Export av bin och humlor från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller alla aktörer som exporterar bin och humlor som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz.

1. Registrera dig som exportör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

Om den som registrerat sig som exportör är djurförmedlare, ska hon/han vara godkänd som djurförmedlare (LDS 61§). Djurförmedlares skyldighet att anmäla sin verksamhet föreskrivs i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010 9 §).

2. Hälsokrav för exporten och hälsointyg

2.1. Krav avseende amerikansk yngelröta hos bin

Bina härstammar från ett område som inte omfattas av gällande restriktioner till följd av amerikansk yngelröta hos bin. Bina och humlorna ska härstamma från en odling där det inom en radie på tre kilometer inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta hos bin. Om det på odlingen eller på området inom ovan nämnda radie tidigare har förekommit amerikansk yngelröta, ska det ha förflutit minst 60 dygn gällande bin och 30 dygn gällande humlor från upphävandet av restriktionerna och från kontrollen av odlingen och alla odlingar som ligger inom radien. Från den odling varifrån bina och humlorna kommer ska honungsprov tas minst en gång före den första utförseln och därefter regelbundet en gång om året och proven undersökas med avseende på amerikansk yngelröta. Honungsproverna ska vara representativa för hela odlingen. Kommunveterinären utreder regionens situation med avseende på amerikansk yngelröta innan han beviljar hälsointyget.

2.2. Krav avseende lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps kvalster

Bina och humlorna ska härstamma från en odling där det inom en radie på hundra kilometer inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av lilla kupskalbaggen eller Tropilaelaps kvalster och bina / humlorna och deras förpackning har genomgått visuell undersökning för påvisande av den lilla kupskalbaggen eller dess ägg och larver eller andra skadegörare, särskilt tropilaelapskvalster, som angriper bin.

2.3. Krav för Varroa

Bin som förflyttas till Isle of Man ska komma från ett område som är fritt från Varroa. För tillfället är bara Åland och Isle of Man varroafria områden.

Bestämmelser om saken ingår i 17 § i JSM förordning 1035/2013 och i kommissionens genomförandeförordning 2013/503, ändring 2015/266 om erkännande av Isle of Man som fritt från Varroa.

2.4. Hälsointyg för bin

Bina och humlorna ska åtföljas av ett officiellt hälsointyg i enlighet med bilaga E i rådets direktiv 92/65/EEG. Hälsovillkoren provas med intyget. Det ska finnas ett separat hälsointyg för bina och humlorna från var och en biodling.

- Det ska finnas ett separat hälsointyg för bina och humlorna från var och en gård.

- Exportören och avsändarlandets behöriga myndighet (för binas och humlornas del den övervakande kommunveterinären) som granskar försändelsen skriver tillsammans ut ett hälsointyg från systemet TRACES. Detta intyg ska åtfölja försändelsen. Tjänsteveterinären verifierar och skriver ut intyget från TRACES att åtfölja försändelsen och samtidigt skickas intyget elektroniskt till den behöriga myndigheten i destinationslandet. Försändelsen ska åtföljas av intygsversioner på både avsändarlandets och mottagarlandets språk.  Båda ska vara stämplade och åtminstone den version som är skriven på avsändarlandets språk ska vara undertecknad av en veterinär.

Ett hälsointyg enligt programmet TRACES består av tre separata delar.

DEL 1 innehåller uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.) och den kan upprättas av exportören av djur eller varor eller dennes representant genom registrering som aktör i systemet TRACES. Också den övervakande veterinären kan upprätta del 1 efter att ha fått all nödvändig information av exportören.
DEL 2 innehåller en försäkran om djurens hälsa. Försäkran ges av den övervakande veterinären efter det att han eller hon först har fått uppgifter om försändelsen av exportören och kontrollerat exportpartiet.
DEL 3 innehåller uppgifter om eventuell kontroll av försändelsen i mottagarlandet och den kommer endast till de behöriga myndigheternas kännedom i Finland.

Exportören bör i god tid före exporten rådgöra om de praktiska arrangemangen kring uppgörandet av hälsointyget med den veterinär som granskar exportförsändelsen.

Ytterligare information om systemet TRACES och användningen av programmet finns på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats.

Bestämmelser om saken ingår i 17 § i JSM förordning 1035/2013, 7 § i JSM förordning 1024/2013, kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 och Europeiska rådets direktiv 92/65/EEG bilaga E del 2

3. Exportkontroll

Biförsändelsen och dess identifikationsuppgifter ska kontrolleras före lastningen. I samband med det fylls hälsointyget i och det är i kraft 10 dygn. Kontrollen utförs av den övervakande kommunveterinären.

Bestämmelser om saken ingår i 5 § i JSM förordning 1024/2013 och i 64 § i djursjukdomslagen

4. Märkning av djur

De partier med bin och humlor som ska exporteras måste vara märkta så att de går att identifiera som de berörda partierna avsedda för export.

5. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Exportören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

  1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
  2. antalet djur, embryon och könsceller,
  3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
  4. exportdatum,
  5. de exporthandlingar som åtföljt partiet.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

6. Transport av djur

Vid transport av djur ska kraven i djurskyddslagstiftningen följas. Bestämmelser om transport av bin ingår i djurskyddslagen (247/1996).