Tvärvillkor

Med hjälp av tvärvillkoren säkra produktionsmetoder

Syftet med tvärvillkoren är att garantera att livsmedlen produceras med trygga produktionsmetoder så att de håller hög klass. De består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odlingen. En förutsättning för att erhålla jordbrukarstöd är att tvärvillkoren iakttas.
Egenkontroll

Egenkontrollen innebär kvalitet för konsumenten

Aktörerna är ansvariga för mat- och fodersäkerheten. Med hjälp av egenkontrollen behöver de säkra att kraven I lagstiftningen realiseras och konsumentskyddet inte äventyras.
Främmande ämnen

Främmande ämnen som riskfaktorer för människor och djur

Främmande ämnen som växtskyddsmedel och tungmetaller, kan förekomma både i livsmedel och foder. Främmande ämnen kan förorsaka skador på människors och djurs hälsa.