Godkännande enligt foderhygienförordningen

Godkännande söks med blankett C ”Ansökan om godkännande”.

Enligt foderhygienförordningen krävs godkännande av aktörer som tillverkar vissa fodertillsatser och förblandningar eller foderblandningar innehållande sådana. Godkännande krävs också av aktörer som släpper ut vissa fodertillsatser eller förblandningar innehållande sådana på marknaden. Av tabellen i blankett C framgår vilka verksamheter och tillsatser som kräver godkännande.

Från och med 16.9.2012 krävs godkännande enligt foderhygienförordningen också av sådana anläggningar för bearbetning av vegetabilisk råolja, tillverkning av biodiesel, oleokemisk tillverkning av fettsyror samt blandning av fett som släpper ut foder på marknaden.

 I oklara fall är det skäl att ta kontakt med Eviras foderövervakning. Det är viktigt att man tillsammans med ansökan skickar alla bilagor som nämns på blanketten och som är adekvata för företagets verksamhet.

Av godtagbara aktörer krävs ett HACCP-system samt att bilaga II till foderhygienförordningen iakttas. Ett godkännande kräver vidare ett kontrollbesök på ort och ställe, utom i fråga om sådana aktörer, t.ex. förmedlare, som aldrig förvarar produkter i sina lokaliteter.

En anläggning som har godkänts enligt foderhygienförordningen får av Evira ett godkännandenummer som börjar med αFI. Godkännandenumren framgår av den förteckning över registrerade aktörer inom fodersektorn som Evira publicerar. Tillverkarna skall förse försäljningsförpackningen med godkännandenumret. Märkningsskyldigheten gäller också t.ex. sådana som packar om produkterna eller importörer som förser produkten med en ny finsk-/svenskspråkig varudeklaration.

Tillbaka till sidan 'Inledning av verksamhet'

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: