Godkännande av tillverkare och återförsäljare av foderläkemedel

Bestämmelser om läkemedelsfoder ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2008. Läkemedelsfoder får tillverkas och säljas vidare endast av sådana aktörer inom foderbranschen som Evira har godkänt som tillverkare eller återförsäljare av läkemedelsfoder.

Godkännande söks med en blankett som Evira har publicerat (Blankett G: Ansökan om godkännande: tillverkning och återförsäljning av läkemedelfoder ). Blanketten med bilagor ska postats till Evira på den adress som nämns på blanketten. Ansökan görs minst en månad innan den planerade verksamheten inleds. Innan godkännandet beviljas utför Evira en kontroll på plats av att förutsättningarna för godkännande av anläggningen uppfylls. En tillverkare av foderläkemedel behöver inte separat ansöka om godkännande av återförsäljningen.

Med läkemedelsfoder avses blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel och foder, som har färdigställts för utsläppande på marknaden och som på grund av sina botande eller förebyggande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare bearbetning. Kompletteringsfoder som innehåller t.ex. vitaminer och spårämnen som näringsmässiga fodertillsatser är inte foderläkemedel, och därför behöver foderföretagare som tillverkar eller säljer vidare kompletteringsfoder inte godkännas enligt förordningen om läkemedelsfoder.

Tillverkare och återförsäljare får överlåta läkemedelsfoder till djurets ägare eller innehavare endast på basis av ett läkemedelsrecept som skrivits ut av en veterinär. Bestämmelser om förskrivning av läkemedelsfoder ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 7/VLA/2008, som har en mall för recept på läkemedelsfoder som bilaga.

Vid handel på den inre marknaden med och import av läkemedelsfoder måste man bl.a. beakta att läkemedelsfoder endast får innehålla läkemedel som i Finland har blivit godkända för användning åt djur eller att det verksamma ämnet och läkemedelspreparatet måste ha samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning som ett läkemedel som i Finland har godkänts för användning åt djur. Läkemedelsfodret ska åtföljas av ett intyg som utfärdats av avgångslandets myndighet enligt bilagan till förordningen om läkemedelsfoder och en kopia av intyget skickas till Evira.

Tillbaka till sidan 'Inledning av verksamhet'

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

Teman: