Aktiva och informationsgivande material och produkter i kontakt med livsmedel

28.9.2009

<p>Sk. aktiva material och produkter som används vid förpackandet av livsmedel innehåller avsiktligt tillsatta ämnen som frigörs i livsmedlet eller absorberar ämnen. Så förlängs livsmedlets hållbarhetstid sk. intelligenta material och produkter som namngivits enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning ger information om egenskaperna hos livsmedlet eller den omedelbara omgivningen kring livsmedlet.</p>

Europakommissionens förordning nr 450/2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel publicerades den 30 maj 2009. Förordningen träder i kraft stegvis från och med den 19 juni 2009. Aktiva och intelligenta material och produkter får släppas ut på marknaden endast om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömt säkerheten hos de verksamma beståndsdelarna i dem och Europakommissionen godkänt att de införs i gemenskapens förteckning över godkända ämnen. EFSA publicerade den 14 augusti 2009 anvisningar om hur man ansöker om godkännande av ett aktivt och intelligent ämne.

Efter det har företagare i branschen 18 månader tid på sig att ansöka om godkännande av ett aktivt eller intelligent ämne. I Finland lämnas ansökningarna till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Tidsfristen löper ut den 14 februari 2011. Evira önskar att ansökningarna lämnas in senast en månad innan tidsfristen löper ut. Kommissionen publicerar en förteckning över de ämnen, för vilka en ansökan om godkännande lämnats in.

Tilläggskraven som gäller märkning träder ändå i kraft den 19 december 2009 för de materials och produkters del, som redan finns på marknaden. Ett särskilt krav rörande dessa material är att den oätliga delen i färdigt förpackade livsmedel skall märkas med antingen en symbol eller också texten ’får inte förtäras’. Alla aktiva och intelligenta material skall i alla handelsled åtföljas av en förklaring om överensstämmelse.

Med förordningen kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/509/EEG och 89/109/EEG, som innehåller bestämmelser om aktiva och intelligenta material och produkter.

Allmänna krav är att aktiva och intelligenta material inte får avge ämnen så att konsumenternas hälsa äventyras och att de skall tillverkas enligt god produktionssed. Materialen skall vara spårbara. På materialen ställs också särskilda märkningskrav och i samband med leverans av material skall användaren ges tillräckliga bruksanvisningar. Materialen kan förändra livsmedlets organoleptiska egenskaper, men då skall annan gemenskapslagstiftning följas. Förändringarna får inte vilseleda konsumenten.

Europakommissionens förordning nr 450/2009 (EGT nr L 135; 30.5.2009):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:135:0003:0011:SV:PDF 
EFSA:s anvisning om hur man ansöker om godkännande av ett aktivt och intelligent material:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902781209.htm

Mer information ger: överinspektör Pirkko Kostamo, pirkko.kostamo at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24236, 050 386 8436

 

Teman: