EFSA publicerade en vetenskaplig rapport om PED (Porcine epidemic diarrhoea) i början av året

Porcine epidemic diarrehoea (PED) är en tarmsjukdom hos svin som orsakas av ett coronavirus. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland. I EFSAs rapport (Collection and review of updated scientific epidemiological data on porcine epidemic diarrhoea) har man samlat information om prevalens och symtom när det gäller PED samt om virusstammar i EU och på andra håll i världen.

År 2013 konstaterades i USA för första gången sjukdomsutbrott orsakade av PED. PED spred sig snabbt där vilket orsakade oro även i Europa. På grund av oron publicerade EFSA ett utlåtande om PED 2014 och den rapport som publicerades nu i början av 2016 utgör en fortsättning på det tidigare utlåtandet.

PED är inte en sjukdom som ska anmälas till EU eller till världsorganisationen för djurhälsa OIE. I Finland hör PED till de djursjukdomar i den veterinärmedicinska lagstiftningen som omedelbart bör anmälas. Sjukdomen hör till de sjukdomar som ska anmälas på nationell nivå även i Frankrike, Irland och Sverige. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland.

För EFSAs rapport samlades information från medlemsländerna om såväl konstaterade fall av PED som uppföljning. Sammanlagt 13 länder rapporterade om sin uppföljning. Inga sjukdomsfall har konstaterats i Finland, så Evira svarade på den del av förfrågan som gällde uppföljning. Sju länder rapporterade sjukdomsfall. Beträffande sjukdomsfallen efterfrågades bland annat incidens och dödlighet i olika åldersgrupper, produktionsform, sjukdomens inverkan på gården samt en uppskattning av smittvägen.

Sjukdomen förekommer i flera länder i Centraleuropa. Av de länder som besvarade rapporten har säkerställda PED-fall konstaterats i Österrike, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Tyskland. Enligt rapportens uppföljningsuppgifter har det sannolikt funnits PED-fall i Estland, men de har inte säkerställs med de metoder som krävs i rapporten.   I den litteratursökning som fogats till rapporten har europeiska fall publicerats även i Portugal, Slovenien och Ukraina. Eftersom sjukdomen inte behöver anmälas i de flesta länder, torde antalet fall vara betydligt större än vad som nämns i rapporten.

PED-smitta sprids via avföring som innehåller viruset och svinet får smittan via munnen. Smittan kan sprida sig till gården antingen direkt via smittbärande svin eller indirekt via smutsiga transportbilar, stövlar, kläder eller dylika medel. Smittade svin utsöndrar viruset i avföringen under cirka en vecka, men även långvarigare virusutsöndring har rapporterats.

För att förhindra att PED-smitta sprider sig till Finland är det synnerligen viktigt att komma ihåg de allmänna anvisningarna om smittskydd. Det är bra att komma ihåg anvisningarna om smittskydd också när man köper begagnade jordbruksmaskiner och andra apparater från utlandet.

EFSAs rapport 2016:
Collection and review of updated scientific epidemiological data on porcine epidemic diarrhoea

EFSAs utlåtande 2014:
Scientific Opinion on porcine epidemic diarrhoea and emerging porcine deltacoronavirus

Läs mer om PED 

Läs mer om tarminfektioner hos svin 

Läs mer om provtagning