Import utan kommersiellt syfte från länder utanför EU

Transport av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte från länder utanför EU

Krav för införsel av sällskapsdjur från länder utanför EU fr.o.m. 2012

Förlagorna till hälsointyg för kommersiell och icke-kommersiell införsel av hundar, katter och illrar har ändrats fr.o.m. 1.1.2012. De nya förlagorna till intyg finns på engelska på Eviras webbplats. Intygen har motsvarande innehåll som tidigare, men layouten har förändrats och vissa preciseringar kommit till. Dessutom kan uppgifterna om flera djur antecknas i ett och samma intyg. I intyget för icke-kommersiell införsel har lagts till en punkt där ägaren/innehavaren undertecknar en försäkran om att han eller hon ansvarar för djuret under transporten och att djuret inte förs in för att säljas.

Också bestämmelserna om medicinering mot echinococcos hos hundar har ändrats. Från och med i början av 2012 måste medicineringen vara utförd 5-1 dygn före ankomsten till landet och en notering om detta finnas i passet för sällskapsdjur eller hälsointyget. Det går alltså inte längre att medicinera vid ankomsten till gränsen. Medicinering kan inte heller ges i hemlandet före avfärden, eftersom den inte har någon effekt mot smitta som fåtts i utlandet. Inga undantag tillämpas på djur som förs in från länder utanför EU, utan varje hund som anländer till Finland måste medicineras i överensstämmelse med dessa villkor. Därmed kan hunden inte tas med på t.ex. resor till Ryssland som varar mindre än 24 timmar, eftersom kraven på medicinering då inte uppfylls och djuret inte kan föras tillbaka till Finland.

Enligt villkoren för införsel utan kommersiellt syfte kan en resenär föra med sig högst fem sällskapsdjur som inte är avsedda att säljas eller överlåtas vidare och inte är avsedda för idkande av näring. Djurets följeslagare behöver inte vara djurets ägare. Det anses också vara införsel utan kommersiellt syfte då sällskapsdjurets transportlåda placeras i flygplanets lastrum och följeslagaren reser med samma plan.

Förfrågningar om importvillkoren via e-post kan göras på adressen: kolmasmaa @evira.fi.

Införsel av sällskapsdjur ska uppfylla villkoren nedan (importbestämmelserna innehåller 7 punkter).

Länkarna leder till lagstiftningen där de senaste uppgifterna uppdateras i konsoliderad version. Importören ansvarar alltid för att modellen för hälsointyget (som mycket sällan ändras) och andra importvillkor är förenliga med den senaste ändringen. Anvisningar finns i nästa stycke.Välj Konsoliderade versioner och den senaste versionen enligt dateringen i den högra kolumnen på sidan.

1. Godkända ankomstplatser

Djuret ska föras in till Finland via en godkänd ankomstplats där djuret ska presenteras för tullmyndigheten för inspektion. Tullmyndigheten kontrollerar djurets identitetsmärkning och importhandlingar.

2. Identitetsmärkning

Djuret ska vara identitetsmärkt med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Från och med 4.7.2011 godkänns enbart märkning med mikrochip som identitetsmärkning. Om mikrochipet inte motsvarar standard ISO 11784 eller standard ISO 11785 bilaga A, ska djurets importör tillhandahålla den utrustning som behövs för att avläsa mikrochipet. Djuret ska vara identitetsmärkt innan det vaccineras mot rabies. Uppgifterna om djurets identitetsmärkning ska även antecknas på vaccinationsintygen och laboratoriesvaren.

3. Rabiesvaccination

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin av internationell WHO-standard, som innehåller minst en antigenenhet per dos. Det ska uppfylla kraven i OIE-standarden på följande länk (kraven i kapitel 2.1.13 del C).

Rabiesvaccination får ges när djuret är minst 12 veckor gammalt. Först i 12 veckors ålder kan djuret efter vaccinering producera tillräckliga mängder antikroppar mot rabies. Framför allt om modern är vaccinerad stör antikroppar överförda från modern utvecklingen av det unga djurets egen immunitet. Överföring av ovaccinerade valpar/ungar från länder utanför EU till Finland är förbjuden.

Djuret ska vara identitetsmärkt innan det vaccineras mot rabies. Veterinären antecknar rabiesvaccinationens sista giltighetsdag på vaccinationsintyget.
De rabiesvaccin som för närvarande används i Finland är i kraft i två eller tre år beroende på vaccinet, då vaccinet har getts till ett djur som är över ett år gammalt. Rabiesvaccinationen får inte ges vid ett tidigare datum än det datum då mikrochipet sätts på djuret.

A. Länder som är fria från rabies eller där risken för rabiessmitta är låg.
Nederländska Antillerna, Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, ön Ascension, Australien, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bosnien och Hercegovina, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Saint Lucia, Makedonia, Chile, Falklandsöarna, Fiji, Hong Kong, Jamaica, Japan, Kanada, Malaysia, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Montserrat, Franska Polynesien, Saint Helena, Saint Kitts och Nevis, Saint-Pierre och Miquelon, Saint Vincent och Grenadinerna, Singapore, Taiwan, Trinidad och Tobago, Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Vitryssland, Vanuatu, Ryssland, Wallis och Futuna, Förenade Arabemiraten, Förenta Staterna.

I förteckningen ovan finns de länder som uppräknas i sällskapsdjursförordningen 998/2003 bilaga II del B avsnitt 2 och del C som situationen var 13.4.och importören ska alltid själv säkerställa landets status i förordningen. Då man importerar från länderna i del A krävs inte bestämning av antikroppar mot rabies i enlighet med punkt 4.

Vid införsel av djur från länder med låg risk för rabiessmitta ska vaccinationen ges minst 21 dygn före införseln, i enlighet med kommissionens beslut 2005/91/EG .

Efter en upprepad vaccination krävs inte 21 dygns karenstid om vaccinationen görs innan giltighetstiden för föregående vaccination gått ut. Vaccinationens giltighetstid ska märkas i sällskapsdjurets pass eller djurhälsointyg. Föregående vaccination ska vara inskriven i vaccinationsintyget eller i passet för sällskapsdjur.Efter en upprepad vaccination krävs inte 21 dygns karenstid om vaccinationen görs innan giltighetstiden för föregående vaccination gått ut. Vaccinationens giltighetstid ska märkas i sällskapsdjurets pass eller djurhälsointyg. Föregående vaccination ska vara inskriven i vaccinationsintyget eller i passet för sällskapsdjur.

För att vid införseln kunna efterfölja kraven på denna punkt ska djuret transporteras från ovan nämnda länder antingen direkt till Finland eller så, att djuret endast vistas i ett eller flera av ovan nämnda länder mellan avreselandet och Finland. Om djuret transporteras med flyg eller båt kan transporten också ske via ett annat land utanför EU ifall djuret hålls på en internationell flygplats eller är instängt på en båt i landet ifråga.

B. Länder där risken för rabiessmitta är hög. Dessa är alla andra länder utanför EU förutom de som räknas upp i punkt A.

För djur som importeras från länder där risken för rabiessmitta är hög, krävs utöver rabiesvaccination en undersökning av antikroppar mot rabies enligt kraven i punkt 4.

4. Bestämning av antikroppar mot rabies

För djur som importeras från länder där risken för rabies är hög krävs en undersökning av antikroppar mot rabies (ett såkallat serologiskt test).

En godkänd veterinär ska ta ett blodprov för testet tidigast 30 dygn efter rabiesvaccinationen och minst tre månader före införseln.

Testet för antikroppar mot rabies ska göras på ett laboratorium som är godkänt av EU (i Finland Evira). En titer av neutraliserande antikroppar ska uppmäta minst 0,5 IU/ml. Man behöver inte förnya antikroppstestet i fortsättningen, om rabiesvaccinationen förnyas enligt vaccintillverkarens rekommendationer.

Om djuret ursprungligen kommer från EU-området och rabiesantikroppstest har gjorts innan djuret fördes ut ur EU, behöver man inte vänta i tre månader efter att blodprovet tagits innan djuret kan hämtas tillbaka till EU-området. Tiden mellan vaccinationen och blodprovet måste ändå vara minst 30 dygn. I Finland kan blodprovet i dessa fall tas av en legitimerad veterinär. Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur där det finns en veterinärs anteckning om antikroppstest.

5. Behandling mot bandmaskar som orsakar echinococcos

Hundar ska ha ett veterinärintyg av vilket det framgår att de minst 1 dag och högst 5 dagar före ankomsten har getts en lämplig dos av ett godkänt läkemedel som innehåller prazikvantel eller epsiprantel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Behandlingen måste ges i landet utanför EU, behandlingen i Finland räcker inte fast djuret skulle importeras tillbaka inom 5 dagar av behandlingen.

För hundägare som ofta reser till exempel till Ryssland och tillbaka finns utöver ”5-1 dygnsregeln” ett alternativ dvs. "28-dygnsregeln". Den s.k. 28-dygnsregeln” förutsätter att medicineringen före avfärden till ett land utanför EU ska ges två gånger i medlemsstaten och den tredje gången (och medicineringar därefter) efter återkomsten till Finland.

6. Veterinärintyg eller pass för sällskapsdjur

Djuret ska åtföljas av ett  veterinärintyg för transport utan kommersiellt syfte som utfärdats av en tjänsteveterinär i utreselandet (ett land utanför EU).I intyget ska finnas uppgifter om djurets identifiering, rabiesvaccination, vid behov serologiskt test och avmaskning mot bandmask. Intyget måste vara ifyllt på finska, svenska eller engelska. Om intyget inte har utfärdats av en tjänsteveterinär krävs att det bestyrks av den behöriga myndigheten i utreselandet.

För införsel av sällskapsdjur från Förenta Staterna ber vi att ni bekantar er med anvisningen om kraven för godkännande vid införsel från Förenta Staterna.

Veterinärintyget måste åtföljas av de ursprungliga vaccinationsintygen (eller bestyrkta kopior av dessa). Även i de ursprungliga handlingarna ska det finnas uppgifter om djurets identifieringsmärkning.

Om sällskapsdjuret ursprungligen kommer från ett EU-land och åtföljs av ett pass för sällskapsdjur där de anteckningar finns som krävs för införsel (delarna I - IV och vid behov VII), ersätter passet för sällskapsdjur veterinärintyget.

7. Nya nationella tilläggskrav

Från och med 1.1.2012 nationella tilläggskrav för hundar, -katter och -illrar  har ändrats för vissa länderna Till exempel Sverige kan inte längre kräva testet för antikroppar mot rabies. Vid utförsel av hundar, katter och illrar till länder utanför EU måste resenären själv kontrollera ländernas införselkrav

8. Beslut om skyddsåtgärder

Före införseln ska importören säkerställa om EU:s beslut om skyddsåtgärder gäller för landet i fråga.

Situationen i april 2009:

Införsel av katter från Australien
Utöver kraven i punkterna 1-5 ska katter som förs in från Australien åtföljas av ett veterinärintyg av vilket det framgår att djuren inte har hållits i anläggningar där det under de senaste 60 dagarna har förekommit fall av Hendra disease. Kravet gäller inte för katter som transiteras, på villkor att de hålls kvar på den internationella flygplatsens område.

Införsel av hundar och katter från Malackahalvön (i Malaysia)
Utöver kraven i punkterna 1-6 ska hundar och katter som förs in från Malackahalvön åtföljas av ett veterinärintyg av vilket det framgår att djuret uppfyller följande krav:

  • djuret har inte varit i kontakt med grisar under minst de 60 dagar som närmast föregått exporten, och
  • djuren har inte hållits i anläggningar där det under de senaste 60 dagarna har förekommit fall av Nipah disease, och
  • djuren har visat negativa resultat vid ELISA-tester för undersökning av IgG på blodprov som tagits inom tio dagar före utförseln. Testet ska utföras i laboratorier som godkänts av de behöriga veterinärmyndigheterna för analyser av antikroppar mot Nipah disease.

Ovan nämnda krav gäller inte hundar och katter som transiteras, om de hålls på den internationella flygplatsens område.

(18040SE)

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatse