Export av vattenbruksdjur (fiskar, kräftdjur, blötdjur) från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning är avsedd för aktörer som från Finland förflyttar (exporterar) vattenbruksdjur eller deras könsceller till andra EU-medlemsstater, Norge eller Schweiz för vattenbruksändamål, utsättning eller till sådana utrymmen för prydnadsfiskar som har direkt vattenkontakt till naturliga vatten.

1. Registrera dig som exportör vid Evira

Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om djursjukdomar 441/2013, LDS 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits av någon annan orsak.

2. Registrera dig som aktör i systemet Traces

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen Traces.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen Traces.

Anvisningar för registreringen finns på Eviras hemsida på adressen www.evira.fi > Djur > Införsel och utförsel > TRACES > registrering och problemsituationer. Om du läser denna guide i elektronisk form kan du klicka in dig på sidan här. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens Traces-konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen Traces kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

 

Bestämmelser om saken ingår i 66 § i lagen om djursjukdomar, i 7 § i JSM förordning 958/2014 och i kommissionens beslut (EG) N:o 599/2004

3. Hälsovillkor för handel på den inre marknaden

3.1. Krav på vattenbruksdjur förflyttningar

Lagstiftningen stipulerar att förflyttningar av vattenbruksdjur är möjliga när ursprungsplatsens hälsostatus är motsvarande eller bättre än destinationsplatsens (se tabell 1) i fråga om de förtecknade sjukdomar som den art som ska förflyttas är mottaglig för eller som arten kan sprida.

Tabell 1: I Europeiska Unionen tillämpad hälsoklassificering av vattenbruksanläggningar och förutsättningarna för tillåtna förflyttningar mellan vattenbruksanläggningar som hör till olika kategorier. 

Den mottagande anläggningens hälsostatus

Fiskar får förflyttas

Hälsointyg

Kategori I (Fri från sjukdom)

Bara från kategori I

Ja

Kategori II (Uppföljningsprogram)

Bara från kategori I

Ja

Kategori III (Inte definierad (inte vetskap om att   anläggningen skulle vara smittad, men inte föremål för program som genomförs för uppnående av sjukdomsfri status))

Från kategori I, II eller III

Bara Traces-meddelande

Kategori IV (Utrotningsprogram)

Bara från kategori I

Ja

Kategori V (Smittad)

Från alla kategorier

Ja

 

Medlemsstaternas och deras olika regioners djursjukdomsläge i fråga om de sjukdomar hos vattenbruksdjur som bekämpas inom hela EU finns förtecknade i bilaga I till kommissionens beslut 2009/177/EG.

I tabell 2 anges hälsostatusen i olika regioner i Finland och hälsokategorin i fråga om dessa fisksjukdomar. Vid förflyttning av fiskar från Finland måste ursprungsplatsens hälsokategori överensstämma med tabell 1. Avgångsplatsens och destinationsplatsens hälsokategori ska granskas separat för var och en sjukdom.

Tabell 2: De finländska fiskodlingarnas hälsostatus.

Sjukdom

Hälsostatus

Kategori

VHS (viral hemorrhagisk septikemi)

På Åland utrotningsprogram, resten av landet fritt från sjukdomen

Åland kategori IV, resten av landet kategori I

IHN (infektiös hematopoietisk nekros)

Övervakningsprogram på kustområdet i Ijo, Kuivaniemi och i följande avrinningsområden: Nilakka-Virmavesi (i Kymmene vattendrag), Saarijärvi och Pielis (i Vuoksens vattendrag), resten av landet fritt från sjukdomen

Områden under övervakningsprogrammet kategori II, resten av landet kategori I

ISA (infektiös laxanemi)

Hela landet fritt från sjukdomen

Hela landet kategori I

KHV (koiherpesvirus)

Inte definierad

Hela landet kategori III

 

Dessutom medlemsstaternas och deras olika regioners djursjukdomsläge i fråga om de sjukdomar hos vattenbruksdjur som medlemsstaterna bekämpar på det nationella planet finns förtecknade i kommissionens beslut 2010/221/EU. I tabell 3 anges de finländska fiskodlingarnas hälsostatus med avseende på dessa fisksjukdomar.

Tabell 3: De finländska fiskodlingarnas hälsostatus med avseende på fisksjukdomar som ska bekämpas nationellt.

SVC (vårviremi hos karp)

    
 • Hela landet fritt från sjukdomen

BKD (renibakterios)

    
 • Fiskodlingar som hör till den frivilliga hälsokontrollen och där tilldelats hälsokategori I är fria från sjukdomen,
 • Övriga anläggningar inte definierade

IPN*** (infektiös pankreasnekros)

    
 • Finlands insjöområde fritt från sjukdomen,
 • Övriga områden inte definierade

SAV (salmon alphavirus)

    
 • Finlands insjöområde fritt från sjukdomen,
 • Övriga områden inte definierade

Gyrodactylus salaris

    
 • Vattendragen som mynnar ut i Ishavet (Tana älvs, Näätämöjokis, Paatsjokis, Uutuanjokis och Tuulomajokis vattendrag) är fria från sjukdomen,
 • Övriga områden inte definierade

 

*** Finlands insjöområden är fria från IPN-virus i genogrupp 5, men i en del anläggningar i insjöområdet förekommer dock IPN-virus i genogrupp 2. Vid export av fiskar eller rom till områden som har erkänts vara fria från IPN ska man på förhand säkerställa hos den mottagande medlemsstatens myndigheter om de godkänner förflyttningen eller ställer villkor med avseende på den avsändande anläggningens IPN-virus i genogrupp 2.

Uppgifterna om enskilda vattenbruksanläggningar hittas för de flesta ländernas del också via länkarna på EU:s webbplats.

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture_en >Preventive measures

3.2. Djursjukdomskrav för förflyttningar av andra vattenbruksdjur än fiskar

Om avsikten är att från Finland förflytta andra arter av vattenbruksdjur än fiskar ska aktören i god tid ta kontakt med Evira för att få närmare anvisningar om djursjukdomskraven för de berörda arterna.

På kommissionens webbplats finns också en anvisning (på engelska) om utsläppande av vattenbruksdjur på marknaden inom EU:s territorium och om import från länder utanför EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/la_aqua_cm_guidance_2009-4788.pdf

4. Exportkontroll och hälsointyg

Varje exportparti med vattenbruksdjur ska kontrolleras före leverans till en annan EU-medlemsstat. När det gäller könsceller är det inte nödvändigt att utföra kontroll på plats. Den övervakande kommunalveterinären utför kontrollen på exportörens begäran. Kommunalveterinären ska vid kontrollen säkerställa att vattenbruksdjuren inte har symtom som tyder på smittsamma sjukdomar och att djuren eller könscellerna uppfyller de krav som ställs för förflyttningen.

Exportören bör i god tid före exporten diskutera med den auktoriserade veterinären om praktiska arrangemang inför ifyllandet av hälsointyget.

Vattenbruksdjuren ska åtföljas av ett hälsointyg som krävs i EU-kommissionens förordning 1251/2008 (2016/1096) och som har gjorts upp i systemet Traces.

Hälsointyget enligt programmet Traces består av tre separata delar:

DEL 1 omfattar uppgifter om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll etc.) och kan göras upp av den som exporterar djuren eller varorna genom att han registrerar sig som aktör i Traces. Den övervakande kommunalveterinären kan också göra upp del 1 efter att exportören lämnat alla de uppgifter som behövs.

DEL 2 innehåller ett intyg över djurens hälsa som upprättas av den övervakande kommunalveterinären efter att exportören lämnat uppgifterna om försändelsen och efter att veterinären kontrollerat exportpartiet. För fiskar avsedda för odling används intygsmodellen i bilaga II del A i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 (2016/1096)(odling, återutläggning, put and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur och utsättning) eller del B (djur och produkter från vattenbruk som är avsedda att användas som livsmedel).

I DEL 3 ingår uppgifter om en eventuell kontroll i mottagarlandet. Den behöriga myndigheten i Finland får del av uppgifterna i del 3.

Försändelsen ska åtföljas av intygsversioner på både avsändarlandets och mottagarlandets språk. Båda ska vara stämplade och åtminstone den version som är skriven på avsändarlandets språk ska vara undertecknad av en kommunalveterinär.

När förflyttningen av vattenbruksdjur inte förutsätter att del II i hälsointyget, dvs. en försäkran om djurens hälsa, ges ska en anmälan om förflyttningen ändå uppgöras i systemet Traces. Anmälan avser del I i Traces-intyget som aktören själv kan fylla i, men som måste verifieras av den kommunalveterinären.

 

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen, i 5 och 7 § i JSM förordning 1024/2013, i direktiv 2006/88/EG och i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008.

Ytterligare information om systemet Traces och hur programmet används finns på livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats på adressen: https://www.evira.fi/sv/djur/inforsel-och-utforsel/traces/

5. Transport av fiskar

Transportören av levande fiskar ska ha ett tillstånd att transportera djur som söks hos den behöriga myndigheten på den egna hemorten. I Finland beviljas tillstånden av regionförvaltningsverket. Ytterligare information om transport av djur finns på Evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning > Djurskydd vid transporter. Du kommer direkt till sidan här.

Bestämmelser om saken ingår också i Rådets djurtransportförordning 1/2005.

Den som transporterar vattenbruksdjur ska se till att djurens hälsostatus inte förändras under transporten och att transporten varken på avgångsplatsen, på transiteringsplatserna eller på destinationsplatsen äventyrar de vattenlevande djurens hälsostatus. Ett byte av vattnet i transportbehållare under transporten är tillåtet bara på platser som godkänts för vattenbyte. I Finland godkänns platserna för vattenbyte av regionförvaltningsverket.

Bestämmelser om saken ingår i djursjukdomslagen 74 och 76 §.

6. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Exportören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och identifikationer om exporterade djur
 2. uppgifter om djurens avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 3. exportdatum,
 4. de exportdokument som åtföljt försändelsen. En bra praxis är att ta kopior om dokument som följer försändelsen och arkivera dem.

 
Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013

7. Central annan lagstiftning

Hälsotillstånd: Företag inom vattenbruksbranschen ska ha ett av Evira beviljat tillstånd att odla vattenbruksdjur (Lag om djursjukdomar, 55 §). På Åland beviljas motsvarande tillstånd av landskapsregeringen. En ny aktör ska ansöka om hälsotillstånd för sin verksamhet innan verksamheten inleds. Mer info om saken på Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Bekämpning och övervakning av djursjukdomar > Hälsotillstånd för fisk- kräft- och musselodlingar. Du kommer till sidan här.

Vattenbruksregister: En aktör som håller vattenbruksdjur måste göra anmälan till vattenbruksregistret (JSM förordning 533/2011). Om den anläggning dit fiskar förs ännu inte har registrerat sig som vattenbruksanläggning måste det göras innan anläggningen registrerar sig hos Evira som importör av fiskar. Anmälningarna som gäller vattenbruksanläggningar lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) inom vars verksamhetsområde vattenbruksanläggningen är belägen. Registreringsanmälan finns på Eviras webbplats här.

Utöver lagstiftningen om vattenbruksdjurens hälsa ska den nedan förtecknade andra lagstiftningen iakttas vid förflyttningar av vattenbruksdjur:

CITES-tillståndsförfarandet Den internationella konventionen (CITES-avtalet), som reglerar handeln med utrotningshotade växt- och djurarter, måste ändå alltid tas i beaktande i samband med import av sällsynta eller annars utrotningshotade djur. Angående vissa djurarter förutsätter CITES-avtalet export- och importtillstånd eller en importanmälan.

Ytterligare information fås från Finlands miljöcentral tel. 0295 251 000, citesat-merkki.gif : 1 kB ymparisto.fi eller på Finlands miljöcentrals webbsidor.

Förflyttningar av levande signalkräftor är förbjudna på basis av lagstiftningen om främmande arter.

 

En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens ansvaringar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna är markerad med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.