Import av andra fåglar från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller inte sällskapsfåglar, fjäderfä eller vilda fåglar som Evira har meddelat särskilda anvisningar om. Anvisningarna samt närmare importkrav för dessa fåglar finns på Eviras webbplats. Med andra fåglar avses andra än sällskapsfåglar, fjäderfä (bl.a. vaktlar) eller vilda fåglar. Andra fåglar är åtminstone till exempel hobbyfåglar som importerats till Finland i kommersiellt syfte samt prydnadsduvor, utställningsduvor och brevduvor.

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar fåglar som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland.

1. Registrera dig som importör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur. Det rekommenderas att ansökan görs minst 10 vardagar före den första importen.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret efter det att registreringens giltighetstid gått ut om inte registreringen förnyats eller om registreringen återtagits av någon annan orsak.

Registreringen är avgiftsbelagd. Ansökan kan formuleras fritt eller uppgöras på en blankett somfinns här.

Bestämmelser om saken ingår i 60 § i lagen om djursjukdomar 441/2013 och i 4 § i JSM förordning 1024/2013.

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen TRACES.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen TRACES.

Anvisningar för registreringen finns på Eviras hemsida på adressen www.evira.fi > Djur > Införsel och utförsel > TRACES > registrering och problemsituationer. Om du läser denna guide i elektronisk form kan du klicka in dig på sidan här. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen TRACES kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

3. Hälsokrav för importen

3.1. Djurhälsokrav för fåglar

 1. Fåglarna har levt i den avsändande medlemsstaten minst 30 dygn före transporten eller, om de har importerats från länder utanför Europeiska gemenskapen, har importen skett i enlighet med kommissionens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen.
 2. Fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar.
 3. Fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av Newcastlesjuka.
 4. På fåglarnas avgångsplats har aviär influensa inte konstaterats inom 30 dygn närmast före avsändandet.
 5. Fåglarna är märkta med individuella märken antingen med en försluten benring eller med ett mikrochip.
 6. Fåglarna uppvisar vid tidpunkten för avsändandet inte några symtom på smittsamma sjukdomar.
 7. Om det är fråga om papegojfåglar får psittakos inte ha konstaterats inom två månader närmast före avsändandet och fåglarna får inte ha kommit i kontakt med fåglar som har konstaterats ha psittakos.

3.2. Skriftlig försäkran och kommersiellt dokument

Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av den aktör som är ansvarig för djuren om att de ovan nämnda djurhälsovillkoren uppfylls. Papegojfåglarna ska dessutom åtföljas av ett kommersiellt dokument som har bestyrkts av en veterinär utsedd av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten eller av en veterinär som befullmäktigats av nämnda myndighet och som ansvarar för avgångsplatsen.

3.3. Hälsointyg

Om fåglarna har vaccinerats mot aviär influensa ska de åtföljas av ett hälsointyg enligt förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, utfärdat av en veterinär utsedd av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten.  Fåglarna får vaccineras mot aviär influensa i enlighet med en förebyggande vaccineringsplan godkänd genom kommissionens beslut 2007/598/EG om åtgärder för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa till andra fåglar i fångenskap som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum i medlemsstaterna. Av hälsointyget ska fågelarten framgå och intyget ska innehålla en försäkran om att djurhälsovillkoren i punkt 2.1 uppfylls. Hälsointyget får inte vara äldre än 10 dygn. Avsändarlandets behöriga myndighet som undersöker djuren skriver ut intyget från systemet TRACES för att sändas med djuren och skickar samtidigt intyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter. Försändelsen ska åtföljas av versioner av intyget skrivna på både avsändarlandets och mottagarlandets språk. Bägge intygen ska vara stämplade och åtminstone versionen på avsändarlandets språk ha undertecknats av en veterinär.

Ytterligare information om systemet TRACES och användningen av programmet finns här.

3.4. Newcastlesjuka och aviär influensa

Fåglarna får inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa med undantag för prydnadsduvor, utställningsduvor och brevduvor, som ska vara vaccinerade mot Newcastlesjuka före avsändandet till Finland. Prydnadsduvor och brevduvor bör vaccineras mot Newcastlesjuka åtminstone 2 veckor före avsändandet.

Fåglarna ska inom 21 dygn före avsändandet undersökas med negativt resultat avseende Newcastlesjuka. Kravet gäller inte fåglar som avsänds från Sverige och Norge eller prydnadsduvor, utställningsduvor och brevduvor som har vaccinerats mot Newcastlesjuka. Fåglarna ska undersökas serologiskt med hjälp av blodprov eller virologiskt med hjälp av träckprov avseende Newcastlesjuka. Det ska finnas ett laboratorieresultat från undersökningarna och av det ska kontaktuppgifterna för den anläggning som undersökt proverna samt individuella uppgifter om fåglarna framgå. En anvisning om utförandet av undersökningar finns som bilaga.

Djursjukdomsepidemier kan ändå orsaka begränsningar i fråga om importländer och områden. Uppdaterade skyddsbeslut om begränsningarna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

3.5. Hygien vid transport av fåglar

Fåglarna ska transporteras i transportburar eller transportlådor för engångsbruk eller i desinficerade transportburar eller transportlådor. Fåglarna får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar fåglar som inte uppfyller kraven i denna anvisning. Efter avslutad transport förstörs allt avfall som följt med fåglarna och transportburarna och transportlådorna förstörs eller desinficeras. En anvisning om detta medföljer som bilaga.

Bestämmelser om saken ingår i 16 § i JSM:s förordning 1035/2013.

4. Importkontroll

Importören ska kontrollera fåglarna, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären.

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen och i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1024/2013.

5. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla importförsändelser han har mottagit. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

6. Anmälningar enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

Den som bedriver yrkesmässig eller annars storskalig försäljning av hundar, katter eller övriga sällskaps- eller hobbydjur ska senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket.

Som yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur betraktas:

 1. regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur,
 2. att en ägare eller innehavare av hundar eller katter föder upp minst sex avelstikar eller avelshonor som har fått valpar eller ungar åtminstone en gång,
 3. tagande av hundar eller katter för vård, förvaring eller dressyr, om minst sex hundar eller katter som är äldre än fem månader tas samtidigt och regelbundet för vård, förvaring eller dressyr,
 4. uppfödning, uthyrning eller tagande för förvaring, vård, träning eller dressyr av trav- eller ridhästar eller andra motsvarande djur som skall hållas som sällskaps- eller hobbydjur, samt meddelande av undervisning i användningen och hanteringen av ovan nämnda djur, om det sammanlagda antalet fullvuxna djur är minst sex, samt
 5. annat motsvarande yrkesmässigt eller storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur.

Bestämmelser om saken ingår i 24 och 26 § i djurskyddslagen (247/1996) och i 26 – 28 § i djurskyddsförordningen (396/1996).

7. Transport av djur

Bestämmelser om skydd av djur under transport ingår i lagen om transport av djur (1429/2006) och i förordningen om djurtransporter [Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97].

Ta reda på före transporten om din körning ska följa förordningens bestämmelser d.v.s. att den hör till kommersiell verksamhet och om du således behöver ett tillstånd som djurtransportör. Vid behov kontakta länsveterinären på regionförvaltningsverket.

Ytterligare information finns på webbadressen:

https://www.evira.fi/sv/djur/djurskydd-och-djurhallning/djurskydd-vid-transporter/

8. Lagstiftning om invasiva främmande arter

EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen arter som ingår i förteckningen. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse. Se mera information: http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/vieraslajien-maahantuontiin-rajoituksia

9. CITES

Vidare ska beaktas de bestämmelser som ingår i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (CITES).

Andra papegojfåglar än nymfparakiten (f.d. nymfkakaduan), undulaten, halsbandsparakiten och rosenhuvade dvärgpapegojan ska vid import på EU:s inre marknad ha med sig ett EU-intyg som beviljats av CITES-förvaltningsmyndigheten i en EU-medlemsstat (s.k. bilaga A-arter) eller en annan utredning av fåglarnas ursprung (s.k. bilaga B-arter). Tullmyndigheterna har rätt att kontrollera det ovan nämnda intyget eller utredningen. Vid införsel från länder utanför EU ska papegojfåglar ha ett på förhand beviljat CITES-exporttillstånd samt ett CITES-importtillstånd som ska uppvisas i tullen. Mer information lämnas av Finlands Miljöcentral, tfn 0295 251 000.

 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas.

Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.