Lumpy skin -sjukan sprider sig i Sydosteuropa

Virussjukdomen lumpy skin disease som orsakar knölar (koppor) på huden till nötkreatur sprider sig snabbt i Sydosteuropa. Sjukdomen som orsakar betydande förluster befaras sprida sig också till andra delar av Europa. 

Lumpy skin -sjukan har snabbt spritt sig från Grekland till Turkiet och Bulgarien och under sommarens lopp vidare till närliggande länder på Balkan som Serbien, Makedonien, Montenegro och Albanien. Sjukdomen orsakar betydande produktionsförluster i områdena där den förekommer, eftersom den radikalt sänker mjölkproduktionen, försämrar djurens förökningsförmåga och förstör nötkreaturens hudar. Nötkreaturen återhämtar sig långsamt från sjukdomen och uppnår i allmänhet inte längre sin tidigare produktionsnivå. Sjukdomen försvårar betydligt handeln med djur och exporten av nötprodukter.

Lumpy skin -sjukan sprids från ett djur till ett annat av blodsugande insekter och afrikanska kvalster, men det är möjligt att den sprids också långa vägar till exempel med djurtransporter. Sjukdomen har än så länge inte fåtts under kontroll vare sig genom avlivning av djuren eller massvaccineringar. Regionala problem har förekommit såväl med tillgången på vacciner som med omfattningen på vaccinationerna.

EU:s kommission har stött medlemsländerna genom att skaffa och distribuera hundratals tusen vaccindoser för nödvaccinationer, men anskaffningen av vacciner ligger huvudsakligen på medlemsländernas ansvar. I Europa befaras nu därför att sjukdomen fortsätter att sprida sig till andra områden i Sydeuropa och också längre norrut till Mellaneuropa. Än så länge har risken att sjukdomen sprider sig till Finland bedömts vara obefintlig.

Lumpy skin -sjukan smittar inte människan.

Mer om sjukdomen på Eviras webbplats.

Mer information:

Specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, tfn 050 351 0308 (virologi)

Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920,503 (bekämpning av sjukdomen)