import av får och getter från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som importerar får och getter som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz. Med import avses förflyttningar av djur.

1. Registrering som importör av får/getter vid Evira (Lag om djursjukdomar 441/2013, DSL, 60 §)

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur.

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

2. Registrering som organisation i systemet TRACES

De som importerar djur ska också registreras i systemet TRACES så att avsändaren av djuren hittar rätt mottagare i programmet. Evira registrerar alla aktörer som importerar produktionsdjur och som registrerat sig hos Evira som importörer av djur som organisation i systemet TRACES.

När avsändaren av djur från ett annat EU-land gör upp de handlingar i programmet TRACES som försändelsen förutsätter hittar han eller hon säkrast rätt mottagare med hjälp av följande instruktioner:

 • Välj Finland som land
 • Mata in det postnummer som mottagaren har gett = det postnummer som en hos Evira registrerad aktör har meddelat Evira i samband med registreringen
 • Välj som typ ”besättning med får/get (ex)” (eng. ”type” -> ”ovine/caprine holding (ex)”)
 • Välj giltig som status (eng. ”valid”)

Med kommandot ”sök” får man fram ett begränsat antal organisationer (namn) av vilka avsändaren lätt hittar rätt mottagare.

Det är viktigt att avsändarna inte skapar organisationer i Finland för då får de lätt fel namn och blir också ogiltiga.

3. Godkända importländer (JSM förordning 1031/2013)

Får och getter kan importeras till Finland från alla EU-länder förutsatt att de uppfyller hälsokraven i Rådets direktiv 91/68/EG.

Djursjukdomsepidemier kan ändå föranleda restriktioner när det gäller importländer och importregioner. Aktuella skyddsbeslut om restriktionerna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Skyddsbesluten bör granskas separat före varje import.  

4. Hälsokrav för djur som importeras

Det är nödvändigt att iaktta djurhälsovillkoren, så att spridningen av allvarliga djursjukdomar till nya områden förhindras. Djursjukdomsläget i Finland är exceptionellt gott och därför kan djursjukdomar som sprider sig till och inom Finland orsaka avsevärda ytterligare kostnader inte bara för importören av djuren utan också för ägarna till djur som redan finns i landet. Avsikten med hälsokrav för import är att hindra de allvarligaste djursjukdomarna från att överföras från ett land till ett annat. Vid sidan av lagstiftningskraven kan spridningen av sjukdomar förhindras bland annat genom iakttagande av ETT rf:s anvisningar: (http://www.ett.fi/).

Om importören känner sig osäker i frågor som rör djursjukdomar bör han eller hon hellre alltid ta kontakt med veterinärmyndigheterna än agera på eget bevåg och eventuellt riskera Finlands goda djursjukdomsstatus. Veterinärmyndigheter är den lokala kommunalveterinären, tillsynsveterinären och länsveterinären.

4.1. Det hälsointyg som skall medfölja fåren och getterna samt villkoren i detta intyg

Får och getter skall åtföljas av ett hälsointyg som förutsätts i rådets direktiv 91/68/EEG (s.k. TRACES –intyg, del I och II).

Avsändarlandets tjänsteveterinär inspekterar får/get som ska avsändas inom 24 timmar före den planerade avgångstiden som uppgetts i avsnitt I i TRACES -intyget. I avsnitt II i hälsointyget bestyrker tjänsteveterinären de villkor som är ett krav för förflyttningen av djuren, och skriver ut intyget på mottagarlandets språk. Myndigheten undertecknar och stämplar det utskrivna intyget som åtföljer djuren under hela resan. TRACES -intyget sparas också elektroniskt i systemet TRACES och är där tillgängligt för EU-ländernas veterinärmyndigheter.

Kraven som gäller avgångsplats och får eller getter som ska importeras ingår i rådets direktiv (EG) 91/68.Bestämmelser om hälsokrav för får och getter som importeras till Finland ingår också i JSM:s förordning 1031/2013.

Bestämmelser om Finlands frivilliga hälsokontrollprogram ingår i

 • 9 § i lagen om djursjukdomar
 • statsrådets förordning (838/2013) om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur
 • JSM:s förordning (1005/2013) om frivillig hälsoövervakning av djur.

4.2. Införsel från restriktionszoner med avseende på bluetongue

I några europeiska länder finns det för närvarande områden som omfattas av restriktioner på grund av bluetongue. Djurarter som är mottagliga för bluetongue, som får och get får föras in från restriktionszonerna endast med iakttagande av villkoren i Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007. Uppfyllandet av villkoren skall ha konstaterats i det hälsointyg som följer med djuren.

De områden i olika EU-länder som omfattas av restriktioner på grund av bluetongue finns på webben på kommissionens sidor: http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue/index_en.htm. Om länken inte fungerar ska du kopiera och klistra in den i rubrikfältet på webben. På sidan som öppnas väljer du kartan (map). På kartan har de områden märkts ut där det finns restriktioner på grund av bluetongue. Eftersom situationen med avseende på bluetongue kan ändras snabbt är det viktigt att alltid kontrollera läget för bluetongue i Europa före varje ny import. Om ni planerar import från en restriktionszon för bluetongue eller transport av djur genom en sådan restriktionszon ska ni läsa den bifogade anvisningen om bluetongue och också följa den.

4.3. Krav som gäller TSE-sjukdomar hos får och getter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001, bilaga VIII i kapitel A föreskriver de villkor som skall följas vid handel på den inre marknaden med får och getter. Finland är godkänt som staten med försumbart låg risk för klassisk scrapie, och därför får och getter som skall förflyttas till Finland gäller villkor enligt punkt 4.1.b. kapitel A i bilaga VIII till förordning 999/2001.

För andra ändamål än för omedelbar slakt får från EU-länder till Finland föras in endast sådana får och getter som     

 • kommer från gårdar med försumbart låg risk för klassisk scrapie, ELLER
 • kommer från en medlemsstat eller ett område i en medlemsstat som har en försumbart låg risk för klassisk scrapie (Österrike och Sverige), ELLER
 • fåren är av prionproteingenotyp ARR/ARR och deras avsändande gård omfattas inte av restriktioner med anledning av konstaterat fall av TSE hos får, nötkreatur eller get.

4.4. Frivillig hälsoövervakning av maedi-visna hos får och CAE hos getter

De ursprungliga djurhållningsplatserna för djur som skaffats från något annat land än Finland betraktas som djurhållningsplatser som inte hör till hälsoövervakningen, om inte importören av djuren uppvisar en av avgångslandets myndigheter utfärdad utredning om dessa ursprungliga djurhållningsplatsers hälsostatus i avseende på maedi-visna eller CAE, så att regionförvaltningsverket kan anse att djurhållningsplatserna motsvarar kraven för den frivilliga hälsoövervakningen.

5. Krav enligt lagen om djuravelsverksamhet

Avelsfår eller -getter ska åtföljas av ett härstamningsbevis enligt kommissionens beslut 90/258/EGG bilaga 1

6. Märkning av får och getter

Får och getter som förflyttas från EU:s territorium skall vara märkta i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 21/2004. Får och getter som är födda 1.1.2010 och därefter och som är avsedda för handel på den inre marknaden skall vara märkta också med ett elektroniskt öronmärke utöver konventionella identifieringsmärken. Varje djur som importerats från en annan medlemsstat ska livet ut vara märkt med sin ursprungliga identifikation varav djurets ursprungsland framgår.

7. De importerade djurens djurhållningsplats i Finland

Djuren som importeras ska föras till en i Finland registrerad djurhållningsplats. På hälsointyget som nämns i punkt 4.1 ska som djurens destinationsort antecknas den djurhållningsplats dit djuren anländer i Finland (punkt I.13 på hälsointyget) och som mottagare den importör som registrerat sig hos Evira (punkt I.5 på hälsointyget)

Om den som registrerat sig som importör är djurförmedlare ska han eller hon ha godkänts som djurförmedlare (DSL 61§) Djurförmedlarens skyldighet att göra anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket ingår i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010 9§)

8. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen.

När importören kontrollerar att får eller getter avsedda till avel uppfyller kraven på djur som ska importeras till Finland måste TRACES-intyget studeras omsorgsfullt och uppmärksamhet fästas på följande punkter:

 • Del I: Uppgifter om försändelsen
  • Här ska finnas rätta uppgifter som beskriver den berörda djurförsändelsen
 • Del II: Intyg (här intygas djurets hälsa) Vid import av avelsdjur till Finland ska punkterna vara ifyllda på följande sätt 
  • II.1. någotdera alternativet är valt
  • II.2. ingen av punkterna II.2.1.-II.2.5. har streckats över på intyget
  • II.3. punkten har inte streckats över
  • II.4. punkten får (men behöver inte) vara överstreckad.
  • II.5. måste vara ifylld, eftersom Finland har officiellt erkänd status som fritt från brucellos (B. melitensis) genom kommissionens beslut 93/52/EEC. Därmed är alla gårdar i Finland officiellt fria från brucellos.
  • II.6. punkten måste ha streckats över
  • II.7. punkten har inte streckats över
  • II.8. punkten har inte streckats över
  • II.9. Vid import till Finland godkänns att kraven i antingen den första eller den andra underpunkten är uppfyllda. Texten efter sista ”eller” måste ha streckats över.
  • II.10.1. punkten har inte streckats över
  • II.10.2. punkten har inte streckats över och datumet är samma som i del I, punkt I.15
  • II.10.3. punkten har inte streckats över
 • Kontrollera ytterligare att färgen på stämpeln och underskriften avviker från den andra texten på intyget och att det inte har gått mer än 10 dygn sedan dateringen.

Får och getter som importeras direkt till slakt eller för att gödas före slakt har egna hälsointyg. Om du tänker importera djur för dessa ändamål ska du be Evira om anvisningar för import av dessa djur.

Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären (Lag om djursjukdomar 64 §).

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

9. Transport av djur

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Vid över åtta timmar långa transporter mellan medlemsstaterna skall transportörer följa bestämmelserna om färdjournal enligt bilaga II i förordningen om djurtransporter (1/2005/EG). Avsändaren fogar en färdplan till det hälsointyg som åtföljer djuren. I färdplanen kontrollerar importören att

 • planen är realistisk
 • djuren under transporten inte förefaller ha kunnat komma i kontakt med andra djur, som möjligen uppfyller sämre hälsovillkor. Så kunde till exempel ske om djuren under färden har stannat vid de uppsamlingsstationer för djur som är utmärkande för Mellaneuropa. 

10. Anmälan till får- och getregistret (lag om ett system för identifiering av djur 238/2010  och JSM förordning 356/2008 om märkning och registrering av får och getter)

Ägaren ska anmäla importhändelsen till får- och getregistret inom sju (7) dygn från importhändelsen.

 • Fyll i blanketten för importanmälan (djurhållaren kan inte göra importanmälan med får- och getregistertillämpningen, utan anmälan görs via kundtjänsten på en pappersblankett)  
 • Skicka blanketten efter undertecknandet till kundtjänsten vid Lantbrukets datacentral

11. Att föra förteckning och bevara uppgifter (Lag on djursjukdomar 65 §)

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och deras identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens embryons eller könscellers avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna och tidpunkt till utförande.


Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.