Uppföljningen av MRSA bland svin 2016-17

Förekomsten av bakterien MRSA bland slaktsvin följs åter upp. Uppföljningen utgör en fortsättning på slakterikartläggningen som gjordes åren 2009-2010. Insamlandet av prover inleddes i september 2016 och det tar ett år. För att det ska bli möjligt att jämföra resultaten genomförs provtagningen så, att den så långt som möjligt stämmer överens med den förra slakterikartläggningen.

Syftet med uppföljningen är att utreda om det skett någon ändring i förekomsten av bakterien bland slaktsvin och hurdana typer av MRSA som för närvarande förekommer hos våra svin. MRSA-fynden bland slaktsvin beskriver inte MRSA-läget på gårdarna från vilka svinen kommit på grund av att kontamination kan ha skett under transporten eller i slakteriets djurstall.

Att bakterien MRSA blir vanligare hos djuren påverkar också människan. Typen MRSA-CC398 som förknippats med nyttodjur har allt oftare konstaterats också i Finland. År 2015 isolerades MRSA-CC398 från prover från 41 personer då den under de åtta föregående åren konstaterades sammanlagt cirka 50 gånger. Alla smittade personer har veterligen inte haft någon kontakt med svin. Särskilt personer som arbetar med svin kan exponeras för typen MRSA-CC398 och bli bärare av den. Exponeringsrisken kan påverkas med arbetarskyddsåtgärder. Målet är att MRSA som härstammar från inhemska svin inte blir så allmän bland människor, att den i framtiden kunde försvåra sjukvården av människor i Finland.

Hos svin är MRSA-bakterierna inte några särskilda sjukdomsalstrare. Smittor har i regel konstaterats hos symptomfria svin och MRSA har då inte haft någon inverkan på deras hälsa. Smittorna kan härstamma från människan, från andra svin eller från någon annan djurart. Även om ett enskilt djur endast temporärt vore en bärare av bakterien MRSA, kan smittan fortleva inom djurgruppen genom att gå runt från ett djur till ett annat.

I Finland har förekomsten av MRSA bland svin utretts tre gånger. År 2008 togs som en del av en kartläggning på EU-nivå dammprover av miljön i över 200 finländska svinstallar med grisproduktion. Bakterien MRSA konstaterades i dammprovet från miljön i ett svinstall. Åren 2009-2010 utreddes förekomsten av MRSA bland slaktsvin; prover undersöktes från 59 slaktpartier och 22 % av dem var MRSA-positiva. Åren 2011-2012 sållades alla 68 svinstallar med avelssvin på specialnivå med tanke på MRSA, men bakterien MRSA konstaterades inte i ett enda av dem. År 2015 undersöktes färskt svinkött i detaljhandeln med tanke på bakterien MRSA och förekomsten av bakterien konstaterades vara låg. Risken att MRSA smittar från köttet till människan anses inte som särskilt stor, om bara köttet hanteras på ett hygieniskt sätt och upphettas ordentligt. Merparten av alla fynd har varit av typen MRSA-CC398.

Om förekomsten av bakterien MRSA hos djur och i livsmedel

Om bakterien MRSA och dess betydelse med tanke på människors hälsa

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA:s utvärdering av risken att MRSA smittar människan via djur och livsmedel 

Mer information:

specialforskare Suvi Nykäsenoja, tfn 040 489 3447

överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352