Saparo nyhetsbrev till veterinärer, augusti 2016

12.8.2016

Mjältbrand i södra Sverige och Ryssland

I Östergötland i Sverige har konstaterats sex separata fall av mjältbrand, i vilka flera nötkreatur, en häst och en älg avlidit (läget 3.8.2016). I västra Sibirien i Ryssland har över tvåtusen renar avlidit i mjältbrand och sjukdomen har också smittat människor.

Läs mer

Afrikansk svinpest har åter påträffats i estniska svinbesättningar

I Estland har afrikansk svinpest åter påträffats hos tamsvin. De första fallen hos tamsvin i år konstaterades i juni i små bakgårdsbesättningar och i juli konstaterades sjukdomen i en stor produktionsbesättning. De föregående fallen hos estniska tamsvin konstaterades i september 2015. Under det innevarande året har sjukdomen i Estland påträffats redan hos flera hundra vildsvin.

Läs mer

Harpest har konstaterats hos fält- och skogsharar

Harpest eller tularemi som är en bekant sensommarsjukdom har efter mitten av juli åter börjat förekomma hos harar.

Läs mer

Lumpy skin -sjukan sprider sig i Sydosteuropa

Virussjukdomen lumpy skin disease som orsakar knölar (koppor) på huden till nötkreatur sprider sig snabbt i Sydosteuropa. Sjukdomen som orsakar betydande förluster befaras sprida sig också till andra delar av Europa. 

Läs mer

Sjukdomen RHD (kaningulsot) har konstaterats också hos en tamkanin, vaccin som kräver specialtillstånd finns att få

En tamkanin i Helsingfors har avlidit av den sjukdom som RHD-viruset orsakar. Virusstammen är den samma RHDV2 som orsakat dödlighet bland vildkaniner i huvudstadsregionen. I Finland finns nu att få ett vaccin för tamkaniner som kräver specialtillstånd.

Lär mer

Veterinär, sprid inte djursjukdomar!

Veterinären ska vara särskilt eftertänksam då han eller hon idkar produktionsdjurspraktik i flera olika länder. Eviras rekommendationer om veterinärens smittskydd hjälper veterinären förhindra att smittor sprider sig. 

Läs mer

Myndighetssamarbetet vid misstanke om rabies

Veterinärmyndigheternas och hälsovårdens samarbete är viktigt då rabiesfall misstänks. Veterinären undersöker djuret och besluter om åtgärderna som ska vidtas i fråga om djuret. Hälsovården behöver denna information för att kunna utvärdera människors behov av vård.

Läs mer

Bekämpningen av mycoplasmainfektioner hos fjäderfä begränsas till djurhållningsplatser med fler än 100 fåglar

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat lagstiftningen så, att Mycoplasma gallisepticum -infektion och Mycoplasma meleagridis -infektion hos fjäderfä bekämpas endast på sådana djurhållningsplatser, där det hålls sammanlagt minst 100 hönor, broilrar eller kalkoner. Förordningen trädde i kraft 1.8.2016.

Läs mer

För förebyggande av grisdiarré får användas endast ett zinkoxidpreparat som beviljats försäljningstillstånd

I Finland får för produktionsdjur användas endast sådana preparat, som godkänts för produktionsdjur. Av zinkoxid har funnits ett preparat med försäljningstillstånd på marknaden redan i ett par års tid och för förebyggande av grisdiarré får således inte användas andra zinkoxidprodukter.

Läs mer

Berätta om Eviranet också för nya medarbetare

I det externa nätet Eviranet finns innehåll riktat till veterinärer i myndighetsställning, bl.a. egna arbetsmiljöer med delade dokument och diskussioner. Nog ingår väl vägledning i det hur Eviranet utnyttjas hos er redan i inskolningen av nya medarbetare?

Läs mer

Skolning om kraven på handeln på inre marknaden och om det hur programmet TRACES används

Evira arrangerar 25.10 2016 skolning till veterinärerna om kraven på handeln på inre marknaden och om det hur programmet TRACES används.

Läs mer

Dag om tillsynen över biprodukter 6.10.2016

Eviras biproduktteam arrangerar torsdagen 6.10.2016 en riksomfattande dag om tillsynen över biprodukter för alla tillsynspersoner som jobbar med biprodukter.

Läs mer

 

Prenumera på Saparo nyhetsbrev till veterinärer

 

 

Teman: