Godkännande enligt biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (den s.k. biproduktförordningen) ställer krav på godkännande av vissa aktörer inom fodersektorn som tillverkar, bearbetar eller lagrar kategori 2- eller kategori 3-biprodukter. Godkännande krävs också alltid av aktörer som bearbetar eller lagrar kategori 1-biprodukter.

Godkännande enligt biproduktförordningen krävs inte av sådana aktörer som är registrerade eller godkända enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 och som lagrar produkter som framställts av animaliska biprodukter för att använda som foder.

Godkännande söks med en fritt formulerad ansökan i vilken uppges aktörens namn och kontaktuppgifter, uppgifter om verksamhetens natur samt den tidpunkt då verksamheten som kräver godkännande är avsedd att påbörjas.

Tillbaka till sidan 'Inledning av verksamhet'

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: