Insändning av vildsvinsprover för ASF- och trikinundersökningar

Jägarna har ombetts sända in prover av fällda frilevande vildsvin för undersökning med tanke på afrikansk svinpest. Som belöning till jägarna betalar Evira 40 euro / proverna som sänts in från ett vildsvin. På jägarnas önskemål har man i Evira inlett ett till slutet av april pågående försök, under vilket en jägare, om han så vill, kan byta ut provtagningsbelöningen mot undersökning av trikinproverna utan ersättning.

Det viktigaste med tanke på uppföljningen av afrikanska svinpesten är att få in prover av vildsvin som dött av sig självt eller som verkat sjuka. Även om en djurkropp varit död länge och förskämts lönar det sig att undersöka den med tanke på ASF-virus, eftersom viruset håller sig länge i kadaver. Jägarna har ombetts att utan dröjsmål lämna en anmälan om frilevande vildsvin som påträffats döda eller som hamnat i en trafikolycka. För anmälandet av vildsvin som påträffats döda eller som uppvisar symptom betalas en belöning på 100 euro / vildsvin. Om ett vildsvin som påträffats dött eller som verkar sjukt ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den lokala kommunala veterinären eller länsveterinären och med tanke på en eventuell patologisk undersökning till Eviras verksamhetsställe i Helsingfors (specialforskare Taina Laine tfn 050 373 6614, taina.laine@evira.fi) eller specialforskare Teija Kokkonen tfn 040 5250822, teija.kokkonen@evira.fi).

Alla prover sänds till Eviras verksamhetsställe i Helsingfors, de virologiska proverna undersöks i Helsingfors och trikinproverna i Uleåborg. Evira ser till att trikinprovet levereras till Uleåborg. För att få belöningen måste jägaren fylla i en ersättningsfaktureringsblankett och sända den till Evira. Ersättningsfakturan kan sändas i samma försändelse som proverna. Om en jägare vill sända trikinprover in för undersökning utan ersättning, sänds ingen ersättningsfaktureringsblankett.  

Evira sänder svaret på undersökningar inom virussjukdomsuppföljningen till den som sänt in proverna, om avsändarens postadress eller e-postadress antecknats på remissen. Svaret på undersökningen av prover tagna av fällda vildsvin kommer vanligen till avsändaren och till den lokala viltcentralen inom en månad efter att proverna sänts in. Köttet från ett fällt vildsvin kan användas på normalt vis, även om Eviras svar på undersökningen av förekomst av virussjukdomar ännu inte blivit klart.

Att få svaret på trikinundersökningar som görs som ett alternativ till penningersättningen för ASF-proverna tar i genomsnitt 2 veckor. Om resultatet av en trikinundersökning behövs snabbare, är undersökningen i Evira i Uleåborg avgiftsbelagd eller så ska proverna sändas till ett av Evira godkänt annat laboratorium  som undersöker trikinprover.

Om man vill leverera kött från ett frilevande vildsvin till detaljhandeln, ska vildsvinet besiktas. Köttbesiktningen görs i en vilthanteringsanläggning. I köttbesiktningen av vildsvin ingår alltid en trikinundersökning. En jägare kan också sälja eller överlåta kött från ett vildsvin han fällt obesiktat direkt till en privatperson för att användas i dennas privathushåll. Också då ska köttet undersökas med tanke på trikiner innan det överlåts. Också i fråga om sådant vildsvinskött som kommer att användas i jägarens eget hushåll rekommenderar Evira att ett trikinprov tas och att man väntar på resultatet innan man äter av köttet.

Mer information:

Laura London (ASF-undersökningar) tfn 050 570 2916, laura.london@evira.fi

Marja Isomursu (trikinundersökningar) tfn 040 512 1248, marja.isomursu@evira.fi

Miia Kauremaa (belöningar som betalas för ASF-prover) tfn 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Anne Fagerlund (hantering och försäljning av kött frånfrilevande vilt) tfn 050 386 8415, anne.fagerlund@evira.fi

Mer om detta på vår webbplats