222 funktionella hälsopåståenden godkändes för marknadsföring av livsmedel

23.5.2012

<p>Kommissionen har godkänt de första 222 funktionella hälsopåståenden för användning vid marknadsföring av livsmedel. Påståendena som hamnat på listan över ickegodkända påståenden skall tas bort från marknadsföringssammanhang inom ett halvt år.</p>

Med funktionella hälsopåståenden avses sådana hälsopåståenden, som beskriver ett näringsämnes eller annat ämnes inverkan på människans tillväxt, utveckling och funktioner, psykologiska och beteendemässiga funktioner eller bantning och viktkontroll.

Det är viktigt att konsumenterna kan lita på att hälsopåståendena som framförs om livsmedel är sanningsenliga. Hälsopåståendena godkänns endast utgående från vetenskapliga belägg. Kommissionen har publicerat en lista över också sådana påståenden, som inte ansetts bygga på tillräckliga vetenskapliga belägg och som inte godkänts för användning. Listan över godkända och ickegodkända påståenden kompletteras ännu senare då EFSA och Kommissionen fortsätter utvärderingen av hälsopåståenden.

Företagen svarar för påståendena de framför. Ett företag skall se till att förpackningarna försetts med alla de märkningar som användning av påståenden förutsätter.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira tjänar som Finlands nationella behöriga myndighet som levererar ansökningar om påståenden vidare till EFSA för utvärdering. I Eviras uppgifter ingår att leda, styra och utveckla tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden i Finland. I första hand är det de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna som utövar tillsyn över att kraven i förordningen om påståenden följs.

Mer information om detta ämne:


Mer information ger:
Överinspektör Kaisa Kukkonen, Evira, tfn 050 386 8430, kaisa.kukkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Lagstiftningsråd Anne Haikonen, JSM, tfn 050 369 7618, anne.haikonen at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi

Teman: