Registrering som foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder

Jordbrukare och husdjursproducenter

Producenter gör registreringsanmälan på Eviras blankett F.

De verksamheter inom primärproduktionen som kräver registrering är

  1. foderproduktion (exempelvis odling av foderspannmål eller tillverkning av ensilage antingen för gårdens eget bruk eller för försäljning),
  2. tillblandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget behov
  3. och användning av hemmaproducerat och/eller köpt foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur.

 Producenter som utövar någon av verksamheterna ovan skall följa de bestämmelser i bilaga I till foderhygienförordningen som anknyter till hygien och journalföring. Vidare skall producenterna iaktta de goda verksamhetssätt vid utfodring av produktionsdjur som anges i bilaga III till foderhygienförordningen och som hör samman med ordnandet av trygg betesgång, renlighet i djurstallar och utfodringsutrustning, lagring och distribution av foder, kvaliteten på dricksvatten och det vatten som används inom vattenbruket samt personalens kompetens.

Registreringen utförs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira i egenskap av behörig myndighet. Registrering är ett krav för att de jordbrukare och husdjursproducenter som producerar, blandar och/eller använder foder skall kunna utöva sin verksamhet. De som använder foder måste försäkra sig om att fodret har skaffats av registrerade aktörer.

Registreringsskyldigheten berör inte en gård

  • där man endast utfodrar pälsdjur eller andra djur som står utanför livsmedelskedjan (bl.a. tävlings- och hobbyhästar)
  • vars foder endast används för utfodring av gårdens egna djur, och de livsmedel som fåtts av dessa djur används uteslutande på den egna gården,
  • som odlar foder på en högst 3 hektar årligen och som levererar allt foder från denna areal till en lokal gård eller en motsvarande företagare för att användas där.

 

Mer information om tillstånd, anmälan och registrering av annan företagsverksamhet på Företagsfinland -sidor ( https://www.yrityssuomi.fi/sv/home).

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare och husdjursproducenter'

 

Mer information på vår webbplats

 

Mer information på andra webbplatser