Export av nötkreatur från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller aktörer som exporterar nötkreatur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur. Anvisningen gäller nötkreatur, som nöt (Bos taurus), bison (Bison bison), buffel (Bubalus bubalis), jakoxe (Bos grunniens) och sebu (Bos taurus indicus).

1. Registrera dig som exportör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

Om den som registrerat sig som exportör är djurförmedlare, ska hen vara godkänd som djurförmedlare (LDS 61§). Djurförmedlares skyldighet att anmäla sin verksamhet föreskrivs i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010 9 §).

2. Registrering som organisation i systemet TRACES

Aktörer som exporterar/importerar djur skall registreras också i databasen TRACES. Evira registrerar alla aktörer, som Evira har registerat som importörer/exportörer av produktionsdjur i database TRACES.

När djur skickas från ett EU land till något annat EU land, skall förflyttningens dokument uppgöras i databasen TRACES. Organisationer (sändare och mottagare) kan säkrast hittas i databasen med följande råd.  

 • välj Finland som land när du söker din organisation
 • välj det postnummer som du gav Evira när du registrerade dig
 • välj status ”giltig”

sen med kommandot ”sök” borde du få fram ett begränsat antal organisationer (namn) av vilka det borde vara lätt att hitta den rätta organisationen.

På motsvarande sätt borde sändingens skapare hitta mottagarens organisation.

Det är viktigt att sändaren inte skapar organisationer i främmande EU länder. Om mottagarens organisation inte kan hittas från databasen, skall du fråga mottagaren hur dennes organisation kan hittas i TRACES. Om mottagarens organisation inte är ännu registrerad och bekräftad i TRACES databasen, skall mottagaren själv be sin egen myndighet registrera sig före hälsointyget bekräftas i Finland.

3. Exportkontroll

Nötkreaturens hälsotillstånd och deras identifikationsbeteckningar ska kontrolleras inom 24 timmar före den planerade avfärden från gården. Den övervakande tjänsteveterinären (kommunalveterinären eller tillsynsveterinären) utför kontrollen på aktörens begäran.

I samband med kontrollen fyller man i ett hälsointyg i systemet TRACES. Hälsointyget är i kraft i 10 dygn efter kontrolltillfället. Intyget skrivs ut från systemet TRACES på mottagarlandets språk. Det bestyrkta hälsointyget, som är underskrivet och stämplat av veterinären skall åtfölja djuren hela resan. Samtidigt skickas ett meddelande om det bestyrkta hälsointyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter.

Ett hälsointyg enligt TRACES-programmet består av två separata delar. En modell av intyget skickas som bilaga till denna anvisning till den registrerade aktören.

 • DEL I innehåller uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.). Denna del fyllas i av den som exporterar djuren eller varorna eller av dennes representant.  Också den övervakande veterinären kan fylla i del I efter att ha fått alla behövliga uppgifter av exportören.
 • DEL II innehåller en försäkran om djurens hälsa. Tjänsteveterinären avger denna försäkran efter att först ha fått uppgifter om försändelsen av exportören och kontrollerat de djur som ska exporteras.

Aktören skall i god tid före exporten diskutera med den auktoriserade veterinären om praktiska arrangemang inför ifyllandet av hälsointyget.

Ytterligare information om systemet TRACES och hur programmet används finns på livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats.

4. Hälsokrav som ställs på exporten

Vid export av nötdjur ska hälsokraven enligt JSM:s förordning 1025/2013 4-7 § och 10 § följas. Djur ska ha ett sådant hälsointyg som avses i Rådets direktiv 64/432/EEG. En modell av hälsointyget skickas som bilaga till denna anvisning till den registrerade aktören.

Med ett hälsointyg kan djur exporteras från en gård. Om försändelsen består av djur från flera gårdar, ska det finnas ett separat intyg för varje avsändande gård. Om djuren samlas på en och samma gård före exporten skall de vistas på gården i fråga under 30 dygn före exporten.

Finland är officiellt fritt från bovin tuberkulos, smittsam leukos och kastsjuka enligt Europeiska kommissionens beslut 2003/467/EG. Följaktligen behöver djur som exporteras inte undersökas för dessa sjukdomar. I det hälsointyg som veterinären fyller i ska man ha kryssat för de punkter där vårt lands sjukdomsfria status intygas. I samma punkt ska numret på beslut 2003/467/EG skrivas in.

I Finland förekommer inte infektiös bovin rinotrakeit (IBR), och vi påvisar för kommissionen att vi ständigt övervakar sjukdomssituationen gällande IBR i vårt land. Finland hör således till de länder som beviljats tilläggsgarantier för IBR. Tack vare tilläggsgarantierna räcker det, att det på djurens ursprungsgård enligt officiella uppgifter inte gjorts några kliniska eller patologiska observationer om bovin smittsam rinotrakeit under det senaste året. När tjänsteveterinären är säker på detta kan hen fylla i punkt II.3.3. på hälsointyg C på följande sätt: "Djuren uppfyller kraven i fråga om tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rinotrakeit enligt kommissionens beslut 2004/558/EG 4 art."

På webbplatsen evira.fi finns information om symptom och patologi för infektiös bovin rinotrakeit.

Hälsointygets avsnitt C

punkt II.3.5. För att veterinären ska kunna fylla i denna punkt skall aktören övertyga veterinären om att djurens förare fyller de krav som ställs på en kommersiell transportör av djur:

 • transportören har tillstånd att transportera djur utfärdat av regionalförvaltningsverket eller likvärdig myndighet från någon annan medlemstat;
 • transportören har till sitt förfogande för sitt djurtransportfordon ett rengörings- och desinficeringsställe som är godkänt av regionalförvaltningsverket eller en likvärdig myndighet i någon annan medlemsstat. Om stället inte ägs av transportören skall han visa en utredning över att uppgiften sköts av någon tredje aktör, som har liknande verksamhet;
 • djur skall lastas till ett fordon, som är byggt så, att ingen avföring, spån eller foder kan spridas från fordonet;
 • transportfordonet är rengjort och desinficerad med officiellt godkända ämnen innan djuren lastas
 • aktören har uppgjort en färdjournal enligt EU:s djurtransportförordning (1/2005/EG) och den är realistisk.

I praktiken är det bäst att för kännedom meddela veterinären djurtransportörens namn och kopian av hans tillstånd att transportera djur. För att fylla i punkten ska veterinären bekanta sig med den planerade färdjournalen, se punkt 7.3 i denna anvisning. Om djuren lastas om på vägen, skall det framgå av färdjournalen. Veterinären behöver veta också vilken desinficeringsställe transportören använder för att rengöra sitt fordon, se punkt 7.2. i denna anvisning.

Punkt II.3.6. Tjänsteveterinären kollar, att djur är vid besiktningstid i sådant skick, att de kan utstå välmående den kommande resan. Här ifylls det planerade avgångsdatumet. Detta datum borde vara samma, som det datum som fyllts i i TRACES –intyget del I,  punkt I.15.

5. Märkning och anmälan av djur till nötkreatursregistret

Nötkreatur som exporteras till EU-området ska vara märkta med två öronmärken. Förflyttningar av nötkreatur från gården ska anmälas till nötkreatursregistret inom sju dagar från händelsen. Det datum för händelsen som anmäls till nötkreatursregistret är det datum då djuret lämnat djurhållningsplatsen, och som sätt för avlägsnandet anges "exporterats utomlands" (6).

Om detta föreskrivs i JSM:s förordning 1391/2006 8 § och i Europaparlamentets och rådets förordning EG/1760/2004 4 och 7 art.

6. Nötkreaturspass

När nötkreatur förflyttas från Finland till ett annat EU-medlemsland ska de åtföljas av ett nötkreaturspass. Passet fås på begäran från Eviras enhet för djurhälsa och välfärd. Passet ska beställas minst 10 vardagar innan exporten, och vid beställningen uppges de uppgifter om de nötkreatur som exporteras, vilka anges på den bilagda blanketten.

Om detta föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning 1760/2000 6 art. och i JSM:s förordning 1391/2006 16 §.

7. Transport av djur

7.1. Hälsokrav under transporten (dir. 64/432/ETY 12 art.)

Djur som transporteras får inte i något skede mellan avgången från avsändarplatsen och framkomsten till destinationsplatsen komma i kontakt med sådana djur, som inte motsvarar minst motsvarande hälsokrav som vad som krävs av ifrågavarande djur vid transport mellan EU-länder. I praktiken lönar det sig att transportera nötkreatur till destinationsorten tillsammans med nötkreatus som har samma hälsostatus som de själva har.

7.2. Avvärja djursjukdomar under transporten

Då djur transporteras skall föreskrifterna i den bifogade anvisningen om desinfektion av transportfordonen iakttas. Fler anvisningar om förhindrande av att djursjukdomar sprids finns på Djurhälsa ETT rf:s hemsida: www.ett.fi/

7.3. Djurskydd under transporten

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Tillståndet söks hos regionförvaltningsverket i det område där sökanden har sin hemort. Djurtransportören är skyldig att göra upp en färdplan enligt bilaga II i djurtransportförordningen. Ansändaren bifogar till färdplanen ett hälsointyg som ska följa med djuren. En modell till färdplansblanketten finns på sista sidan till det TRACES-intyg som medföljer som bilaga.

8. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Exportören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och identifikationer om exporterade djur
 2. uppgifter om djurens avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 3. exportdatum,
 4. de exportdokument som åtföljt försändelsen. En bra praxis är att ta kopior om dokument som följer försändelsen och arkivera dem.

 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

 

Mer information på vår webbplats