Import av svin från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar svin som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland.

 • Anvisningen gäller alla tamsvin samt hägnade vildsvin också sällskapssvin och hobbysvin såsom mangalizasvin och minigrisar
 • Det kan förekomma likadana allvarliga sjukdomar hos sällskapssvin och hobbysvin som hos produktionssvin

1. Registrera dig som importör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

2. Godkända importländer

Svin får ursprungligen importeras från alla EU-länder. Djursjukdomsepidemier kan dock medföra restriktioner vad gäller importländer och områden. För tillfället har ett flertal länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Italien, Kroatien,) infört restriktioner med anledning av afrikansk och klassisk svinpest och sjukdomen SVD. Uppdaterade skyddsbeslut om restriktionerna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

3. Hälsokrav som ställs på importen

Svin skall åtföljas av ett hälsointyg som förutsätts i rådets direktiv 64/432/EEG (förlaga bifogas). Avsändarlandets behöriga myndighet som granskar de djur som avsänds skriver ut intyget från systemet TRACES för att sändas med försändelsen och skickar samtidigt intyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter. Försändelsen skall åtföljas av versioner av intyget på såväl avsändarlandets som mottagarlandets språk. Bägge versionerna skall vara stämplade och åtminstone versionen på avsändarlandets språk skall ha undertecknats av en veterinär. Under transporten får svinen inte vara i kontakt med andra svin än sådana som har samma hälsostatus.
Av hälsointyget skall framgå att de svin som importeras till Finland

 1. uppfyller de krav beträffande ytterligare garantier som beviljats med avseende på Aujeszkys sjukdom. Hälsointyget ska innehålla en notering om att svinen uppfyller kraven för Aujeszkys sjukdom i enlighet med kommissionens beslut 2008/185/EG
 2. uppfyller de krav beträffande ytterligare garantier som beviljats med avseende på TGE –sjukan. Hälsointyget ska innehålla en notering om att svinen uppfyller kraven för TGE-sjuka i enlighet med EFTA:s övervakningsmyndighets beslut 48/94/COL.

Noteringarna i punkterna 1) och 2) ska vara i intygets del II avdelning C (3), punkt 4.

Avels- och produktionssvin 

 • TGE har inte konstaterats på ursprungsgården under de 12 senaste månaderna
 • svin har inte vaccinerats mot TGE på ursprungsgården under de 12 senaste månaderna
 • djuren har hållits isolerade 30 dagar före importen
 • alla isolerade djur har undersökts serologiskt 3 veckor efter ankomsten till karantänen
 • djuren har fötts på ursprungsgården eller vistats på den avsändande gården de 3 senaste månaderna och fötts upp i besättningar med motsvarande hälsostatus

Slaktsvin 

 • svinen ska transporteras direkt till slakteriet
 • svinen har inte vaccinerats mot TGE
 • TGE har inte konstaterats på ursprungsgården under de senaste 3 månaderna
 • svinen har ingått i ursprungsbesättningen under de senaste 60 dygnen eller från födseln

Bestämmelser om saken ingår i 4-7 § i JSM förordning 1028/2013 och i rådets direktiv 64/432/EEG

4. Krav enligt lagen om djuravelsverksamhet

Avelsdjur ska åtföljas av ett härstamningsbevis enligt EG-bestämmelserna. Ytterligare uppgifter här.

Bestämmelser om saken ingår i lagen om djuravelsverksamhet 319/2014 och JSM förordning om handlingar för import av djur som används för avel 354/2014

5. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären.

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen och i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1024/2013

6. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013

7. Transport av djur

7.1. Lagstiftning om skydd av djur under transport

Bestämmelser om djurskydd under transporter ingår i

 • förordningen om djurtransporter [Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om djurskydd under transport och därtill hörande åtgärder samt om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) Nr 1255/97]
 • lagen om djurtransporter (1429/2006)
 • rådets förordning om rastställen dvs. granskningsstationer (1255/97, ändrad 1040/2003).

Rådets förordning om djurtransporter innehåller bestämmelser om transport av ryggradsdjur i samband med kommersiell verksamhet.

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Tillståndet söks hos regionförvaltningsverket i den region där sökanden har sin hemort.

På Eviras webbplats finns mera information om djurtransporter. Mera anvisningar om djurtransporter ges vid behov av länsveterinärerna.

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/  

7.2. Lagstiftning om förhindrandet av att djursjukdomar sprider sig

Då djur transporteras skall Eviras anvisning om desinfektion av djurtransportfordon i utrikestrafik följas.

 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

 

Mer information på vår webbplats