Sjukdomen RHD (kaningulsot) har konstaterats också hos en tamkanin, vaccin som kräver specialtillstånd finns att få

En tamkanin i Helsingfors har avlidit av den sjukdom som RHD-viruset orsakar. Virusstammen är den samma RHDV2 som orsakat dödlighet bland vildkaniner i huvudstadsregionen. I Finland finns nu att få ett vaccin för tamkaniner som kräver specialtillstånd.

Hos en tamkanin i Helsingfors har konstaterats den sjukdom som RHD-viruset orsakar (kaningulsot). Kaninen avled av smittan efter en cirka veckolång sjukdomstid. Virusstammen som konstaterats hos kaninen är av samma RHDV2-typ som orsakat dödlighet bland vildkaniner i huvudstadsregionen. Den avlidna kaninen hade både rastats ute och erhållit färskt gräs för utfodring inomhus från sådana områden, där döda vildkaniner hade konstaterats. Kaninen har inte kommit i kontakt med andra tamkaniner.

Hos kaniner orsakar sjukdomen typiska patologiska förändringar, av vilka nekrotisk leverinflammation är den mest typiska. Diagnosen säkerställs så att organprover analyseras med RT-PCR-metoden med avseende på förekomst av viruset. Bekämpningen av sjukdomen bygger på att exponering för viruset undviks och på att kaninerna vaccineras. Evira rekommenderar att kaniner inte rastas utomhus i områden där vildkaniner förekommer. Kaniner bör inte heller utfodras med föda som insamlats i områden där vildkaniner förekommer.

I Finland finns att få ett RHD-vaccin som kräver specialtillstånd. Vaccinet är inaktiverat och innehåller såväl den klassiska RHDV-stammen som den nya varianten RHDV2. Evira rekommenderar att kaninerna vaccineras i sådana områden, där vildkaniner förekommer. Vi rekommenderar att också sådana kaniner vaccineras, som besöker utställningar eller andra motsvarande evenemang och tävlingar. Utgående från en riskvärdering utförs av en veterinär rekommenderar vi att också andra kaniner som har förhöjd risk att insjukna i RHD vaccineras. Kaninerna vaccineras enligt vaccintillverkarens anvisningar. Vaccinet kan ges till 10 veckor gamla kaniner. Immunitet utvecklas inom 7 dygn efter vaccinationen och boostervaccination rekommenderas halvårsvis. Vaccinet innehåller en adjuvant  och vid oavsiktlig självinjektion ska en läkare alltid kontaktas. Preparatet är godkänt också för kaniner som används som produktionsdjur. Karenstiden före slakt är 0 dygn. I ansökan om specialtillstånd ska veterinären nämna saken, om tillstånd söks också för vaccination av produktionsdjur.

Viruset av typen RHDV2 har i Australien också konstaterats hos fälthare (Lepus europaeus). Därför vore det bra att få fältharar som påträffats döda i huvudstadsregionen in till undersökningar i Evira i Uleåborg.

Läs mer: 

Mer information: 

Specialforskare, sektionschef Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687