Godkännande enligt TSE-förordningen

Enligt förordning (EG) 999/2001 (den s.k. TSE-förordningen) är det i regel förbjudet att använda animaliskt protein vid utfodring av idisslare. Också utfodring av andra livsmedelsproducerande djur med bearbetat animaliskt protein är förbjudet med vissa undantag som beskrivs i bilaga IV till TSE-förordningen.

Det är förbjudet att utfodra idisslare med bl.a. fiskmjöl, dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt urspring samt blodprodukter. Idisslare får ändå utfodras med hydrolyserat protein från icke-idisslares hudar och skinn samt diande idisslare med fiskmjöl. Utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare med fiskmjöl, dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung, blodprodukter från svin och fjäderfä och hydrolyserat protein och gelatin från icke-idisslare är tillåten. Dessutom är det tillåtet att använda bearbetat animaliskt protein från svin, fjäderfä och insekter i foder för vattenbruksdjur såsom fiskar.  

Fiskmjöl och kompletteringsfoder innehållande fiskmjöl får användas vid framställning av foder för andra livsmedelsproducerande djur än idisslare endast av sådana foderföretagare som Evira har godkänt (se förteckning över godkända anläggningar). Samma krav gäller för användning av dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung samt blodprodukter från icke-idisslare vid framställning av foder. Eviras godkännande krävs också för användning av bearbetat animaliskt protein från svin, fjäderfä samt insekter vid framställning av foder för vattenbruksdjur. De ovan nämnda foderblandningarna ska i regel framställas i anläggningar som inte producerar foderblandningar avsedda för idisslare.

Om det i samma foderfabrik framställs såväl foder innehållande fiskmjöl som foder för idisslare ska framställningen ske på olika tillverkningslinjer. Om foder för vattenbruksdjur innehållande animaliskt protein från svin/fjäderfä och foder för andra livsmedelsproducerande djur framställs i samma foderfabrik, ska fodret för vattenbruksdjur i alla skeden hållas fysiskt åtskilt från andra foder för livsmedelsproducerande djur. Också transporter och lagring ska ske separat. Kravet tillämpas på mobila blandare så att det ska finnas separat utrustning för tillverkning av foder innehållande fiskmjöl och foder för idisslare.

Godkännande söks med blankett E. Ansökan ska uppgöras minst en månad innan den planerade verksamheten inleds. Innan godkännandet beviljas kontrollerar Evira vid behov på ort och ställe att förutsättningarna för godkännande uppfylls.

Tillbaka till sidan 'Inledning av verksamhet'

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

Teman: