Insjöområdet har beviljats smittfri status vad gäller alfavirussmitta bland laxfiskar (SAV)

För att skydda laxfiskarna i Finland från alfavirussmitta (salmonid alphavirus infections, SAV) ansöktes om officiell smittfri status vad gäller SAV-smitta för våra insjöområden. Ansökan godkändes i EU:s kommitté i början av året. Med vår fria status som motivering kan vi kräva att regnbågslaxar, laxar och öringar och deras könsceller hämtas till vårt insjöområde endast från sådana områden eller anläggningar där SAV-smitta inte förekommer. Fri status innebär också möjlighet att sälja dessa fiskarter till andra områden och anläggningar med fri status utan ytterligare bevis. På havsområdet och havsfiskars vandringsområde inrättas utöver restriktionsområdet för IPN-smitta också ett restriktionsområde för SAV-smitta. Det ställs villkor för förflyttning av fiskar och könsceller från restriktionsområdet till insjöområdet för att förhindra SAV-smitta.

Finlands insjöområde är det första området inom EU som beviljat SAV-fri status. Då odlade regnbågslaxar, laxar, öringar och deras könsceller skickas från andra ställen i EU till vårt insjöområde bör myndigheterna i ursprungslandet, enligt de villkor som finns i Europeiska unionens hälsointyg (kommissionens förordning 1251/2008, bilaga II), intyga att kraven för ett SAV-fritt land, zon eller avdelning i landet eller desinficerad rom uppfylls för ursprungsanläggningens del.

Det är inte tillåtet att i Finland förflytta odlade regnbågslaxar, öringar och deras könsceller från havsområdet eller havsfiskars vandringsområde till insjöområdet, eftersom villkoren i hälsointyget inte uppfylls vad gäller IPN- och SAV-smitta. Laxfiskars könsceller får förflyttas enligt de villkor som finns jord- och skogsbruksministeriets beslut (806/2014). Beslutet håller på att uppdateras för SAV-smittans del och kommer att sändas för utlåtande före midsommar. Villkoren kommer ändå i stort sett att vara desamma som de nuvarande villkoren för IPN och innebär således inga avsevärda förändringar vad gäller förflyttning av könsceller. För förflyttning av vilda fiskar krävs dispens från regionförvaltningsverket på samma sätt som i nuläget i samband med restriktionsområdet för IPN.

 

Mer information om SAV-smitta

Mer information om villkoren för handel med odlade fiskar på den inre marknaden

Mer information:

Evira, överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318

JSM, konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 162 361