Afrikanska svinpesten hotar fortsättningsvis Finland

Sjukdomsläget i fråga om afrikansk svinpest har under detta år förvärrats i Baltikum och Polen och under sommaren spred sig sjukdomen till nya områden som tidigare varit fria från sjukdomen. Restriktionsområdena som etablerats på grund av afrikansk svinpest har flera gånger breddats under sommarens lopp och för närvarande är hela Estland och merparten av Lettland och Litauen restriktionsområde. Ett särskilt problem i Polen är att smittan i små svinstallar sprids via olagliga djurförflyttningar.

Fram till utgången av september har i Estland konstaterats 759 sjukdomsfall bland vildsvin, under en månad har fallen varit hela 155. Antalet insjuknade svin är ändå mångfaldigt, eftersom ett  sjukdomsfall kan innebära en hel avliden kull. Afrikanska svinpesten har nu spritt sig också till Estlands västra delar och Ösel. I dessa områden är vildsvinstätheten större än i resten av landet och det kommer att vara mycket svårt att utrota sjukdomen i området. För närvarande är endast Dagö fri från afrikansk svinpest, också den ingår i restriktionsområdet som etablerats på grund av sjukdomen. Även i Lettland är sjukdomsläget för vildsvinens del mycket dåligt, hittills har konstaterats 617 fall av smitta bland vildsvin. Särskilt oroväckande är det, att sjukdomen spritt sig över Daugava till landets västra delar och närmar sig det område, där landets tätaste vildsvinspopulation befinner sig. 

Än så länge har man inte lyckats förhindra att afrikanska svinpesten sprider sig bland vildsvinen och så förhindra smittor mellan vildsvinen och svin som hålls som husdjur. Ju mer sjukdom och virus det förekommer i omgivningen, desto sannolikare är det att viruset finner en rutt att sprida sig till svingårdarna.  Under sommaren konstaterades som förväntat afrikansk svinpest åter också hos tamsvin. I Estland har afrikansk svinpest konstaterats på sex gårdar, två av gårdarna har varit stora produktionssvinstallar och resten bakgårdssvinstallar. I Lettland har förekommit tre fall hos tamsvin, gårdarna var rätt små produktionssvinstallar. De 18 fallen i Litauen har alla varit små bakgårdssvinstallar. Läget i Polen har betydligt avvikit från tidigare år, eftersom antalet fall åren 2014 och 2015 var sammanlagt tre. I år har det i Polen redan förekommit 20 fall hos tamsvin, hur sjukdomen sprider sig och antalet smittfall hänför sig till handeln med omärkta och eventuellt olagligt införda svin. Fall har förekommit i såväl produktionssvinstallar som bakgårdssvinstallar. På grund av olaglig verksamhet som hänför sig till handeln med djur har man i Polen varit tvungen att bredda restriktionszonerna som etablerats på grund av sjukdomen (det gula området på kartan över restriktionsområden). Fallen som konstaterats hos vildsvin i Polen ligger inom ett rätt begränsat område och inom ett något annat område än fallen som konstaterats hos tamsvin.

I Ryssland förekommer afrikansk svinpest hos såväl tamsvin som vildsvin. Sjukdomsutbrotten närmast Finland ligger i Pskovområdet, där sjukdomen i tre fall konstaterats hos vildsvin och i ett fall i ett litet svinstall nära gränsen mot Estland och Lettland. I områdena Archangelsk och Vologda förekommer en omfattande epidemi av afrikansk svinpest i bakgårdssvinstallar. Där misstänks sjukdomen sprida sig på grund av olaglig handel med sjuka grisar. Regionala åtgärder för att bekämpa sjukdomen pågår.

Restriktioner och rekommendationer vid införsel av hemkomstgåvor

ASF-viruset är tåligt och en av rutterna via vilka sjukdomen sprider sig är indirekt spridning via kött eller köttprodukter som innehåller virus.  För att förhindra att ASF-smitta kommer in i landet måste villkoren för införsel och restriktionerna som påförts följas såväl på den inre marknaden som vid införsel från länder utanför EU. Hela Estland och merparten av Lettland och Litauen utgör restriktionsområden som etablerats på grund av afrikansk svinpest och från vilka det är förbjudet att införa vildsvinskött eller andra vildsvinsprodukter till Finland.  Evira rekommenderar också att man inte heller från områden utanför restriktionsområdena i de baltiska länderna eller Polen inför vildsvinskött eller livsmedel som tillverkats av sådant kött. För införsel av svinkött gäller också vissa restriktioner. Från sådana länder utanför EU, där afrikansk svinpest förekommer, är det helt förbjudet att införa livsmedel som innehåller svinkött eller vildsvinskött.

Mer information:

För inte in afrikansk svinpest till Finland