Export av bin och humlor från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller alla aktörer som exporterar bin och humlor som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz.

1. Registrera dig som exportör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur. Det rekommenderas att ansökan görs minst 10 vardagar före den första importen.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret efter det att registreringens giltighetstid gått ut om inte registreringen förnyats eller om registreringen återtagits av någon annan orsak.

Registreringen är avgiftsbelagd. Ansökan kan formuleras fritt eller uppgöras på en blankett som finns här.

Bestämmelser om saken ingår i 60 § i lagen om djursjukdomar 441/2013 och i 4 § i JSM förordning 1024/2013.

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen TRACES.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen TRACES.

Anvisningar för registreringen finns på Eviras hemsida på adressen www.evira.fi > Djur > Införsel och utförsel > TRACES > registrering och problemsituationer. Om du läser denna guide i elektronisk form kan du klicka in dig på sidan här. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen TRACES kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

3. Hälsokrav för exporten och hälsointyg

3.1. Krav avseende amerikansk yngelröta hos bin

Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) som förflyttas ska härstamma från en avgångsplats där det inom en radie på tre kilometer inte får förekomma och inte finnas någon officiell misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta hos bin. Om det på avgångsplatsen eller på det ovannämnda området tidigare har förekommit amerikansk yngelröta, ska det beslut som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin (11/2015) ha upphävts. Avgångsplatsen i Finland och alla djurhållningsplatser för bin och humlor inom en radie på tre kilometer på området i fråga ska i så fall dessutom vara undersökta med avseende på kliniska symptom på amerikansk yngelröta med negativa resultat, antingen i samband med att beslutet har upphävts eller under de 30 dygn som föregått den första förflyttningen.

3.2. Krav avseende lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps kvalster

Bina och humlorna ska härstamma från en odling där det inom en radie på hundra kilometer inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av lilla kupskalbaggen eller Tropilaelaps kvalster och bina/humlorna och deras förpackning har genomgått visuell undersökning för påvisande av den lilla kupskalbaggen eller dess ägg och larver eller andra skadegörare, särskilt tropilaelapskvalster, som angriper bin.

3.3. Krav för Varroa

Bin som förflyttas till Isle of Man ska komma från ett område som är fritt från Varroa. För tillfället är bara Åland och Isle of Man varroafria områden.

Bestämmelser om saken ingår i 17 § i JSM förordning 1035/2013 och i kommissionens genomförandeförordning 2013/503, ändring 2015/266 om erkännande av Isle of Man som fritt från Varroa.

3.4. Hälsointyg för bin

Bina och humlorna ska åtföljas av ett officiellt hälsointyg i enlighet med bilaga E i rådets direktiv 92/65/EEG. Hälsovillkoren provas med intyget. Det ska finnas ett separat hälsointyg för bina och humlorna från var och en biodling. Det ska finnas ett separat hälsointyg för bina och humlorna från var och en gård.

Exportören och avsändarlandets behöriga myndighet (för binas och humlornas del den övervakande kommunveterinären) som granskar försändelsen skriver tillsammans ut ett hälsointyg från systemet TRACES. Detta intyg ska åtfölja försändelsen. Tjänsteveterinären verifierar och skriver ut intyget från TRACES att åtfölja försändelsen och samtidigt skickas intyget elektroniskt till den behöriga myndigheten i destinationslandet. Försändelsen ska åtföljas av intygsversioner på både avsändarlandets och mottagarlandets språk.  Båda ska vara stämplade och åtminstone den version som är skriven på avsändarlandets språk ska vara undertecknad av en veterinär.

Ett hälsointyg enligt programmet TRACES består av tre separata delar.

DEL 1 innehåller uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.) och den kan upprättas av exportören av djur eller varor eller dennes representant genom registrering som aktör i systemet TRACES. Också den övervakande veterinären kan upprätta del 1 efter att ha fått all nödvändig information av exportören.
DEL 2 innehåller en försäkran om djurens hälsa. Försäkran ges av den övervakande veterinären efter det att han eller hon först har fått uppgifter om försändelsen av exportören och kontrollerat exportpartiet.
DEL 3 innehåller uppgifter om eventuell kontroll av försändelsen i mottagarlandet och den kommer endast till de behöriga myndigheternas kännedom i Finland.

Exportören bör i god tid före exporten rådgöra om de praktiska arrangemangen kring uppgörandet av hälsointyget med den veterinär som granskar exportförsändelsen.

Ytterligare information om systemet TRACES och användningen av programmet finns på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats.

Bestämmelser om saken ingår i 17 § i JSM förordning 1035/2013, 7 § i JSM förordning 1024/2013, kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 och Europeiska rådets direktiv 92/65/EEG bilaga E del 2

4. Exportkontroll

Biförsändelsen och dess identifikationsuppgifter ska kontrolleras före lastningen. I samband med det fylls hälsointyget i och det är i kraft 10 dygn. Kontrollen utförs av den övervakande kommunveterinären.

Bestämmelser om saken ingår i 5 § i JSM förordning 1024/2013 och i 64 § i djursjukdomslagen

5. Märkning av djur

De partier med bin och humlor som ska exporteras måste vara märkta så att de går att identifiera som de berörda partierna avsedda för export.

6. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Exportören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

  1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
  2. antalet djur, embryon och könsceller,
  3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
  4. exportdatum,
  5. de exporthandlingar som åtföljt partiet.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

7. Transport av djur

Vid transport av djur ska kraven i djurskyddslagstiftningen följas. Bestämmelser om transport av bin ingår i djurskyddslagen (247/1996).