Beviljande av ett pass för sällskapsdjur till ett djur, vars ägare bor utanför EU

Med stöd av förordningen om sällskapsdjur kan inte ställas några krav på ägarnas nationalitet eller stadigvarande hemort. Ett pass för sällskapsdjur kan i Finland också beviljas ett sällskapsdjur/en ägare, som bor utanför EU oberoende av ägarens nationalitet.

Beviljandet av passet förutsätter att sällskapsdjuret identifieringsmärkts på påkallat sätt och att djuret har ett sådant giltigt intyg för införsel från tredje länder, som EU-lagstiftningen förutsätter (förordning 577/2013, bilaga IV), enligt vilket sällskapsdjuret uppfyller införselkraven som EU uppställt. Ett EU-pass kan således inte beviljas ett sällskapsdjur som olagligt införts till Finland från länder utanför EU.

Utgångspunkten för förändringen av tolkningen har varit att minimera djursjukdomsrisken – rabies – som sällskapsdjur som kommer från länder utanför EU (särskilt Ryssland) och som ofta besöker Finland medför. Målet uppnås så att ett sällskapsdjur som ägs av en medborgare i ett land utanför EU beviljas ett EU-pass för sällskapsdjur, i vilket rabiesvaccineringar får antecknas endast av en veterinär inom EU-området. Det är tryggast att dessa sällskapsdjur får sina vaccineringar i Finland.

En finländsk veterinär kan flytta en utanför EU given rabiesvaccination från tredjelandsinförselintyget till EU-passet förutsatt att veterinären är säker på att veterinären som beviljat tredjelandsintyget är legitimerad och behörig och att rabiesvaccinationen/vaccinet uppfyller kraven i bilaga III till EU-förordning 576/2013. Eftersom det i praktiken är svårt att försäkra sig om det ovan nämnda, är det tryggast att vaccinera sällskapsdjuret på nytt i samband med att EU-passet beviljas.

Mer information:

Överinspektör Virva Valle, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 0404893359