Registrering enligt foderhygienförordningen

Enligt foderhygienförordningen skall hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, registrera sig som aktörer inom fodersektorn hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Fodersektorns aktörer är bl.a. fodertillverkarna inklusive fraktblandarna, handelsledet (förmedlare, distributörer, parti- och detaljaffärer, de som importerar till den inre marknaden), importörerna, lagringsföretagen och transportföretagen. Registreringen görs med blankett A ”Anmälan för registrering”. För handläggningen av blankett A uppbärs en avgift. Foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder, såsom gårdar, gör registreringen med blankett F som finns på sidor Jordbrukare och husdjursproducenter. Registreringen är ett krav för verksamhetsutövning.

De som använder foder måste se till att fodret har skaffats av registrerade aktörer. På sin webbplats publicerar Evira en förteckning över registrerade aktörer inom fodersektorn. Av anrda fodersektorns aktörer än foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder krävs ett HACCP-system samt att bilaga II till foderhygienförordningen iakttas.

Tillbaka till sidan 'Inledning av verksamhet'

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

Teman: