Export av får och getter från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller aktörer som exporterar får och getter från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur.

1. Registrera dig som exportör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

Om den som registrerat sig som exportör är djurförmedlare, ska hon/han vara godkänd som djurförmedlare (LDS 61§). Djurförmedlares skyldighet att anmäla sin verksamhet föreskrivs i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010 9 §).

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som exporterar/importerar djur ska registrera sig också i databasen TRACES. Anvisningar för registreringen finns på Eviras hemsida på adressen www.evira > Djur > Införsel och utförsel > TRACES > registrering och problemsituationer. Om du läser denna guide i elektronisk form kan du klicka in dig på sidan här. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Länsveterinären aktiverar kontot först efter att ha fått bekräftelse på att aktören är registrerad som djurförmedlare i Eviras register. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats. Därefter går det att mata in ett import-/exportparti i TRACES -programmet. Djurens avsändare fyller i TRACES- systemet i del I av det intyg som följer med försändelsen.

3. Exportkontroll

Fårens och getternas hälsotillstånd och deras identifikationsbeteckningar ska kontrolleras inom 24 timmar före den planerade avfärden från gården. Den övervakande tjänsteveterinären (kommunalveterinären eller tillsynsveterinären) utför kontrollen på aktörens begäran.

I samband med kontrollen fyller man i ett hälsointyg i systemet TRACES. Hälsointyget är i kraft i 10 dygn efter kontrolltillfället. Intyget skrivs ut från systemet TRACES på mottagarlandets språk. Det bestyrkta hälsointyget, som är underskrivet och stämplat av veterinären skall åtfölja djuren hela resan. Samtidigt skickas ett meddelande om det bestyrkta hälsointyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter.

Ett hälsointyg enligt TRACES-programmet består av två separata delar. En modell av intyget skickas som bilaga till denna anvisning till den registrerade aktören.

 • DEL I innehåller uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.). Denna del fyllas i av den som exporterar djuren eller varorna eller av dennes representant.  Också den övervakande veterinären kan fylla i del I efter att ha fått alla behövliga uppgifter av exportören.
 • DEL II innehåller en försäkran om djurens hälsa. Tjänsteveterinären avger denna försäkran efter att först ha fått uppgifter om försändelsen av exportören och kontrollerat de djur som ska exporteras.


Aktören skall i god tid före exporten diskutera med den auktoriserade veterinären om praktiska arrangemang inför ifyllandet av hälsointyget.

Ytterligare information om systemet TRACES och hur programmet används finns på livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats.

4. Hälsokrav som ställs på exporten

Vid export av får/getter ska hälsokraven enligt JSM:s förordning 1031/2013 4-7 § och 10 § följas. Djur ska ha ett sådant hälsointyg som avses i Rådets direktiv 91/68/EEG.

Med ett hälsointyg kan djur exporteras från en gård. Om försändelsen består av djur från flera gårdar, ska det finnas ett separat intyg för varje avsändande gård. Om djuren samlas på en och samma gård före exporten skall de vistas på gården i fråga under 30 dygn före exporten.

Tjänsteveterinären fyller i intyget på följande sätt:

Punkt II.1-3 välja de alternativ som gäller de djur som exporteras.  

Punkt II.4 Punkten lämnas öppen, eftersom Finland inte har tilläggsgaranti för sjukdomarna smittosam agalaktia, paratuberkulos, caseos lymphadenit, pulmonar adenomatos, maedi-Visna eller getters virusarterit.

Punkt II.5 Finland har officiellt brucellosfri (B. melitensis) status i enlighet med kommissionens beslut 93/52/EEC. Därmed kan djur från alla gårdar i Finland skickas till gårdar med officiellt brucellosfri status eller till andra gårdar i andra medlemsstater utan några särskilda undersökningar avseende brucellos. I punkten behöver man fylla i beslutets 93/52/EEC nummer.

Punk II.5 andra alternativ samt punkt II.6 lämnas oifyllda.  

Punkt II.7. Om försändelsen innehåller okastrerade baggar ska de komma från gårdar där smittsam epididymit hos baggar inte har konstaterats under senaste 12 månaderna (i Finland har denna sjukdom tillsvidare inte påträffats), baggarna ska ha vistats på den avsändande gården i minst 60 dygn och ett blodprov av dem har tagits och analyserats under de 30 dygn som föregår exporten i enlighet med bilaga D till direktiv 91/68/EEG. Här förutsätts komplementfixering med anti-brucella ovis standardserum. Veterinär tar blodprov från baggar som skall exporteras och skickar serumet till laboratorium. Om provet skickas till Evira, borde svaret komma inom en vecka.

Punkt II.8. Tjänsteveterinären och ägaren ska gå igenom anskaffningarna av får och getter till gården och reda ut om villkoren i denna punkt uppfylls. Utredningen uppgörs skriftligen så att djuranskaffningarna är specificerade per individ, datum för anskaffningen och ursprungsgårdarna skall framgå av den. Om de nämnda sjukdomarna kan ni hitta information på Eviras webbsidor. Om djur som skall exporteras är födda i Finland, uppfyller de de krav som ställs här. Sjukdomar som nämns i punkten har inte påträffats i Finland, förutom Maedi-Visna, som senast observerades år 2006.

Punkt II.9. I punkten verifieras den avsändande gårdens och/eller djurens scrapie-sjukdom status. Kommissionen har godkänt Finlands övervakningsprogram för scrapie. Finland har inte erkänts som stat med försumbar risk för klassisk scrapie, men enligt vårt kontrollprogram kan en gård här ha status med försumbar scrapie risk (gårdar som tillhör scrapie kontrollprogrammets hälsoklass 1) och kontrollerad risk för scrapie (gårdar som tillhör scrapie kontrollprogrammets hälsoklass 2).

I fråga om scrapie förutsätts följande enligt kapitel A, avsnitt A, punkt 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001:

antigen
får som är avsedda att användas som avelsdjur skall vara av prionproteingenotyp ARR/ARR och gården de skickades i väg från skall inte vara under begränsning på grund av TSE händelse hos ett får, ett nöt eller en get. Genotypen kan forskas från blodprovet av djuret.

eller
avelsdjur som skall exporteras till Danmark, Norge, Sverige eller Österrike skall skickas från en anläggning som har en erkänds status med försumbar risk för klassisk scrapie (hälsoklass 1 anläggningar i scrapieövervakningsprogrammet).

eller
avelsdjur som skall exporteras till andra EU länder skall vara från en anläggning, vars risk för scrapie är kontrollerad eller försumbar (hälsoklass 1 eller 2 i scrapieövervakningsprogrammet).

Punkt II.10.1 för att veterinären ska kunna fylla i denna punkt skall aktören övertyga veterinären om att djurens förare fyller de krav som ställs på en kommersiell transportör av djur:

 • transportören har tillstånd att transportera djur utfärdat av regionalförvaltningsverket eller likvärdig myndighet från någon annan medlemstat;
 • transportören har till sitt förfogande för sitt djurtransportfordon ett rengörings- och desinficeringsställe som är godkänt av regionalförvaltningsverket eller en likvärdig myndighet i någon annan medlemsstat. Om stället inte ägs av transportören skall han visa en utredning över att uppgiften sköts av någon tredje aktör, som har liknande verksamhet;
 • djur skall lastas till ett fordon, som är byggt så, att ingen avföring, spån eller foder kan spridas från fordonet;
 • transportfordonet är rengjort och desinficerad med officiellt godkända ämnen innan djuren lastas
 • aktören har uppgjort en färdjournal enligt EU:s djurtransportförordning (1/2005/EG) och den är realistisk.


I praktiken är det bäst att för kännedom meddela veterinären djurtransportörens namn och kopian av hans tillstånd att transportera djur. För att fylla i punkten ska veterinären bekanta sig med den planerade färdjournalen, se punkt 7.3 i denna anvisning. Om djuren lastas om på vägen, skall det framgå av färdjournalen. Veterinären behöver veta också viken desinficeringsställe transportören använder för att rengöra sitt fordon, se punkt 7.2. i denna anvisning.

Punkt II.10.2. Här ifylls det planerade avgångsdatumet. Detta datum borde vara samma, som det datum som fyllts i i TRACES –intyget del I,  punkt I.15.

Punkt II.10.3. Tjänsteveterinären kollar, att djur är vid besiktningstid i sådant skick, att de kan utstå välmående den kommande resan.

5. Krav enligt lagen om husdjursavel (794/1993)

Avelsfår och avelsgetter skall åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med kommissions beslut 90/258/EEG bilaga I. De beviljas för får och getter av ProAgria –gruppen, utom Ålandsfår som får sitt härstamningsbevis från Föreningen Ålandsfåret.  

6. Märkning av djur och anmälan till registret

Får och getter som exporteras till EU:s område ska vara individuellt märkta med öronmärken som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet så som anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter 469/2005 (A44) och Rådets förordning (EG) nr 21/2004 (A45). Får och getter som är födda 1.1.2010 och därefter och som är avsedda för handel på den inre marknaden ska vara märkta också med ett elektroniskt öronmärke utöver konventionella identifieringsmärken.

Transport av får och getter från gården ska anmälas till djurregistret inom sju dagar från händelsen. Till djurregistret anmäls händelsedagen, som är densamma som djurens resedatum och sättet för avlägsnande för djuren är ”exporterats”.

7. Transport av djur

7.1. Hälsokrav under transporten (dir. 91/68/ETY 8c art.)

Djur som transporteras får inte i något skede mellan avgången från avsändarplatsen och framkomsten till destinationsplatsen komma i kontakt med sådana djur, som inte motsvarar minst motsvarande hälsokrav som vad som krävs av ifrågavarande djur vid transport mellan EU-länder. I praktiken lönar det sig att transportera får/getter till destinationsorten tillsammans med får/getter som har samma hälsostatus som de själva har.

7.2. Avvärja djursjukdomar under transporten

Då djur transporteras skall föreskrifterna i den bifogade anvisningen om desinfektion av transportfordonen iakttas. Fler anvisningar om förhindrande av att djursjukdomar sprids finns på Djurhälsa ETT rf:s hemsida: http://www.ett.fi/.

7.3. Djurskydd under transporten

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Tillståndet söks hos regionförvaltningsverket i det område där sökanden har sin hemort. Djurtransportören är skyldig att göra upp en färdplan enligt bilaga II i djurtransportförordningen. Ansändaren bifogar till färdplanen ett hälsointyg som ska följa med djuren. En modell till färdplansblanketten finns på sista sidan till det TRACES-intyg som medföljer som bilaga.

8. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Exportören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och identifikationer om exporterade djur
 2. uppgifter om djurens avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 3. exportdatum,
 4. de exportdokument som åtföljt försändelsen. En bra praxis är att ta kopior om dokument som följer försändelsen och arkivera dem.

 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

 

Mer information på vår webbplats