Saparo nyhetsbrev till veterinärer, juni 2016

10.6.2016

Saparo förnyas, välj om du vill ha nyhetsbrevet på finska eller svenska

Nyhetsbrevet Saparo har förnyats. Nyhetsbrevet skickas via det nya distributionssystemet och innehållet publiceras på webbplatsen Evira.fi. Förändringen beror på det nya publikationssystemet som tagits i bruk på webbplatsen Evira.fi. Detta första nummer av nya Saparo har skickats till alla prenumeranter både på finska och på svenska.

Läs mer

CWD hos hjortdjur (CWD)

CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur är en prionsjukdom, som hör till samma grupp av hjärnsjukdomar som galna ko-sjukan BSE och scrapie hos får. Dessa TSE-sjukdomar (transmissible spongiform encephalopathy, transmissibel spongifrom encefalopati) orsakas av prioner.

Läs mer

Det RHD-virus som dödat citykaniner är den nya typen RHDV2

Det RHD-virus som dödat citykaniner i huvudstadsregionen är den nyare virusstammen RHDV2. Sedan april har citykaniner i huvudstadsregionen dött på grund av Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, kaningulsot). Sjukdomen har inte påträffats tidigare i Finland. 

Läs mer

Djurskyddskontrollerna som bygger på en misstanke ökade fortsättningsvis

Utgående från anmälningar som inkommit om att djur behandlas illa gjordes år 2015 en rekordstor mängd kontrollbesök. För första gången gjordes över 6 000 kontroller.

Läs mer

Insjöområdet har beviljats smittfri status vad gäller alfavirussmitta bland laxfiskar (SAV)

För att skydda laxfiskarna i Finland från alfavirussmitta (salmonid alphavirus infections, SAV) ansöktes om officiell smittfri status vad gäller SAV-smitta för våra insjöområden. Ansökan godkändes i EU:s kommitté i början av året.

Läs mer

Påminnelse om några läkemedelsfrågor till de veterinärer som ansvarar för hälsovården på gårdar

Den veterinär som ansvarar för hälsovården på gårdar som hör till Naseva och Sikava ansvarar också för att gårdens läkemedelsbokföring motsvarar användningen av läkemedel. Om veterinären har förskrivit en större dos och en längre karenstid ska även dessa uppgifter vara korrekta. 

Läs mer

Vet du väl vilken häst du behandlar?

En stulen ponny har på senaste tiden figurerat i olika medier. Veterinären borde alltid fästa uppmärksamhet vid en papperslös häst. Se till att din hästpatient är identifierad och anmäld till den finska databasen.

Läs mer

En egen sida för aktuellt om medicinering

Allt som berör medicinering samlas på sidan Aktuellt om medicinering av djur. Just nu finns där exempelvis länkar till försäljningsstatistik över mikrobläkemedel och svar på vanliga frågor om läkemedelsbokföring för produktionsdjur.

Läs mer

EFSA publicerade en vetenskaplig rapport om PED (Porcine epidemic diarrhoea) i början av året

Porcine epidemic diarrehoea (PED) är en tarmsjukdom hos svin som orsakas av ett coronavirus. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland. 

Läs mer

Lagstiftningskurs för veterinärer som avlagt examen i andra EU- och EES-länder än Finland

Envirovet ordnar i augusti en s.k. EU/EES-kurs i syfte att ge veterinärer behörighet för kommunala tjänsteuppdrag.

Läs mer

Nya rekommendationer för mikrobläkemedel har publicerats

Evira har i samarbete med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet publicerat nya användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de viktigaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur.

Läs mer

Kunderna får Eviras analyscertifikat med e-post

Eviras kunder får i fortsättningen analyscertifikaten med e-post om de vill. Analyscertifikat som kommer som e-postbilaga ersätter certifikat som skickas per post. 

Läs mer

Dag om tillsyn över biprodukter 6.10.2016

Eviras biproduktteam ordnar en riksomfattande dag om tillsyn över biprodukter tisdagen den 6 oktober 2016 för alla som arbetar med tillsyn över biprodukter. 

Läs mer

Kadaverinsamling som beställs av myndigheterna

Honkajoki Oy ansvarar för hämtningen av döda djur.

Läs mer

Ny lagstiftning

Läs mer

Nya anvisningar om bekämpning av gnagare

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes publicerade i december en gemensam anvisning om bekämpning av gnagare.

Läs mer

 

Prenumera på Saparo nyhetsbrev till veterinärer

Teman: