Afrikansk svinpest har åter påträffats i estniska svinbesättningar

I Estland har afrikansk svinpest åter påträffats hos tamsvin. De första fallen hos tamsvin i år konstaterades i juni i små bakgårdsbesättningar och i juli konstaterades sjukdomen i en stor produktionsbesättning. De föregående fallen hos estniska tamsvin konstaterades i september 2015. Under det innevarande året har sjukdomen i Estland påträffats redan hos flera hundra vildsvin.

Afrikansk svinpest spred sig till de baltiska länderna år 2014. Sjukdomsläget försämrades tydligt i Estland sommaren 2015, då sjukdomen utöver vildsvin konstaterades också hos tamsvin i flera besättningar. De föregående fallen hos estniska tamsvin konstaterades i september 2015 och de första fallen hos tamsvin i år konstaterades först i juni i små bakgårdsbesättningar och sedan i juli på en stor gård med svinproduktion. Smittan har konstaterats på olika håll i Estland och hela estniska fastlandet är för närvarande ett begränsat område.

Om sjukdomen spred sig till Finland skulle följden bli stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin i och med att handeln skulle stagnera, djuren bortskaffas och gårdarna saneras. Smittskyddet på gårdsnivå är a och o då man vill förhindra att sjukdomen kommer till Finland och i det står producenten själv i nyckelställning. Det är viktigt att veterinärerna fortsätter med att dela ut smittskyddsinformation till gårdarna. Anvisningar om smittskyddet på gårdsnivå finns på såväl Eviras som ETT:s webbplats. Om afrikansk svinpest misstänks i en besättning eller hos vildsvin är det ytterst viktigt att en anmälning om saken snabbt lämnas så att sjukdomen tidigt kan konstateras och bekämpningsåtgärder kan vidtas.

Det aktuella sjukdomsläget i Estland och andra länder kan följas upp på Världshälsoorganisationen för djurhälsa OIE:s webbplats och på EU-kommissionens anmälningssystems ADNS:s webbplats. Kommissionens skyddsbeslut om begränsade områden uppdateras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utför kontinuerligt forskningsarbete i fråga om afrikansk svinpest och bekämpningen av den. Under länkarna öppnar sig följande rapporter som EFSA publicerat Scientific Opinion on African swine fever (2014) och African swine fever (2015).

Mer information:

Specialistveterinär i infektionssjukdomar Laura London, tfn 050 5702916

Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503