Import av rödingar från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning är avsedd för aktörer som från EU-länder, Norge eller Schweiz förflyttar (importerar) rödingar eller könsceller av rödingar till Finland för vattenbruksändamål.

1. Registrera dig som importör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

2. Registrera dig som aktör i systemet Traces

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen Traces.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen Traces.

Anvisningar för registreringen finns på Eviras hemsida på adressen www.evira.fi > Djur > Införsel och utförsel > TRACES > registrering och problemsituationer. Om du läser denna guide i elektronisk form kan du klicka in dig på sidan här. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens Traces-konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen Traces kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

Bestämmelser om saken ingår i 66 § i lagen om djursjukdomar, i 7 § i JSM förordning 958/2014 och i kommissionens beslut (EG) N:o 599/2004

3. Hälsovillkor för handel på den inre marknaden

3.1.  Krav på fiskarnas ursprungsplats

Lagstiftningen stipulerar att förflyttningar av vattenbruksdjur är möjliga när ursprungsplatsens hälsostatus är motsvarande eller bättre än destinationsplatsens (se tabell 1) i fråga om de förtecknade sjukdomar som den art som ska förflyttas är mottaglig för eller som arten kan sprida.

Tabell 1: I Europeiska Unionen tillämpad hälsoklassificering av vattenbruksanläggningar och förutsättningarna för tillåtna förflyttningar mellan vattenbruksanläggningar som hör till olika kategorier.

Den mottagande anläggningens hälsostatus

Fiskar får förflyttas

Hälsointyg

Kategori I (Fri från sjukdom)

Bara från kategori I

Ja

Kategori II (Uppföljningsprogram)

Bara från kategori I

Ja

Kategori III (Inte definierad (inte vetskap om att   anläggningen skulle vara smittad, men inte föremål för program som genomförs för uppnående av sjukdomsfri status))

Från kategori I, II eller III

Bara Traces-meddelande

Kategori IV (Utrotningsprogram)

Bara från kategori I

Ja

Kategori V (Smittad)

Från alla kategorier

Ja

 

Medlemsstaternas och deras olika regioners djursjukdomsläge i fråga om de sjukdomar hos vattenbruksdjur som bekämpas inom hela EU finns förtecknade i bilaga I till kommissionens beslut 2009/177/EG.

Medlemsstaternas och deras olika regioners djursjukdomsläge i fråga om de sjukdomar hos vattenbruksdjur som medlemsstaterna bekämpar på det nationella planet finns förtecknade i kommissionens beslut 2010/221/EU.

Uppgifterna om enskilda vattenbruksanläggningar hittas för de flesta ländernas del också via länkarna på EU:s webbplats.

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture_en >Preventive measures

3.2.  Djursjukdomskrav för förflyttningar av rödingar och rom av rödingar

Vid förflyttningar av rödingar och rom av rödingar till Finland ska man beakta om rödingarna förflyttas till insjöområdet (Fastlandsfinland) eller kustområdet, eftersom fisksjukdomsläget är olika i dessa områden.

I tabell 2 anges hälsoklassificeringen i olika regioner i Finland vad gäller de sjukdomar hos rödingar som bekämpas i hela EU samt hälsostatusen i fråga om de sjukdomar för vilka Finland har beviljats ytterligare garantier. Dessutom anges hälsostatus för BKD för vilken Finland har ett nationellt hälskontrollprogram. Vid förflyttning av rödingar eller rom av rödingar till Finland måste ursprungsplatsens hälsokategori överensstämma med tabell 1. Avgångsplatsens och destinationsplatsens hälsokategori ska granskas separat för var och en sjukdom.

Endast laxfiskar som härstammar från ursprungsplaster som är fria från BKD får flyttas till djurhållningsplatser som tillhör det nationella hälsokontrollprogrammet för BKD.

Tabell 2: De finländska fiskodlingarnas hälsostatus.

Sjukdom

Hälsostatus

Kategori

BKD (renibakterios)

    
 • Fiskodlingar som hör till den frivilliga hälsokontrollen är fria från sjukdomen eller strävar efter att bli fria.       
 • Övriga anläggningar inte definierade

Gyrodactylus salaris

    
 • Vattendragen som mynnar ut i Ishavet (Tana älvs, Näätämöjokis, Paatsjokis, Uutuanjokis och Tuulomajokis vattendrag) är fria från sjukdomen,
 • Övriga områden inte definierade

 

På kommissionens webbplats finns också en anvisning (på engelska) om utsläppande av vattenbruksdjur på marknaden inom EU:s territorium och om import från länder utanför EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/la_aqua_cm_guidance_2009-4788.pdf

3.3.  Andra än myndigheternas krav avseende djursjukdomar

Genom de hälsokrav som lagstiftningen ställer bekämpas endast sådana sjukdomar som fastställts i lagstiftningen och som har bedömts vara de allra allvarligaste. Vid förflyttning av fiskar till Finland bör man också beakta de andra sjukdomar hos vattenbruksdjur som förekommer utanför Finland och som med lätthet förs in till Finland tillsammans med djur eller könsceller och embryon. Köparen har möjlighet att kräva ytterligare information om hälsostatusen på avgångsplatsen och att ställa ytterligare villkor som överstiger lagstiftningens krav.

Det är till exempel skäl att i förhand be den avsändande anläggningen om en rapport om utförda kontroller samt om undersökta och konstaterade sjukdomar från några år tillbaka. Genom att studera dem är det möjligt att bedöma tillförlitligheten hos den avsändande anläggningens sjukdomsuppföljning. Det rekommenderas att man också i övrigt bekantar sig med den avsändande anläggningens verksamhetssätt.

Ytterligare information om bekämpningen av sjukdomar hos vattenbruksdjur fås bl.a. av Eviras fiskhälsoservice. Mera info om fiskhälsoservicen på Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Hälsovård för djur och förebyggande av sjukdomar > Hälsoservice för fisk- och kräftodlingar. Du kommer direkt till webbsidan här.

4. Hälsointyg som åtföljer försändelsen och villkoren i hälsointyget

Vattenbruksdjuren ska åtföljas av ett i systemet Traces uppgjort hälsointyg som förutsätts i kommissionens förordning 1251/2008 (2016/1069) och som tjänsteveterinären i den avsändande medlemsstaten har verifierat.

Del I i hälsointyget innehåller uppgifter om försändelsen och del II djurhälsokrav som det avsändande landets tjänsteveterinär fyller i efter att ha inspekterat försändelsen. Hälsointyget ska vara stämplat och undertecknat av tjänsteveterinären. Intyget ska vara uppgjort på både avsändarlandets och mottagarlandets officiella språk. En mall för hälsointyg skickas till den registrerade importören som bilaga till denna anvisning.

När förflyttningen av vattenbruksdjur inte förutsätter att del II i hälsointyget, dvs. en försäkran om djurens hälsa, ges ska en anmälan om förflyttningen ändå uppgöras i systemet Traces. Anmälan avser del I i Traces-intyget som aktören själv kan fylla i, men som måste verifieras av den avsändande medlemsstatens myndighet.

Bestämmelser om saken ingår i direktiv 2006/88/EG och i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008.

5. Transport av fiskar

Transportören av levande fiskar ska ha ett tillstånd att transportera djur som söks hos den behöriga myndigheten på den egna hemorten. I Finland beviljas tillstånden av regionförvaltningsverket. Ytterligare information om transport av djur finns på Evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning > Djurskydd vid transporter. Du kommer direkt till sidan här.

Bestämmelser om saken ingår också i Rådets djurtransportförordning 1/2005.

Den som transporterar vattenbruksdjur ska se till att djurens hälsostatus inte förändras under transporten och att transporten varken på avgångsplatsen, på transiteringsplatserna eller på destinationsplatsen äventyrar de vattenlevande djurens hälsostatus. Ett byte av vattnet i transportbehållare under transporten är tillåtet bara på platser som godkänts för vattenbyte. I Finland godkänns platserna för vattenbyte av regionförvaltningsverket.

Bestämmelser om saken ingår i djursjukdomslagen 74 och 76 §.

6. Importkontroll

Importören ska kontrollera de mottagna vattenbruksdjuren eller deras könsceller och importhandlingarna (hälsointyget) på destinationsplatsen omedelbart efter transporten. Vid behov kan hjälp begäras av kommunveterinären. Om den som utför inspektionen konstaterar att importhandlingarna inte uppfyller kraven för import eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, måste djuren omedelbart isoleras på destinationsplatsen och tjänsteveterinären underrättas om saken.

Importören får inte förflytta vattenbruksdjur eller deras könsceller från transportbehållarna eller transportkärlen till en plats som står i direkt kontakt med naturliga vatten eller överlåta dem till en annan mottagare innan det har konstaterats att de berörda vattenbruksdjuren eller deras könsceller och de åtföljande importhandlingarna uppfyller importkraven.

Tjänsteveterinären kan genom stickprov göra kontroller och i samband med dem ta prover på destinationsplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att inspektera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen och i 5 och 6 § i JSM förordning 1024/2013.

7. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013

8. Annan central lagstiftning

Lagen om djursjukdomar 14 § stipulerar att den som håller fiskar är skyldig att underrätta tjänsteveterinären vid misstanke om att fiskar dött eller insjuknat i en fisksjukdom som ska bekämpas eller en ny allvarlig djursjukdom.

Hälsotillstånd: Företag inom vattenbruksbranschen ska ha ett av Evira beviljat tillstånd att odla vattenbruksdjur (Lag om djursjukdomar, 55 §). På Åland beviljas motsvarande tillstånd av landskapsregeringen. En ny aktör ska ansöka om hälsotillstånd för sin verksamhet innan verksamheten inleds. Mer info om saken på Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Bekämpning och övervakning av djursjukdomar > Hälsotillstånd för fisk- kräft- och musselodlingar. Du kommer till sidan här.

Vattenbruksregister: En aktör som håller vattenbruksdjur måste göra anmälan till vattenbruksregistret (JSM förordning 533/2011). Om den anläggning dit fiskar förs ännu inte har registrerat sig som vattenbruksanläggning måste det göras innan anläggningen registrerar sig hos Evira som importör av fiskar. Anmälningarna som gäller vattenbruksanläggningar lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) inom vars verksamhetsområde vattenbruksanläggningen är belägen. Registreringsanmälan finns på Eviras webbplats här.

Utöver lagstiftningen om vattenbruksdjurens hälsa ska den nedan förtecknade andra lagstiftningen iakttas vid förflyttningar av vattenbruksdjur:

Ansvarig för införseln av för Finland nya fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftbestånd eller könsceller av dem för utsläppande i naturliga vatten eller för vattenbruksändamål är Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) med stöd av lagen om fiske (Lag om fiske 379/2015, 77 §).

Vildlevande vattendjur, till exempel ålar, får föras in från andra EU-länder för utsättning eller forskningsändamål endast med importtillstånd som utfärdats av Eviras enhet för djurhälsa och välfärd (Lag om djursjukdomar DSL 63 §). Tillståndsansökan skickas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för djurens hälsa och välfärd, med e-post kirjaamoat-merkki.gif : 1 kB evira.fi eller per post Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors.

 

En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens ansvaringar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna är markerad med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.