Lagstiftningskurs för veterinärer som avlagt examen i andra EU- och EES-länder än Finland

Envirovet ordnar i augusti en s.k. EU/EES-kurs i syfte att ge veterinärer behörighet för kommunala tjänsteuppdrag.

Kommunen ska kräva att en kommunalveterinär, till vars tjänst hör uppgifter som berör verkställighet av lagen om djursjukdomar, övervakning av livsmedelssäkerhet eller övervakning av djurens välfärd, kan påvisa att hon eller han på ett av Evira godkänt sätt bekantat sig med finsk lagstiftning som gäller sektorn i fråga.   

Evira kommer inte att ordna EU/EES-kurser i fortsättningen utan har godkänt den utbildning som Envirovet och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster erbjuder. Envirovet ordnar den första kursen i augusti 2016. Tanken är att utbildningen ska ordnas vartannat år.

Avlagd kurs ger behörighet för de allmänna tjänsteuppdrag som en kommunalveterinär kan ha. Kursens syfte är att deltagarna ska lära sig tillämpa den lagstiftning som gäller ämnet i övervakningsarbetet samt förstå tillämpningen av den nationella lagstiftningen som en del av EU-lagstiftningen. Kursen ger ändå inte behörighet för de övervakningsuppgifter i slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningslokaler som avses i förordning (EG) nr 854/2004.

Mer information om kursen och anvisningar för anmälan finns här.

Mer information: 

överinspektör Tiina-Mari Aro, tiina-mari.aro@evira.fi