FÖRFLYTTNING AV SVIN FRÅN FINLAND TILL EU-LÄNDER, NORGE ELLER SCHWEIZ

Denna anvisning gäller aktörer som förflyttar svin från Finland till en EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz.

 • Anvisningen gäller alla svin och hägnade vildsvin som hålls som husdjur, också keldjurs- och hobbygrisar såsom ull- och minigrisar.
 • Samma allvarliga djursjukdomar kan förekomma hos keldjurs- och hobbygrisar som hos produktionssvin.
 • Med tjänsteveterinär avses i denna anvisning kommunveterinärer, tillsynsveterinärer och/eller länsveterinärer. Med veterinära myndigheter eller tillsynsmyndigheter avses förutom de ovan nämnda också regionförvaltningsverket och Evira.

1. Registrera dig som exportör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

Om den som registrerat sig som exportör är djurförmedlare, ska hon/han vara godkänd som djurförmedlare (LDS 61§). Djurförmedlares skyldighet att anmäla sin verksamhet föreskrivs i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010 9 §).

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som exporterar/importerar djur ska registrera sig också i databasen TRACES. Anvisningar för registreringen finns på Eviras hemsida på adressen www.evira > Djur > Införsel och utförsel > TRACES > registrering och problemsituationer. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Länsveterinären aktiverar kontot först efter att ha fått bekräftelse på att aktören är registrerad som djurförmedlare i Eviras register. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats. Därefter går det att mata in ett import-/exportparti i TRACES -programmet. Djurens avsändare fyller i TRACES- systemet i del I av det intyg som följer med försändelsen.

3. Exportkontroll

Svins hälsotillstånd och deras identifikationsbeteckningar ska kontrolleras inom 24 timmar före den planerade avfärden från gården. Den övervakande tjänsteveterinären (kommunalveterinären eller tillsynsveterinären) utför kontrollen på aktörens begäran.

Tjänsteveterinären kontrollerar att

 • svinen inte uppvisar symptom på smittsamma djursjukdomar
 • svinen inte kommer från en sådan djurhållningsplats eller ett sådant område som är föremål för förbud eller restriktioner mot förflyttning av svin i anslutning till bekämpningen av djursjukdomar
 • svinen är märkta och registrerade enligt bestämmelserna om identifiering och registrering av svin
 • det inte har beslutats att djuren ska avlivas eller slaktas av orsaker som har att göra med deras hälsa

I samband med kontrollen fyller man i ett hälsointyg i systemet TRACES. Hälsointyget är i kraft i 10 dygn efter kontrolltillfället. Intyget skrivs ut från systemet TRACES på mottagarlandets språk. Det bestyrkta hälsointyget, som är underskrivet och stämplat av veterinären skall åtfölja djuren hela resan. Samtidigt skickas ett meddelande om det bestyrkta hälsointyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter.

Ett hälsointyg enligt TRACES-programmet består av två separata delar. En modell av intyget skickas som bilaga till denna anvisning till den registrerade aktören.

 • DEL I innehåller uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.). Denna del fyllas i av den som exporterar djuren eller varorna eller av dennes representant.  Också den övervakande veterinären kan fylla i del I efter att ha fått alla behövliga uppgifter av exportören.
 • DEL II innehåller en försäkran om djurens hälsa. Tjänsteveterinären avger denna försäkran efter att först ha fått uppgifter om försändelsen av exportören och kontrollerat de djur som ska exporteras.

Aktören skall i god tid före exporten diskutera med den auktoriserade veterinären om praktiska arrangemang inför ifyllandet av hälsointyget.

4. Hälsokrav som ställs på exporten (Rådets direktiv 64/432)

Djur ska ha ett sådant hälsointyg som avses i Rådets direktiv 64/432/EEG, bilaga F, modell 2 (TRACES – hälsointyg). I modellen bekräftas att hälsokrav till förflyttning gäller. En modell av hälsointyget skickas som bilaga till denna anvisning till den registrerade aktören.

Med ett hälsointyg kan djur exporteras från en gård. Om försändelsen består av djur från flera gårdar, ska det finnas ett separat intyg för varje avsändande gård. Om djuren samlas på en och samma gård före exporten skall de vistas på gården i fråga under 30 dygn före exporten.

Vid ifyllandet av hälsointyget har tjänsteveterinären hjälp av anvisningarna nedan som gäller Finland.

Avsnitt A:
II.1.1 I den första meningen intygar veterinären att det avsändande området inte är föremål för några förbud eller begränsningar på grund av smittsamma sjukdomar hos svin. (1) och den efterföljande meningen uppfylls inte i Finland eftersom Finland inte har ett av kommissionen godkänt övervakningssystem. Därmed uppfylls villkoret i andra momentet i punkt II.1.1 -> punkten fylls inte i

II.1.2 välj antingen avels/produktionssvin eller slaktsvin

II.1.3 punkten fylls i om svinens avgångsplats är ett svinstall där kraven för kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin uppfylls. Sådana svinstallar finns uppräknade på Eviras webbplats på adressen: www.evira.fi > livsmedel > tillverkning och försäljning > köttbesiktning > kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin > Register över de primärproduktionsställen eller grupper av primärproduktionsställen där officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden tillämpas. Om den avsändande djurhållningsplatsen inte ingår i detta register som förs av Evira lämnas alla punkter i punkt II.3.1 tomma.

Finland har meddelat kommissionen att Finland är en medlemsstat enligt förordning 2075/2005 för vilken tidigare uppgifter om kontinuerliga undersökningar på den slaktade svinpopulationen visar med minst 95 % konfidensgrad att trikinprevalensen inte överstiger en på miljonen i den populationen. Vid avsändning av slaktsvin från kontrollerade uppfödningsförhållanden kan detta alternativ väljas i punkt II.1.3.1.1.

Avsnitt B:
Tjänsteveterinären säkerställer att de djur som avsänds motsvarar djuren som uppgetts i del I i TRACES – intyget.

Avsnitt C:
II.3.1 Tjänsteveterinären säkerställer att djuren på gården inte visade kliniska tecken på infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar. I punkten fylls i datumet för kontrolltillfället efter att djuren kontrollerats.

II.3.2 Tjänsteveterinären säkerställer att förflyttningar av djur från den avsändande djurhållningsplatsen inte har begränsats på grund av smittsamma sjukdomar.

II.3.3 Aujeszkys sjukdom hos svin förekommer inte i Finland. Evira påvisar för kommissionen att den kontinuerligt övervakar läget för Aujeszkys sjukdom i vårt land. Därmed har kommissionen beviljat Finland ytterligare garantier med avseende på Aujeszky.  Tack vare de ytterligare garantierna räcker det att officiella uppgifter visar att inga observationer av Aujeszkys sjukdom har gjorts på djurens ursprungsgård under det senaste året. Då tjänsteveterinären är förvissad om att gården är fri från sjukdomen fyller han eller hon i punkterna i avsnitt C i hälsointyget som följer:

 • II.3.3.1 "Aujeszkys sjukdom i enlighet med artikel 2008/185/EG 1 (avels- och produktionssvin) / 2 (slaktsvin)."

Information om Aujeszkys sjukdom kan läsas på www.evira.fi > djur >djurhälsa och sjukdomar > svin.

II.3.5. För ifyllandet av denna punkt ska aktören bestyrka för tjänsteveterinären att djurens transportör uppfyller de krav som ställs för kommersiell djurtransport:

 • Transportören har ett tillstånd att transportera djur som beviljats av regionförvaltningsverket eller en motsvarande myndighet i en annan medlemsstat;
 • Transportören använder sig av sådana utrymmen för rengöring och desinficering av sitt transportfordon som godkänts av regionförvaltningsverket eller en motsvarande myndighet i en annan medlemsstat eller också ska han eller hon lägga fram en utredning om att ansvaret för dessa åtgärder vilar på en tredje part som använder sig av motsvarande utrymmen;
 • Djuren kommer att lastas i ett transportfordon som är konstruerat så att varken spillning, strö eller foder kan läcka eller spridas ut från fordonet;
 • Transportfordonet har rengjorts och desinficerats på en godkänd desinfektionsplats för transportfordon innan djuren lastades in

I praktiken bör veterinären för kännedom ges djurtransportörens namn och en kopia på det djurtransporttillstånd som beviljats honom eller henne. För ifyllandet av punkten studerar veterinären också den ifyllda färdplanen, se punkt 6.3 i denna anvisning. Om djuren byter transportmedel under färden ska detta framgå av planeringsblanketten. Vidare behöver veterinären information om vilken godkänd desinfektionsplats för djurtransportfordon djurtransportören anlitar för rengöring av sitt transportfordon, se punkt 6.2 i denna anvisning.

II.3.6. Tjänsteveterinären säkerställer att djuren som ska förflyttas vid tidpunkten för inspektionen befinner sig i ett hälsotillstånd som tillåter dem att klara av den kommande färden vid bibehållen god hälsa. Färdens planerade begynnelsetidpunkt läggs till i intyget.

II.3.7. Här väljs en 10 dagar lång giltighetstid för intyget, om avsikten inte är att djuren ska göra uppehåll på en uppsamlingsplats i en EU-medlemsstat någonstans längs färdvägen.

5. Krav enligt djuravelsverksamhet (319/2014)

Avelssvinen ska åtföljas av ett härstamningsintyg enligt bilaga 1 till kommissionens beslut 89/503/EEG. Härstamningsintyg för avelssvin utfärdas av den sammanslutning som för stambok, i Finland Figen Oy.

6. Transport av djur

6.1 Hälsokrav under transporten (dir. 64/432/ETY 4 art.)

Djur som transporteras får inte i något skede mellan avgången från avsändarplatsen och framkomsten till destinationsplatsen komma i kontakt med sådana djur, som inte motsvarar minst motsvarande hälsokrav som vad som krävs av ifrågavarande djur vid transport mellan EU-länder. I praktiken lönar det sig att transportera svin till destinationsorten tillsammans med svin som har samma hälsostatus som de själva har.

6.2 Avvärja djursjukdomar under transporten

Då djur transporteras skall föreskrifterna i den bifogade anvisningen om desinfektion av transportfordonen iakttas. Fler anvisningar om förhindrande av att djursjukdomar sprids finns på Djurhälsa ETT rf:s hemsida: http://www.ett.fi/.

6.3 Djurskydd under transporten

För transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet krävs ett tillstånd att transportera djur. Tillståndet söks hos regionförvaltningsverket i det område där sökanden har sin hemort. Djurtransportören är skyldig att göra upp en färdplan enligt bilaga II i djurtransportförordningen. Ansändaren bifogar till färdplanen ett hälsointyg som ska följa med djuren. En modell till färdplansblanketten finns på sista sidan till det TRACES-intyg som medföljer som bilaga.

7. Märkning av djur och anmälan till svinregistret (Rådets direktiv om identifikation och registrering av svin 2008/71/EG, lag om ett system för identifiering av djur 238/2010, JSM förordning 720/2012)

Djur som förflyttas till EU:s territorium ska före förflyttningen från den avsändande gården märkas med tatuering eller öronmärke. En anmälan om förflyttning av svin från gården ska göras till svinregistret inom sju dagar från händelsen. Den händelsedag som anmäls till svinregistret är den dag då djuret avsändes från djurhållningsplatsen och avlägsnandet är ”export till utlandet”.

8. Att föra förteckning och bevara uppgifter (LDS 65 §)

Exportören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och identifikationer om exporterade djur
 2. uppgifter om djurens avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 3. exportdatum,
 4. de exportdokument som åtföljt försändelsen. En bra praxis är att ta kopior om dokument som följer försändelsen och arkivera dem.

 

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

 

Mer information på vår webbplats