Inledning av verksamhet inom fodersektorn

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien (den s.k. foderhygienförordningen) kräver med vissa undantag att alla fodersektorns aktörer registreras. För en del av fodersektorns aktörer krävs utöver registrering även godkännande med stöd av antingen foderhygienförordningen eller någon annan författning. Kravet på godkännande kan hänföra sig till vissa tillsatser eller produkter innehållande sådana, foderläkemedel, animaliska biprodukter eller användning av fiskmjöl vid tillverkningen av foder avsedda för livsmedelsproducerande djur.

Förordningen om foderhygien förutsätter av alla företagare i livsmedelsbranschen, primärproduktionen undantagen, en faroanalys och ett system för identifiering av kritiska styrpunkter (HACCP). Företagare i livsmedelsbranschen är utöver foderfabrikerna bl.a. tillverkarna av fodermedel (såsom kvarnar, växtoljepresserier), tillverkarna av fodertillsatser, transportfirmor och lagerfirmor.

Bestämmelser om registrering och godkännande av fodersektorns aktörer ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 548/2012. Anmälan om registrering skickas till Evira senast en månad innan verksamheten inleds. Godkännande skall sökas i god tid innan den planerade verksamheten påbörjas. Separat information om hur man ansluter sig till kontrollsystemet för ekologiskt producerat foder ges i samband med informationen om ekologiskt foder.

Mera om registreringen och ansökan om godkännande i följande linker:

Teman: