Risken för scrapie bland får och getter i Finland försumbar

Europeiska unionen har beviljat Finland klassificeringen land med försumbar risk för klassisk scrapie. Kommissionens förordning trädde i kraft 8.9.2016. Eftersom alla finländska djurhållningsplatser med får och getter i och med ändringen klassificerats som djurhållningsplatser med försumbar risk avskaffas den frivilla hälsokontrollen i fråga om scrapie. Djurhållningsplatserna som omfattas av hälsokontrollen behöver inte längre lämna någon separat anmälan om att de lämnar kontrollen. Framöver fattas inte längre några djurhållningsplatsspecifika hälsoklassificeringsbeslut för djurhållningsplatserna.

Ändringen underlättar förflyttningarna av får, getter och könsceller från sådana på den inre marknaden, eftersom de framöver fritt kan exporteras till andra medlemsstater i Europeiska unionen, om de övriga exportvillkoren uppfylls. Sverige fick också samma klassificering och det gör det enklare att importera får, getter och könsceller från sådana från Sverige. 

Sjukdomen scrapie ska ändå också framöver följas upp för att Finland ska kunna hålla kvar klassificeringen. Uppföljningen sker såsom tidigare också så att man undersöker om de döda över 18 år gamla får- och getkropparna som samlats upp i uppsamlingsområdet är scrapiesmittade. Prover behövs ändå också från områden utanför uppsamlingsområdet. I jord- och skogsbruksministeriets nya förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter åläggs gårdar som håller minst 50 tackor och hongetter och som  ligger utanför uppsamlingsområdet leverera ett prov till Evira av minst ett får eller en get som är äldre än 18 månader och som dött inom ett år. Mer detaljerade anvisningar om hur prover sänds in kommer att publiceras på Eviras webbplats. Den officiella veterinären ska också framöver informeras om misstänkta fall av scrapie. 

Mer information:

överinspektör Miia Kauremaa, Evira, miia.kauremaa@evira.fi, tfn 0400 318 510