90 procent av de avlidna nötdjuren samlas redan in

30.6.2010

<p>Med animaliska biprodukter avses sådana produkter av animaliskt ursprung, som inte är avsedda att användas som livsmedel. Sådana produkter är till exempel djur som avlidit eller avlivats på gårdarna och skinn, klövar och fjädrar som separerats i slakterier i samband med slakten och annat slaktmaterial som inte används som livsmedel.</p>

Animaliska biprodukter kan innehålla sjukdomsalstrare, som kan ge upphov till sjukdom hos såväl människor som djur. Sakligt bearbetade medför biprodukterna ändå inte någon fara med tanke på människors eller djurs hälsa.

Bearbetningen av biprodukter regleras med en förordning. Syftet är att skydda folks och djurs hälsa.

Färre nötdjur än förr grävdes ned i strid mot bestämmelserna

Finland är indelat i två områden med tanke på bortskaffandet av produktionsdjur som avlidit på gårdarna: insamlingsområdet och avlägsna området. Inom insamlingsområdet får avlidna djur inte bortskaffas genom nedgrävning, utan de skall levereras till en bearbetningsanläggning. I avlägsna områden är nedgrävning tillåtet under vissa förutsättningar.

I hela landet avled eller avlivades på gårdarna enligt informationen från nötkreatursregistret sammanlagt 38 415 nötdjur. Av dem avled 35 015 i insamlingsområdet (90 procent) och 3400 i avlägsna områden. I strid mot bestämmelserna nedgrävdes 8 procent (2856 st.) av nötdjuren. År 2008 nedgrävdes 10 procent och år 2007 15 procent av nötdjuren i strid mot bestämmelserna.

Enligt får- och getregistret var antalet får som avled eller avlivades på gårdarna i hela landet 5 096 st. Av dem har 55 procent (2690 st.) enligt vad som anmälts levererats till en bearbetningsanläggning och 35 procent (1725 st.) grävts ned.

Till bearbetningsanläggningar kom via insamlingen sammanlagt 6,2 milj. kg svin och fjäderfä. År 2008 insamlades sammanlagt 6,3 milj. kg svin och fjäderfä.

Producenterna skall lämna en anmälning till den kommunala veterinären om avlidna idisslare som grävs ned i avlägsna områden och om biprodukter från hemmaslakt som grävs ned i hela landet innan de grävs ned. Aktiviteten av lämna anmälningar om nedgrävningar varierade i olika kommuner. Informationen om saken ökas så, att kraven i lagstiftningen blir bättre kända överallt i Finland.

Användning av kadaver för utfodring av viltlevande djur

Enligt regionförvaltningsverkens årssammandrag utfodrades viltlevande djur inom 45 kommuners område och platserna för utfodring med kadaver var enligt de lämnade inledningsanmälningarna något över 100. Mest kadaverplatser fanns det i Joensuus och Uleåborgs verksamhetsområden.

Hälften av kadaverplatserna användes för fotografering och beskådande av björnar. Som huvudsakliga lockbeten användes svinkadaver och material som härstammar från fisk. Den yrkesmässiga och storskaliga naturfotograferingen och beskådningen hade koncentrerats till östra Finland. Flest var inspektionerna på kadaverplatser i Uleåborgs område, där 12 st. eller 32 procent av platserna inspekterades.

Om inledning av användning av biprodukter och om användning av kadaver för utfordring skall lämnas en anmälan till den kommunala veterinären. Kadaverhållning avsedd för naturfotografering och beskådning är ofta yrkesmässig affärsverksamhet, varvid bestämmelserna och författningarna följs. I lämnandet av anmälningar om sådan användning förekommer ändå brister. Flest var försummelserna i anmälningsskyldigheten vid kadaverhållning för fångst av små rovdjur. Den regionala informeringen och tillsynen kommer att intensifieras.

Mer detaljerad information om resultaten av tillsynen över biprodukter (Evira)

Mer information ger:
Överinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 020 77 24213

 

Teman: