Import av bin och humlor eller deras könsceller från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som importerar bin och humlor eller deras könsceller från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur.  

1. Registrera dig som importör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

De som importerar djur ska också registreras i systemet TRACES så att avsändaren av djuren hittar rätt mottagare i programmet. Evira registrerar alla aktörer som importerar produktionsdjur och som registrerat sig hos Evira som importörer av djur som organisation i systemet TRACES.

När avsändaren av djur från ett annat EU-land gör upp de handlingar i programmet TRACES som försändelsen förutsätter hittar han eller hon säkrast rätt mottagare med hjälp av följande instruktioner:

 • Välj Finland som land
 • Mata in det postnummer som mottagaren har gett = det postnummer som en hos Evira registrerad aktör har meddelat Evira i samband med registreringen
 • Välj som typ ”besättning / djurägare annat djurslag (ex)” (engl. ”type” ”other species location (ex)”)
 • Välj giltig som status (engl. ”valid”, på finska ”varmennettu”)

Med kommandot ”sök” får man fram ett begränsat antal organisationer (namn) av vilka avsändaren lätt hittar rätt mottagare.

Det är viktigt att avsändarna inte skapar organisationer i Finland för då får de lätt fel namn och blir också ogiltiga.

3. Godkända importländer

Bin och humlor får i princip föras in till Finland från alla EU-länder. Följande djursjukdomsepidemier kan ändå föranleda restriktioner när det gäller importländer och importregioner:

 • Amerikansk yngelröta (American foulbrood, Paenibacillus larvae)
 • Lilla kupskalbaggen (Small hive beetle, Aethina tumida)
 • Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps mite, Tropilaelaps sp.)

jord- och skogsbruksministeriets webbplats bör man före varje import kontrollera eventuella restriktioner för förflyttning av bin och humlor med avseende på smittsamma sjukdomar.

4. Anvisningar om växters sundhet

Vid införsel av bikupor (bisamhällen) till Finland är de föremål för restriktioner enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) under tiden 15.3 - 30.6. Restriktionerna beror på päronpest som är mycket skadlig för äppel- och päronträd. Päronpest förekommer inte permanent i Finland, Estland, Lettland och Portugal. Länder som är partiellt fria från päronpest är Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Litauen, Slovenien, Slovakien och Storbritannien.

Under perioden 15.3 - 30.6 får bikupor (bisamhällen) föras in från EU-länder i enlighet med JSM:s förordning (17/08), punkt 21.3 i bilaga IVB (och bilagan till direktiv 2000/29) endast om bikuporna härstammar från ett skyddat område där päronpest inte förekommer permanent. Om du ämnar föra in bisamhällen från ett land som är endast partiellt fritt från päronpest ska du kontrollera att avsändarområdet ingår i de skyddade områdena i punkt 21.3 i bilaga IV B till förordning 17/08. Också utanför ett skyddat område får bisamhällen föras in under tiden 15.3-30.6, förutsatt att de har varit föremål för vederbörliga karantänåtgärder. Som vederbörlig karantänåtgärd betraktas att kupan hålls stängd i minst 48 h före ankomsten till Finland. Ytterligare upplysningar från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växthälsa, tfn 029 530 5028 (Sari Haikola).

Förordning 17/08 (med ändringar) punkt 21.3 i bilaga IVB finns här.

Enligt 9 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) ska antingen en anmälan eller en ansökan om tillstånd för import, marknadsföring eller användning av pollinerande insekter som används inom växtproduktionen göras till Eviras enhet för växthälsa. För bin och humlor behöver ingen anmälan göras. En tillståndsansökan om humlor krävs, om den kupporodukt som ska importeras inte ingår i förteckningen som förs av Evira. Förteckningen finns på Eviras webbsida. För tillståndsansökan har uppgjorts formulär som finns här. De uppgifter som krävs i tillståndsansökningarna bygger på 37 a § och 37 b § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet (17/08) Ytterligare upplysningar från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växthälsa, tfn 029 530 4256 (Aino-Maija Alanko).

5. Hälsokrav som ställs på importen i fråga om djursjukdomar

Vid import av bin och humlor från EU-länder ska kraven enligt artiklarna 4 och 8 i rådets direktiv 92/65/EEG som gäller djurens hälsa vid införsel och det hälsointyg som åtföljer djuren uppfyllas.

Det är nödvändigt att kontrollera djurens hälsotillstånd, så att spridningen av allvarliga djur- eller växtsjukdomar till nya områden förhindras.

Finland har inte beviljats ytterligare garantier på grund av sjukdomsfri status när det gäller bin och humlor.

På Åland råder av kommissionen godkänd sjukdomsfri status med avseende på Varroa.

5.1. Krav för amerikansk yngelröta

I området får det inte finnas spärrbestämmelser för förflyttning av bin på grund av amerikansk yngelröta

Med avvikelse från ovan kan humlorna även härstamma från en djurhållningsplats som är under övervakning av myndigheten på grund av amerikansk yngelröta. I detta fall ska humlorna komma från en kupa som är isolerad från omgivningen och innan humlorna avsänds ska tjänsteveterinären kontrollera den avsändande djurhållningsplatsen och säkerställa att där inte finns symtom som tyder på amerikansk yngelröta hos bin.

5.2. Krav för lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps kvalster

Bina och humlorna ska härstamma från en odling där det inom en radie på hundra kilometer inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av lilla kupskalbaggen) eller Tropilaelaps kvalster. År 2016 förekommer det restriktioner i Italien med anledning av lilla kupskalbaggen. De uppdaterade skyddsbesluten om restriktioner finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

5.3. Krav för varroakvalstret

Bin som förflyttas till Åland ska komma från ett varroafritt område. För närvarande är bara Isle of Man i Storbritannien varroafritt område utöver Åland. Om bin förflyttas till Åland ska kraven i artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut 2013/503 iakttas. Då ska det också finnas en notering om uppfyllandet av varroakraven enligt beslut 2013/503 i del II, punkt II.2 i TRACES-intyget. 

6. Hälsointyg för bin och humlor

Bina och humlorna ska åtföljas av ett hälsointyg enligt mallen i del 2 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG (en förlaga till intyget som bilaga). Avsändarlandets tjänsteveterinär granskar djuren som ska avsändas och skriver ut intyget på mottagarlandets språk (Finska eller Svenska) från systemet TRACES att åtfölja försändelsen. Veterinären ska underteckna och stämpla det utskrivna intyget. Det ska finnas ett separat hälsointyg för var och en gårds bin och humlor.

7. Transport

Bina och humlorna ska transporteras i en förpackning i ett transportmedel som samtidigt inte transporterar bin och humlor med sämre häsotillstånd (JSM förordning 1035/2013 17§).

8. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären (LDS 64 §).

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

9. Att föra förteckning och bevara uppgifter (LDS 65§)

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur och könsceller,
 3. uppgifter om djurens och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna och datum till leverering.

 

Mer information på vår webbplats