Förhandsanmälningar om import av foder som omfattas av EU:s skyddsbeslut eller som finns på EU:s s.k. risklista (lista 2) görs med blankett 2 för förhandsanmälan, dvs. CED-blanketten (gemensam handling vid införsel /common entry document). Till CED-blanketten fogas ett införseldokument/en sändlista samt eventuella certifikat/analysintyg. Eviras foderkontroll gör anteckningar på CED-blanketten och återsänder den till foderföretagaren eller dennes företrädare för att fogas till importhandlingarna. CED behövs för Tullens omlastningstillstånd och för slutförandet av förtullningen.

Förhandsanmalan måste göras 24 timmar innan fodret anländer till Finland eller om dagen fore införseln är inte en vardag senaste föregående vardag.

Anmälan skickas till Eviras foderkontroll,  adressen rehutuonti@evira.fi eller till faxnumret 029 530 5298.

För att påskynda förtullningen kan förhandsanmälan också göras i fråga om andra än de riskbenägna foder som nämns ovan. På basis av förhandsanmälan kan Evira i förväg ta ställning till provtagningen, varvid Tullen inte särskilt behöver försäkra sig om saken hos Evira. Ståndpunkten skrivs in på blanketten för förhandsanmälan som skickas tillbaka till aktören för att fogas till importhandlingarna.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Blanketter