Import av svin från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar svin som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland.

 • Anvisningen gäller alla tamsvin samt hägnade vildsvin också sällskapssvin och hobbysvin såsom mangalizasvin och minigrisar
 • Det kan förekomma likadana allvarliga sjukdomar hos sällskapssvin och hobbysvin som hos produktionssvin

1. Registrera dig som importör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

2. Godkända importländer

Svin får ursprungligen importeras från alla EU-länder. Djursjukdomsepidemier kan dock medföra restriktioner vad gäller importländer och områden. För tillfället har ett flertal länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Italien, Kroatien,) infört restriktioner med anledning av afrikansk och klassisk svinpest och sjukdomen SVD. Uppdaterade skyddsbeslut om restriktionerna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

3. Hälsokrav som ställs på importen

Svin skall åtföljas av ett hälsointyg som förutsätts i rådets direktiv 64/432/EEG (förlaga bifogas). Avsändarlandets behöriga myndighet som granskar de djur som avsänds skriver ut intyget från systemet TRACES för att sändas med försändelsen och skickar samtidigt intyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter. Försändelsen skall åtföljas av versioner av intyget på såväl avsändarlandets som mottagarlandets språk. Bägge versionerna skall vara stämplade och åtminstone versionen på avsändarlandets språk skall ha undertecknats av en veterinär. Under transporten får svinen inte vara i kontakt med andra svin än sådana som har samma hälsostatus.
Av hälsointyget skall framgå att de svin som importeras till Finland

 1. uppfyller de krav beträffande ytterligare garantier som beviljats med avseende på Aujeszkys sjukdom. Hälsointyget ska innehålla en notering om att svinen uppfyller kraven för Aujeszkys sjukdom i enlighet med kommissionens beslut 2008/185/EG
 2. uppfyller de krav beträffande ytterligare garantier som beviljats med avseende på TGE –sjukan. Hälsointyget ska innehålla en notering om att svinen uppfyller kraven för TGE-sjuka i enlighet med EFTA:s övervakningsmyndighets beslut 48/94/COL.

Noteringarna i punkterna 1) och 2) ska vara i intygets del II avdelning C (3), punkt 4.

Avels- och produktionssvin 

 • TGE har inte konstaterats på ursprungsgården under de 12 senaste månaderna
 • svin har inte vaccinerats mot TGE på ursprungsgården under de 12 senaste månaderna
 • djuren har hållits isolerade 30 dagar före importen
 • alla isolerade djur har undersökts serologiskt 3 veckor efter ankomsten till karantänen
 • djuren har fötts på ursprungsgården eller vistats på den avsändande gården de 3 senaste månaderna och fötts upp i besättningar med motsvarande hälsostatus

Slaktsvin 

 • svinen ska transporteras direkt till slakteriet
 • svinen har inte vaccinerats mot TGE
 • TGE har inte konstaterats på ursprungsgården under de senaste 3 månaderna
 • svinen har ingått i ursprungsbesättningen under de senaste 60 dygnen eller från födseln

Bestämmelser om saken ingår i 4-7 § i JSM förordning 1028/2013 och i rådets direktiv 64/432/EEG

4. Krav enligt lagen om djuravelsverksamhet

Avelsdjur ska åtföljas av ett härstamningsbevis enligt EG-bestämmelserna. Ytterligare uppgifter här.

Bestämmelser om saken ingår i lagen om djuravelsverksamhet 319/2014 och JSM förordning om handlingar för import av djur som används för avel 354/2014

5. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar (hälsointyg, härstamningsbevis, färdplan) omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Den som importerar djuren är skyldig att kontrollera att det i intyget som åtföljer djuren garanteras att djuren uppfyller de krav som ställs för import till Finland. Om den som utför kontrollen konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller kraven för import eller att de är bristfälliga, eller om djuret misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och tjänsteveterinären underrättas om saken.

Om importören är osäker på huruvida hälsokraven för djuren uppfylls är det klokast att han eller hon begär hjälp för att kontrollera importförsändelsen, antingen av sin egen veterinär eller av den lokala tjänsteveterinären. Den här hjälpen kostar, men den kan ge stora inbesparingar om spridningen av en ny sjukdom till den egna besättningen förhindras tack vare det.

När importören kontrollerar att svinen uppfyller kraven på djur som ska importeras till Finland måste TRACES-intyget studeras omsorgsfullt och uppmärksamhet fästas på följande punkter:

¨       Del I: Uppgifter om sändningen

¨       Här ska finnas rätta uppgifter som beskriver den berörda djurförsändelsen

¨       Del II: Intyg (här intygas djurets hälsa) Vid import av avelsdjur till Finland ska punkterna vara ifyllda på följande sätt 

Hälsointygets avsnitt A. Här intygas kraven som gäller ursprungsgården.

Punkt II.1.1.

Djuren ska komma från ursprungsgårdar och områden som inte är föremål för förbud eller restriktioner som gäller förflyttningar av svin.

Punkt II.1.2.

 • Observera att kontrollera om försäkran i denna punkt gäller svin avsedda för avel eller produktion eller svin avsedda till slakt. Om intyget har utfärdats för svin avsedda till slakt får de inte lastas av från transportfordonet annanstans än direkt till slakt.

Punkt II.1.3.

 • Om den gård dit djuren förs är en gård med erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden måste också de svin som förs dit komma från kontrollerade uppfödningsförhållanden. I Finland har kontrollerade uppfödningsförhållanden beviljats gårdar som finns på Eviras webbplats på adressen: www.evira.fi > livsmedel > tillverkning och försäljning > köttbesiktning > kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin > Register över de primärproduktionsställen där officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden tillämpas. Om du läser anvisningens elektroniska version finns länken till sidan här.
 • Om destinationsdjurhållningsplatsen inte finns med i Eviras ovan nämnda register får alla punkter i punkt II.1.3 vara överstreckade.
 • Om svin förs in till Finland direkt till slakt tolkar slakteriets besiktningsveterinärer hur försäkran i den här punkten inverkar på undersökningen av slaktsvin med avseende på trikiner.

Hälsointygets avsnitt B

Tjänsteveterinären intygar att han eller hon har granskat att de djur för vilka detta intyg är utfärdat är samma djur som nämns i del I i TRACES–intyget.

Hälsointygets avsnitt C. Här intygas de avsända djurens hälsotillstånd vid tidpunkten för avgångsinspektionen.

Punkt II.3.1. Här intygar tjänsteveterinären att djuren var kliniskt friska vid undersökningstidpunkten. Här borde ha lagts till antingen samma eller föregående datum som i punkt 1.15 i del I i TRACES -intyget.

Punkt II.3.2. Här intygar tjänsteveterinären att det på avgångsgården eller i avgångsområdet inte finns några djursjukdomsrelaterade hinder för förflyttningen.

Punkt II.3.3 Här intygas djurens hälsotillstånd när det gäller eventuella ytterligare garantier för mottagarlandet.

Punkt II.3.3.1 I Finland förekommer inte Aujeszkys sjukdom hos svin och vi påvisar för kommissionen att vi fortlöpande övervakar läget för Aujeszkys sjukdom i vårt land. Därmed hör Finland till de länder i bilaga I till kommissionens beslut 2008/185/EG som erkänts vara fria från Aujeszkys sjukdom. När svin för avel eller produktion förs in till Finland ska de uppfylla kraven enligt artikel 1 i beslut 2008/185/EG. Kraven som gäller slaktsvin ingår i artikel 2.

Om man försöker föra in djur till Finland enligt artikel 3 eller någon annan artikel i beslut 2008/185/EG, utgör de en risk för vårt lands ytterligare garantier och i så fall får de inte komma in i landet för att eventuellt sprida Aujeszkys sjukdom till djur som redan finns här.

Punkt II.3.3.2 I Finland förekommer inte transmissibel gastroenteritis hos svin (TGE) och vi påvisar för kommissionen att vi fortlöpande övervakar läget för TGE i vårt land. Därmed hör Finland till de länder i bilaga I till EFTA:s beslut 48/94/COL som erkänts vara fria från TGE. När svin för avel förs in till Finland ska de uppfylla kraven enligt artikel 1 i beslut 48/94/COL. Kraven som gäller svin som importeras för produktion eller till slakt ingår i artikel 2 i beslut 48/94/COL.

Om man försöker föra in djur till Finland som inte uppfyller kraven i artiklarna 1 eller 2 i beslut 48/94/COL, utgör de en risk för vårt lands ytterligare garantier och i så fall får de inte komma in i landet för att eventuellt sprida TGE till svin som redan finns här.

På Evira.fi finns information om symptom och patologi som hör samman med TGE och Aujeszkys sjukdom hos svin.

Punkt II.3.4 Här intygar tjänsteveterinären att svinen inte har vistats mer än sex dagar vid en godkänd uppsamlingscentral. 

Det är önskvärt att djuren inte gör ett stopp under färden och inte heller annars överhuvudtaget har vistats vid godkända uppsamlingscentraler. Vid uppsamlingscentralerna stannar också andra djur som rör sig på den inre marknaden. Vid uppsamlingscentralerna övervakas att djuren inte kommer i kontakt med sådana djur som har sämre hälsostatus än djuren som nämns i detta intyg. Uppsamlingscentralens övervakning riktar sig dock enbart mot de sjukdomar som anges särskilt i detta intyg. Svin har också en mängd andra sjukdomar än sådana som övervakas genom lagstiftning och som de djur som gör ett stopp vid uppsamlingscentralen kan bära på. Mer information om smittsamma svinsjukdomar som förekommer allmänt i Europa men är sällsynta i Finland finns på adressen  www.ett.fi.

Punkt II.3.5. Här intygar tjänsteveterinären att det transportfordon i vilket djuren lastades på avgångsgården uppfyller lagstiftningens krav.

Punkt II.3.6. Här intygar tjänsteveterinären att de undersökta djuren har sänts iväg med beaktande av kraven i Rådets förordning 1/2005/EG (Djurtransportförordningen). Här borde avgångsdatumet enligt färdplanen ha lagts till. Datumet borde vara samma som i del I, punkt I.15, i TRACES -intyget.

Importören bör också granska färdplanen som åtföljt djuren. När du granskar färdplanen ska du fästa uppmärksamhet på att den är sanningsenlig: t.ex. att tidtabellerna stämmer och att det transportfordon med vilket djuren transporteras till gården är samma fordon som i planen.

Punkt II.3.7.

Om i punkten har valts

 • alternativet efter ordet (antingen) är det skäl att kontrollera att intyget inte har undertecknats mer än 10 dagar innan djuren anlände till gården.
 • alternativet efter ordet (eller) har djuren under färden gjort ett stopp vid någon uppsamlingsstation för att vila och myndigheten som övervakar uppsamlingsstationen har till TRACES -intyget fogat en tilläggsdel med samma nummer som det ursprungliga intyget. Inte heller i detta fall får resan sammantaget räcka längre än 10 dagar från dateringen av det intyg som undertecknades på avgångsgården.

Lägg märke till att risken för spridning av djursjukdomar ökar om djuren gör ett stopp vid en uppsamlingsstation under färden!

Dessutom

Kontrollera att färgen på stämpeln och underskriften avviker från den andra texten på intyget och att det inte har gått mer än 10 dygn sedan dateringen.

Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären (Lag om djursjukdomar 64 §).

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Med stöd av 64§ i lagen om djursjukdomar får tjänsteveterinären göra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på destinationsplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att granska djuren och importhandlingarna också under transporten.

6. Märkning av svin

(Rådets direktiv om identifikation och registrering av svin 2008/71/EG, lag om ett system för identifiering av djur 238/2010, JSM förordning 720/2012) Märkning av djur och anmälan av dem till svinregistret

Svindjur som förflyttas till Finland från EU:s territorium, Norge eller Schweiz ska före förflyttningen från avgångsgården vara märkta med tatuering eller öronmärke. Varje djur som förts in från en annan medlemsstat ska livet ut vara märkt med sin ursprungliga identifikation som visar djurets ursprungsland. Den aktör som ansvarar för djuret är skyldig att anmäla djurets identitetskod, identifieringsmärke, den handling som hänför sig till identifieringen och övriga uppgifter som är väsentliga för identifiering av djuret till svinregistret inom sju dagar från det att svinet anlände till Finland.

7. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013

8. Transport av djur

8.1. Lagstiftning om skydd av djur under transport

Bestämmelser om djurskydd under transporter ingår i

 • förordningen om djurtransporter [Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om djurskydd under transport och därtill hörande åtgärder samt om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) Nr 1255/97]
 • lagen om djurtransporter (1429/2006)
 • rådets förordning om rastställen dvs. granskningsstationer (1255/97, ändrad 1040/2003).

Rådets förordning om djurtransporter innehåller bestämmelser om transport av ryggradsdjur i samband med kommersiell verksamhet.

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Tillståndet söks hos regionförvaltningsverket i den region där sökanden har sin hemort.

På Eviras webbplats finns mera information om djurtransporter. Mera anvisningar om djurtransporter ges vid behov av länsveterinärerna.

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/  

8.2. Lagstiftning om förhindrandet av att djursjukdomar sprider sig

Då djur transporteras skall Eviras anvisning om desinfektion av djurtransportfordon i utrikestrafik följas.

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Mer information på vår webbplats