Myndighetssamarbetet vid misstanke om rabies

Veterinärmyndigheternas och hälsovårdens samarbete är viktigt då rabiesfall misstänks. Veterinären undersöker djuret och besluter om åtgärderna som ska vidtas i fråga om djuret. Hälsovården behöver denna information för att kunna utvärdera människors behov av vård.

Om ett djur misstänks bära på rabies, ska den kommunala veterinären undersöka djuret. I samband med undersökningen ska veterinären utvärdera om det rör sig om en verklig rabiesmisstanke eller om det sannolikt är något annat som orsakat symptomen. Djurets ursprung, symptomen som djuret uppvisar och tiden som symptom förekommit och annan tillgänglig bakgrundsinformation, såsom vaccinationshistorian, ska då beaktas. Om kommunalveterinären utgående från undersökningen anser att det rör sig om en rabiesmisstanke, ska kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket lämna en anmälan om misstanken till den läkare på hälsovårdscentralen, som svarar för smittsamma sjukdomar.

För djurets del är det regionförvaltningsverket som besluter om åtgärderna som ska vidtas. Det besluts att djuret antingen ska isoleras eller avlivas. Om djuret avlivas eller avlidit, ska det sändas in för rabiesundersökningar till Evira i Helsingfors.

Om  den kommunala veterinären misstänker att ett djur bär på rabies, ska djurets ägare eller innehavare informeras om att sjukdomen kan smitta människan. Beslutet om att inleda förebyggande behandling mot rabies fattas ändå alltid av en läkare och behandling inleds endast då vissa kriterier uppfylls. Vid behandling i fall då rabies misstänks, liksom i andra fall av zoonoser eller misstankar om sådana, är det lokala samarbetet mellan den kommunala veterinären och den läkare på hälsovårdscentralen, som svarar för smittsamma sjukdomar, ytterst viktigt. Utgående från informationen som erhållits från den kommunala veterinären kan läkaren besluta om behandling av de exponerade personerna ska inledas eller om man till exempel kan vänta på resultatet av rabiesundersökningen.

I Finland undersöks årligen cirka 30-45 husdjur med tanke på rabies. Rabies har inte konstaterats sedan år 1989, utom hos två införda djur. Djur som år 2015 undersökts med tanke på rabies (pdf, på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (724/2014) om bekämpning av rabies

Mer information:

Överinspektör Tiia Tuupanen, tiia.tuupanen@evira.fi, tfn 040 4893348