Bekämpningen av mycoplasmainfektioner hos fjäderfä begränsas till djurhållningsplatser med fler än 100 fåglar

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat lagstiftningen så, att Mycoplasma gallisepticum -infektion och Mycoplasma meleagridis -infektion hos fjäderfä bekämpas endast på sådana djurhållningsplatser, där det hålls sammanlagt minst 100 hönor, broilrar eller kalkoner. Förordningen trädde i kraft 1.8.2016.

På andra djurhållningsplatser än de som nämnts ovan är mycoplasmainfektioner hos fjäderfä inte längre sjukdomar som enligt lagen ska bekämpas. Det innebär att misstankar inte längre undersöks från myndighetens sida, att djurhållningsplatsernas verksamhet inte begränsas vid sjukdomsfall och att det inte krävs några åtgärder för att utrota infektionen. De som håller fjäderfä som hobby borde beakta infektionsrisken i sin verksamhet. Också på små djurhållningsplatser är mycoplasmainfektioner hos fjäderfä djursjukdomar som utan dröjsmål ska anmälas.

Mycoplasma gallisepticum -infektion har allt sedan våren 2015 konstaterats i Finland huvudsakligen hos lantras- och prydnadshönor på sammanlagt 53 djurhållningsplatser. Genom undersökning av arkivprov har påvisats att infektionen förekommit i Finland åtminstone redan år 2011. En del av de infekterade djurhållningsplatserna har sanerats. Begränsningarna för de övriga infekterade djurhållningsplasterna upphörde från och med 1.8.2016 , om det på djurhållningsplatsen sammanlagt finns färre än 100 hönor och kalkoner .

Mycoplasma meleagridis -infektion har inte påträffats i Finland.

Läs mer:

JSM:s pressmeddelande om ämnet (6.7.2016)

Djursjukdomslagstiftningen

  • djursjukdomar som ska bekämpas: JSM förordning 843/2013 med ändringar
  • djursjukdomar som ska anmälas: JSM förordning 1010/2013 med ändringar

Mycoplasma gallisepticum

Mer information:

Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348