Handeln med hästdjur (häst, åsna, mulåsna) mellan EU-länder, Norge och Schweiz

I denna anvisning avses med export förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland.

1. Godkända import- och exportländer

Hästdjur får exporteras från Finland till samtliga EU-länder, Norge och Schweiz och importeras från dessa länder till Finland.

Djursjukdomsepidemier kan ändå medföra begränsningar i fråga om importländer och -regioner. Importen av hästdjur från Rumänien har begränsats. Uppdaterade beslut om skyddsåtgärder finns på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

Enligt skyddsbeslutet ska hästdjur som avsänds från Rumänien bl.a. undersökas med tanke på equin infektiös anemi innan de skickas iväg. Alla hästdjur som avsänds från Rumänien ska märkas genom implantat av en elektronisk transponder.  Bestämmelseorten ska underrättas i förväg via systemet TRACES minst 36 timmar innan hästdjuren anländer. Andra hästdjur än sådana som skickas direkt till ett slakteri ska under tillsyn av en tjänsteveterinär isoleras på bestämmelseanläggningen i minst 30 dagar och tjänsteveterinären ska ta prover med avseende på equin infektiös anemi. De detaljerade villkoren kan läsas i skyddsbeslutet.

Bestämmelser om saken ingår i skyddsbeslut 2010/346/EG

2. Hälsokrav och hälsointyg

2.1. Hälsokrav

Hästdjuret får inte uppvisa kliniska symptom på sjukdomar före transporten. I samband med avresekontrollen skall den behöriga veterinären utgående från ägarens eller uppfödarens anmälan säkerställa att hästdjuret som skall transporteras under de femton dygn som omedelbart föregått kontrollen inte kommit i kontakt med hästar som insjuknat i en smittsam sjukdom.

Hästdjuret får inte vara ett djur som enligt beslut skall slaktas inom ramen för ett program för bekämpning av en djursjukdom.

Hästdjuret får inte heller härstamma från en sådan anläggning, på vilken beslut om förbud tillämpas av sådana skäl som hänför sig till djurens hälsa och den får inte ha kommit i kontakt med sådana hästdjur i anläggningen, på vilka beslut om förbud tillämpas av sådana skäl som hänför sig till djurens hälsa

 1. i fråga om dourine (beskällarsjuka), inom sex månader från den senaste dag, då djuret kommit eller eventuellt kommit i kontakt med ett insjuknat djur. För hingstars del gäller förbudet ändå fram till att djuret kastreras,
 2. i fråga om rots eller encefalomyelit under sex månader efter den dag, då hästdjuren som insjuknat i dessa sjukdomar slaktats,
 3. i fråga om equin infektiös anemi fram till den dag, då de djur som återstår efter att de smittade djuren slaktats reagerat negativt i två med tre månaders intervall utförda Coggins’ test,
 4. i fråga om vesikulär stomatit under sex månader från det senaste fallet,
 5. i fråga om rabies under en månad från det senaste fallet,
 6. i fråga om mjältbrand under 15 dygn från det senaste fallet,
 7. om alla djur av ett djurslag som är mottagligt för en sjukdom i en anläggning slaktats och lokalerna desinficerats, under 30 dygn efter att djuren bortskaffades och lokalerna desinficerades, om det inte rör sig om mjältbrand, då förbudstiden är 15 dygn,

 

I fråga om afrikansk hästpest att hästdjuret inte får härstamma från en region eller en del av en region i EU-länder, Norge eller Schweiz, på vilken begränsningar tillämpas på grund av afrikansk hästpest eller att det härstammar från en region eller en del av en region i EU-länder, Norge eller Schweiz, på vilken begränsningar tillämpas för afrikansk hästpests del och djuret har med godtagbara resultat undergått sådana test på en karantänstation som avses i artikel 5 punkt 5 i direktiv 2009/156/EG. I hälsointyget skall utöver det antecknas om hästen vaccinerats eller inte vaccinerats med tanke på afrikansk hästpest.

Bestämmelser om saken ingår i 4 och 8 § i JSM förordning 1033/2013 och i direktiv 2009/156/EG

2.2. Kontroller i avreselandet

Hästdjuret skall undersökas av en behörig veterinär i avreselandet högst 48 timmar före lastningen eller senast den senaste arbetsdagen före lastningen. I kontrollen skall veterinären säkerställa att hästen inte uppvisar några symptom på sjukdom. I samband med kontrollen skall också säkerställas att det, särskilt utgående från det som ägaren eller uppfödaren uppgivit, inte finns skäl att anta att hästen kommit i kontakt med hästar som insjuknat i en smittsam sjukdom under de femton dygn som omedelbart föregått undersökningen. Därtill finns det skäl att säkra att mikrochipets nummer som finns i identitetshandlingen dvs. passet är samma nummer som finns att läsa från hästen.

Kontroller av hästdjur som skall exporteras från Finland utförs av den kommunala veterinären/stadsveterinären i den region, som djuren lämnar. Utgående från kontrollen utfärdar veterinären ett hälsointyg för försändelsen. Exportören skall i god tid före dagen för avresan överenskomma om kontrollen, utfärdandet av hälsointyget och andra praktiska arrangemang med den veterinär som skall utföra kontrollen.

Bestämmelser om saken ingår i 5 § i JSM förordning 1024/2013 och i direktiv 2009/156/EG

2.3. Hälsointyg till hästarna

Registrerade hästar: För en registrerad häst räcker det med ett försäkrande om hälsotillstånd enligt direktiv 2009/156/EG (punkt 2.1 i anvisningen). Försäkrandet kan vara ett intyg som har gjorts upp på den avsändande medlemsstatens blankett eller ett intyg enligt förlagan i TRACES. Hälsointyget eller försäkrandet undertecknas av avgångslandets tjänsteveterinär som också utför den nödvändiga hälsokontrollen. Intyget behöver inte göras upp i systemet TRACES, men detta rekommenderas ändå. Hästpassets nummer ska ha antecknats i försäkrandet om hälsotillstånd. Försäkrandet eller hälsointyget ska vara skrivet på finska eller svenska, men också ett försäkrande på engelska kan godkännas. Intyget eller försäkrandet ska åtfölja hästen under transporten. Obs. För registrerade hästar utarbetas ett eget separat hälsointyg eller ett försäkrande för varje enskilt hästdjur som skall transporteras. På vissa villkor kan man dock anteckna flera registrerade hästar i samma intyg. Om flera registrerade hästar sänds samtidigt från samma avgångsplats till samma destinationsplats inom EU och alla dessa hästar ägs av samma ägare, kan ett gemensamt hälsointyg utfärdas för alla hästar. Då ska intyget upprättas inom TRACES-systemet. Som modell för intyget väljs Registrerade hästdjur, hästdjur för avel och bruksändamål, hästdjur för slakt. Intyget eller försäkrandet ska åtfölja hästen under transporten.

Andra än registrerade hästar: Andra än registrerade hästar skall utöver identitetshandlingen åtföljas av ett sådant hälsointyg, som förutsätts i rådets direktiv 2009/156/EG. Den behöriga myndigheten i avreselandet, som kontrollerar hästdjuren som skall sändas, skriver ut ett intyg i systemet TRACES som åtföljer försändelsen och myndigheterna i det mottagande landet kan se detta intyg i elektroniskt format. Hälsointyget skall vara utfärdat på såväl avrese- som mottagarlandets språk och bägge skall vara stämplade och åtminstone det hälsointyg som utfärdats på avreselandets språk skall vara undertecknat av veterinären. Även om ett föl som inte vants av inte behöver ha en egen identitetshandling då den förförflyttas med sin moder, ska det ha ett hälsointyg där fölet antecknats som hörande till andra än registrerade hästdjur även då modern är en registrerad häst.

Registrerade hästars tävlingsresor i Norden: För sådana hästars del, som registrerats i Finland, Sverige, Norge och Danmark krävs inget separat hälsointyg förutsatt att:

 1. hästen överskrider gränsen mellan staterna för deltagande i en tävling tidigast fem dagar innan tävlingen börjar och senast fem dagar efter att tävlingen avslutats;
 2. hästen före en tävling åtföljs av en handling som visar att hästen är anmäld till tävlingen;
 3. hästen efter tävlingen åtföljs av ett intyg över deltagande i tävlingen;
 4. intyget som avses i punkt 3 är utfärdat av den veterinär som övervakar tävlingen eller, i det fall att tävlingen inte kräver övervakning av en veterinär, av tävlingens överdomare;
 5. hästen åtföljs av ett identifikationsdokument (hästpass); och
 6. hästen uppfyller de allmänna hälsokrav som lagstiftningen förutsätter.

Bestämmelser om saken ingår i 4 och 8 § i JSM förordning 1033/2013 och i kommissionens förordning (EG) nr 599/2004.

2.4. TRACES

Hälsointyg som utfärdats i systemet TRACES består av tre separata delar.

DEL 1 innehåller uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.) och utarbetas av exportören eller dennes representant genom att dessa registrerar sig som TRACESagerare i systemet TRACES. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats. Därefter går det att mata in ett import-/exportparti i TRACES -programmet.Kontrollveterinären kan också utarbeta del 1 efter att ha fått alla nödvändiga uppgifter av exportören.

DEL 2 innehåller ett försäkrande om djurens hälsa, som kontrollveterinären utarbetar efter att han fått uppgifter om försändelsen av exportören och kontrollerat partiet som skall exporteras.

DEL 3 innehåller uppgifter om en eventuell kontroll av försändelsen i mottagarlandet och de delges endast den behöriga myndigheten i Finland.

Av myndigheterna i Finland utnyttjar för närvarande alla länsveterinärer och en del av de kommunala veterinärerna/stadsveterinärerna systemet TRACES.

Mer information om systemet Traces och hur systemet används finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor.

Bestämmelser om saken ingår i 8 § i JSM förordning 1033/2013, 7 § i JSM förordning 1024/2013, i kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 och i direktiv 2009/156/EG

3. Identifiering av hästdjuren

En identitetshandling ska alltid åtfölja hästdjuret, även under transporter. Sådana hästdjur får inte mottas till Finland från andra länder inom EU eller EES som inte åtföljs av en identitetshandling som avses i förordning 2015/262. Om djuret inte åtföljs av en identitetshandling ska djuret sändas tillbaka till avreseplatsen. I Finland kan man inte identifiera ett sådant djur eller utföra en identitetshandling för det. Djurens ägare eller innehavare har i sin tur orsak att säkerställa att identifieringshandlingarna för ett hästdjur som ska sändas till ett annat land inom EU- eller EES-området är korrekta, så att förflyttningen sker friktionsfritt. Observera att alla hästdjur som identifierats efter 1.7.2009 ska vara mikrochipmärkta. Enbart en identitetshandling räcker inte.

Identitetshandling för hästdjur som är födda innan förordningen trädde i kraft
Hästdjur som är födda före 1.7.2009 och som har en identitetshandling som har utfärdats av myndigheten i ett land inom EU- eller EES-området eller av en organisation som utfärdar stambok över rasen och som är godkänd av myndigheten, eller av en internationell organisation som har överinseendet för hästar avsedda för tävling eller kapplöpning, anses vara vederbörligen identifierade. Samma gäller de hästdjur som fötts efter 1.7.2009 men identifierats enligt förordningen 504/2008 senast 21.12.2009. Hästdjur som är födda inom EU eller importerade till EU efter 30.6.2009 och som inte har identifierats senast 31.12.2015 bör identifieras enligt den nya förordningen.

Bestämmelser om saken ingår i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262

4. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

5. Transport av djuren

Bestämmelser om djurskydd under transporter ingår i

 • förordningen om djurtransporter [Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om djurskydd under transport och därtill hörande åtgärder samt om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) Nr 1255/97]
 • lagen om djurtransporter (1429/2006)
 • rådets förordning om rastställen dvs. granskningsstationer (1255/97, ändrad 1040/2003).


Rådets förordning om djurtransporter innehåller bestämmelser om transport av ryggradsdjur i samband med kommersiell verksamhet.

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Tillståndet söks hos regionförvaltningsverket i den region där sökanden har sin hemort.

På Eviras webbplats finns mera information om djurtransporter. Mera anvisningar om djurtransporter ges vid behov av länsveterinärerna.

 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser

Kundservice

Import och export av sällskapsdjur och hästar från EU-länder, Norge och Schweiz.

 • Rådgivning via telefon: 029 530 0401 (bara mån-ons kl. 9-11)
 • Rådgivning via e-post > ehyt /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi